eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wejherowo › ZABEZPIECZENIE MEDYCZNEGO FUNKCJONOWANIA LOTNISKA CZYNNEGO GDYNIA BABIE DOŁY I SIEMIROWICEOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZABEZPIECZENIE MEDYCZNEGO FUNKCJONOWANIA LOTNISKA CZYNNEGO GDYNIA BABIE DOŁY I SIEMIROWICE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 222106502

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul Jana III Sobieskiego 277

1.4.2.) Miejscowość: Wejherowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 84-200

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: 18wog.przetargi@ron.mil.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.18wog.wp.mil.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419998

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00416522

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia
ZADANIE I
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał min. dwie usługi związane ze świadczeniem usług medycznych. Każda z usług musi:
• być wykonana (a w przypadku usług niezakończonych-wykonywana) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
• być o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł – do upływu terminu składania ofert,
• być wykonana w okresie następujących po sobie min. 12 miesięcy.

Uwaga 1: W przypadku usług niezakończonych (wykonywanych) każda z nich musi być zrealizowana przynajmniej na kwotę 600.000,00 zł brutto.
Uwaga 2: Przez 1 zamówienie Zamawiający rozumie 1 umowę, pojedyncze, odrębne zobowiązanie. Wykonawca nie może sumować kilku świadczeń o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości.
Uwaga 3: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej wymienionego warunku wykazuje jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem opisanym powyżej.

ZADANIE II
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał min. dwie usługi związane ze świadczeniem usług medycznych. Każda z usług musi:
• być wykonana (a w przypadku usług niezakończonych-wykonywana) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
• być o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł – do upływu terminu składania ofert,
• być wykonana w okresie następujących po sobie min. 12 miesięcy.

Uwaga 1: W przypadku usług niezakończonych (wykonywanych) każda z nich musi być zrealizowana przynajmniej na kwotę 500.000,00 zł brutto.
Uwaga 2: Przez 1 zamówienie Zamawiający rozumie 1 umowę, pojedyncze, odrębne zobowiązanie. Wykonawca nie może sumować kilku świadczeń o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości.

Uwaga 3: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej wymienionego warunku wykazuje jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem opisanym powyżej.

b) W zakresie dysponowania osobami
ZADANIE I
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje:
minimum 5 osobami, przewidzianymi przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i wymagane dokumenty do realizacji usługi, w tym:
1. w przypadku ratowników medycznych:
 ukończyły studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub
 ukończyły publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiadają dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego "ratownik medyczny" lub
 posiadają dyplom wydany w państwie innym niż: państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego lub
 posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.
2. w przypadku lekarzy:
 dyplom ukończenia szkoły wyższej na wydziale lekarskim.

3. wszystkie osoby wskazane do realizacji zamówienia muszą posiadać:
 aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w dziedzinie BHP w zakresie oceny zagrożeń w pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami osób pełniących służbę dyżurnego zabezpieczenia medycznego lotniska (DZML),
 aktualne profilaktyczne badania lekarskie,
 certyfikat/zaświadczenie Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej o ukończeniu „Kursu podstawowego z zakresu Medycyny Lotniczej dla lekarzy i ratowników medycznych zabezpieczających wykonywanie lotów w jednostkach Sił Powietrznych RP”.

ZADANIE II
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje:
minimum 5 osobami, przewidzianymi przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i wymagane dokumenty do realizacji usługi, w tym:
1. w przypadku ratowników medycznych:
 ukończyły studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub
 ukończyły publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiadają dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego "ratownik medyczny" lub
 posiadają dyplom wydany w państwie innym niż: państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego lub
 posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.
2. w przypadku lekarzy:
 dyplom ukończenia szkoły wyższej na wydziale lekarskim.
3. wszystkie osoby wskazane do realizacji zamówienia muszą posiadać:
 aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w dziedzinie BHP w zakresie oceny zagrożeń w pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami osób pełniących służbę dyżurnego zabezpieczenia medycznego lotniska (DZML),
 aktualne profilaktyczne badania lekarskie,
 certyfikat/zaświadczenie Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej o ukończeniu „Kursu podstawowego z zakresu Medycyny Lotniczej dla lekarzy i ratowników medycznych zabezpieczających wykonywanie lotów w jednostkach Sił Powietrznych RP”.

Po zmianie:
Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia
ZADANIE I
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał min. jedną usługę związaną ze świadczeniem usług medycznych. Usługa musi:
• być wykonana (a w przypadku usług niezakończonych-wykonywana) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
• być o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł – do upływu terminu składania ofert,
• być wykonana w okresie następujących po sobie min. 12 miesięcy.

Uwaga 1: W przypadku usług niezakończonych (wykonywanych) każda z nich musi być zrealizowana przynajmniej na kwotę 600.000,00 zł brutto.
Uwaga 2: Przez 1 zamówienie Zamawiający rozumie 1 umowę, pojedyncze, odrębne zobowiązanie. Wykonawca nie może sumować kilku świadczeń o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości.
Uwaga 3: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej wymienionego warunku wykazuje jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem opisanym powyżej.

ZADANIE II
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał min. jedną usługę związaną ze świadczeniem usług medycznych. Usługa musi:
• być wykonana (a w przypadku usług niezakończonych-wykonywana) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
• być o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł – do upływu terminu składania ofert,
• być wykonana w okresie następujących po sobie min. 12 miesięcy.

Uwaga 1: W przypadku usług niezakończonych (wykonywanych) każda z nich musi być zrealizowana przynajmniej na kwotę 500.000,00 zł brutto.
Uwaga 2: Przez 1 zamówienie Zamawiający rozumie 1 umowę, pojedyncze, odrębne zobowiązanie. Wykonawca nie może sumować kilku świadczeń o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości.

Uwaga 3: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej wymienionego warunku wykazuje jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem opisanym powyżej.

b) W zakresie dysponowania osobami
ZADANIE I
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje:
minimum 5 osobami, przewidzianymi przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i wymagane dokumenty do realizacji usługi, w tym:
1. w przypadku ratowników medycznych:
 ukończyły studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub
 ukończyły publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiadają dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego "ratownik medyczny" lub
 posiadają dyplom wydany w państwie innym niż: państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego lub
 posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.
2. w przypadku lekarzy:
 dyplom ukończenia szkoły wyższej na wydziale lekarskim.

3. wszystkie osoby wskazane do realizacji zamówienia muszą posiadać:
 aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w dziedzinie BHP w zakresie oceny zagrożeń w pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami osób pełniących służbę dyżurnego zabezpieczenia medycznego lotniska (DZML),
 aktualne profilaktyczne badania lekarskie,
 certyfikat/zaświadczenie Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej o ukończeniu „Kursu podstawowego z zakresu Medycyny Lotniczej dla lekarzy i ratowników medycznych zabezpieczających wykonywanie lotów w jednostkach Sił Powietrznych RP”.

ZADANIE II
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje:
minimum 5 osobami, przewidzianymi przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i wymagane dokumenty do realizacji usługi, w tym:
1. w przypadku ratowników medycznych:
 ukończyły studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub
 ukończyły publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiadają dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego "ratownik medyczny" lub
 posiadają dyplom wydany w państwie innym niż: państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego lub
 posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.
2. w przypadku lekarzy:
 dyplom ukończenia szkoły wyższej na wydziale lekarskim.
3. wszystkie osoby wskazane do realizacji zamówienia muszą posiadać:
 aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w dziedzinie BHP w zakresie oceny zagrożeń w pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami osób pełniących służbę dyżurnego zabezpieczenia medycznego lotniska (DZML),
 aktualne profilaktyczne badania lekarskie,
 certyfikat/zaświadczenie Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej o ukończeniu „Kursu podstawowego z zakresu Medycyny Lotniczej dla lekarzy i ratowników medycznych zabezpieczających wykonywanie lotów w jednostkach Sił Powietrznych RP”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.