eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulęcin › DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1 - DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO M. WĘDRZYN CZĘŚĆ NR 2 - DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO M. CZERWIEŃSKOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI:
CZĘŚĆ NR 1 - DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO M. WĘDRZYN
CZĘŚĆ NR 2 - DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO M. CZERWIEŃSK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080521018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 69-211 Wędrzyn

1.5.2.) Miejscowość: Sulęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-211

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 261676145

1.5.8.) Numer faksu: 261676222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 45wog.zampubliczne@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.45wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI:
CZĘŚĆ NR 1 - DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO M. WĘDRZYN
CZĘŚĆ NR 2 - DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO M. CZERWIEŃSK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46d6e5bf-5ea4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00420206

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050743/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Dostawa mleka i przetworów mlecznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/45wog/public/lista_przetargow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/45wog/public/lista_przetargow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wymagany podpis elektroniczny

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie, 69-211 Wędrzyn reprezentowana przez Komendanta 45 WOG;
2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych, którym jest Pan Jan ŻUCHOWSKI, z którym można się skontaktować pod tel. 261-676-281;
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Administratora danych wskazuje się konieczność zawarcia Umowy, jej właściwą realizację oraz ewentualne dochodzenie roszczeń
4. Pani Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do archiwum, ewentualnego dochodzenia roszczeń- w zakresie dane zwykłe- imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji umowy, a także w przypadku pełnomocnictw i oświadczeń- dane w tym zakresie
5. Odbiorcami Pana/ Pani danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub na podstawie zawartych umów podmiotom przetwarzającym;
6. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów przewidzianych przepisami prawa oraz w celu skorzystania ze środków ochrony prawnej;
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególne przepisy prawa;
8. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych , decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, a dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu;
9. Ma Pan/ Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 72/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 557701,82 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sukcesywne dostawy mleka i przetworów mlecznych zgodnie z minimalnymi wymaganiami jakościowymi, w asortymencie, i ilościach podstawowych wyszczególnionych w tabeli nr 1 w SWZ
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru do magazynu w Wędrzynie, Czerwieńsku oraz do rozładunku dostarczonego towaru na własny koszt w asortymencie i ilościach określonych na podstawie zamówienia składanego przez odbiorcę wg harmonogramu we wzorze umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 12 do SWZ oraz wzór umowy – załącznik nr 6 do SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 465896,52 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15510000-6 - Mleko i śmietana

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: sukcesywne dostawy mleka i przetworów mlecznych zgodnie z minimalnymi wymaganiami jakościowymi, w asortymencie, i ilościach podstawowych wyszczególnionych w tabeli nr 2 w SWZ
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru do magazynu w Wędrzynie, Czerwieńsku oraz do rozładunku dostarczonego towaru na własny koszt w asortymencie i ilościach określonych na podstawie zamówienia składanego przez odbiorcę wg harmonogramu we wzorze umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 12 do SWZ oraz wzór umowy – załącznik nr 6 do SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 91805,30 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15510000-6 - Mleko i śmietana

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ zgodnie z art. 112 ustawy Pzp; tj.:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający w zakresie części 1,2 uzna w/w warunek za spełniony jeśli:
Wykonawca, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność pochodzenia zwierzęcego dostarczy zaświadczenie lub oświadczenie
lub
decyzję administracyjną Powiatowego Lekarza Weterynarii o zatwierdzeniu zakładu do wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia
lub
decyzję administracyjną lub zaświadczenie, właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020r. poz 2021)
lub
zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2007r. nr 106, poz. 730).

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.

4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający w zakresie części 1,2 uzna w/w warunek za spełniony jeśli:
Wykonawca wykaże (załącznik nr 5 do SWZ), że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 2 dostawy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia na łączną wartość nie mniejszą niż:
Część nr 1 – 400 000,00 zł
Część nr 2 - 90 000,00 zł
W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część Wykonawca winien wykazać dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia dla poszczególnych części oraz na łączną ich sumę tj. 490 000,00 zł.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną/Konsorcjum Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust.
4.- załącznik nr 10 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku skazania za przestępstwa wskazane w art. 108 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz.1605.) - załącznik nr 8 do SWZ
b) oświadczenia składane w związku z art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz.1605) o braku wyroku sądu lub decyzji o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ZUS - załącznik nr 7 do SWZ
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp
d) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt 4 tj. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - załącznik nr 9 do SWZ
e) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt. 5 i pkt. 6 brak podstaw do wykluczenia ze względu na zakłócenie konkurencji załącznik nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy:
a) zaświadczenia lub oświadczenia lub decyzję administracyjną Powiatowego Lekarza Weterynarii o zatwierdzeniu zakładu do wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia
lub
decyzję administracyjną lub zaświadczenie, właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020r. poz 2021)
lub
zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2007r. nr 106, poz. 730).
b) wykazu dostaw załącznik nr 5 do SWZ na którym wykaże, że zrealizował dostawy zgodnie z zapisami w dziale V pkt. 4 niniejszej SWZ oraz załączy dowody określające, że te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich trzech miesięcy.

W przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną/Konsorcjum Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4- załącznik nr 10 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Ustala się wadium w wysokości :
Część nr 1- 6 900,00 zł
Część nr 2- 1 300,00 zł
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r poz. 310, 836 i 1572)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
NBP oddział w Zielonej Górze nr 57 1010 1704 0060 0213 9120 3000 z dopiskiem: POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM DOSTAWĘ MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1 - DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO M. WĘDRZYN. CZĘŚĆ NR 2 - DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DO M. CZERWIEŃSK
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany powyżej, przed upływem terminu składania ofert. Stosowny dowód potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia do oferty należy złożyć jej oryginał w postaci elektronicznej. W przypadku Konsorcjum firm wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia winno być wystawione na wszystkich członków konsorcjum.
6. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert na cały okres związania ofertą.
7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na oznaczenie postępowania.
8. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed terminem upływu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte od-wołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych, oświadczeń o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Dowodem wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz jest załączenie do oferty gwarancji lub poręczenia z terminem składania ofert tj. do 09.10.2023r. do godz. 09:00

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub inny dokument z którego jednoznacznie wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy jeśli uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych lub z przepisów prawa a także w przypadku składnia oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. (konsorcjum, spółka cywilna).
UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem.
2) W przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną/Konsorcjum Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust.
4.- załącznik nr 10 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W trakcie trwania umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian wskazanych w art. 455 ustawy Pzp oraz następujących zmian do jej treści; tj.:
1) zmiany obowiązujących aktów prawnych w zakresie uprawnień żołnierzy
do bezpłatnego wyżywienia;
2) wprowadzenia nowych Odbiorców lub punktów dostaw;
3) zmiany w okresie obowiązywania umowy ustawowej stawki podatku VAT;.
4) zmiany w ilościach poszczególnych asortymentów;
w zakresie szczegółowo opisanym w § 5 ust. 1-7 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ
2. Wszystkie wprowadzone zmiany mogą być dokonane tylko w odpowiednim zakresie, który wynika z okoliczności powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy.
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ .
4. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania i którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy, której treść wykonawcy otrzymują jako załącznik do niniejszej SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/45wog/public/lista_przetargow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. konsorcjum, spółki cywilnej Zamawiający wymaga przekazania przez przystąpieniem do podpisania umowy kopii umowy regulującej współpracę wykonawców. Kopia umowy musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawców.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.