eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kołobrzeg › Świadczenie stałej obsługi prawnej Urzędu Miasta KołobrzegOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie stałej obsługi prawnej Urzędu Miasta Kołobrzeg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Kołobrzeg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920736

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 13

1.5.2.) Miejscowość: Kołobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.kolobrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://i-kolobrzeg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie stałej obsługi prawnej Urzędu Miasta Kołobrzeg

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac560d7e-5dd2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419930

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00506098/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Obsługa prawna Urzędu Miasta Kołobrzeg

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg/public/postepowanie?postepowanie=53645446

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zostały wskazane w SWZ w Rozdziale VIII.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Został wskazany w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZ.271.48.2023.II

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie stałej obsługi prawnej Urzędu Miasta Kołobrzeg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli Wykonawca posiada wszystkie stosowne uprawnienia oraz prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022r., poz. 1166 t.j.), ustawą z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo
o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r., poz. 1184 z późn. zm.), ustawą z dnia 05 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 823 t.j.) oraz ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym z dnia 05 lipca 1996 r. (Dz. U. z 2021r., poz.2117 t.j.).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10.000.000,00 PLN.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać spełniony przez jednego wykonawcę lub łącznie wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca:

a. wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 3 usługi polegające na świadczeniu przez okres co najmniej 12 miesięcy bieżącej obsługi prawnej jednostki samorządu terytorialnego, w tym:
i. dwie o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto każda,
ii. jedna polegająca na obsłudze prawnej urzędu miasta o liczebności miasta nie mniejszej niż 40 tys. Mieszkańców o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto.
‒ Jeżeli Wykonawca wykaże usługę będącą w trakcie realizacji, na dzień składania ofert usługa ta powinna być wykonywana przez okres min. 12 miesięcy, na kwotę nie mniejszą niż określona w tirecie i oraz ii.
Uwaga! W sytuacji, gdy Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej wykaże usługi, świadczone przez okres w sumie odpowiadający 12 miesiącom okres ten zostanie uznany za jedną usługę, pod warunkiem, że usługa świadczona była w sposób ciągły ( trwający bez przerwy), przez jednego Wykonawcę u jednego Zamawiającego. Za świadczenie usługi w sposób ciągły Zamawiający uzna również jej wykonywanie na podstawie następujących po sobie umów, pomiędzy którymi występuje przerwa nie dłuższa niż 7 dni kalendarzowych. Okres przerwy nie zostanie wliczony do czasu trwania usługi.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony co najmniej przez jednego Wykonawcę.

b. wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 usługi świadczone na rzecz Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem było świadczenie doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto każda.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony przez jednego Wykonawcę.

c. dysponuje lub będzie dysponował minimum:

i. co najmniej czterema (4) osobami posiadającymi tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata lub osobami posiadającymi prawo do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, z których:
1) każda posiada, co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego jako radca prawny, adwokat lub prawnik zagraniczny.
2) każda jest autorem, co najmniej 15 opinii prawnych wydanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
3) co najmniej trzy (3) ze wskazanych osób są autorami każda po co najmniej 3 opinie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego z co najmniej 4 zakresów tematycznych:
a) z zakresu gospodarowania nieruchomościami
b) z zakresu zamówień publicznych
c) z zakresu prawa oświatowego
d) z zakresu prawa podatkowego, podatków lokalnych lub opłat lokalnych
e) z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu
f) z zakresu ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia
g) z zakresu prawa pracy
h) z zakresu ustawy o samorządzie gminnym w tym działalności organów stanowiących
i) z zakresu ochrony danych osobowych
- w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
Powyższe oznacza, że co najmniej trzy (3) ze wskazanych osób muszą być autorem co najmniej 27 opinii, w tym 12 opinii z co najmniej 4 wymienionych w ppkt.3 lit a-i) z zakresów tematycznych (co najmniej 3 opinie z wybranego zakresu).
ii. wszystkie cztery osoby, o których mowa w pkt 1) muszą być łącznie autorami opinii dotyczących wszystkich 9 zakresów tematycznych wymienionych w ppkt 3.
iii. co najmniej jedna z osób wskazanych w pkt 1. w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) reprezentowała stronę w co najmniej 5 postępowaniach przed sądem okręgowym,
iv. co najmniej jedna z osób wskazanych w pkt 1. w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) reprezentowała stronę w co najmniej 5 postępowaniach przed sądem rejonowym.
v. co najmniej jedna z osób wskazanych w pkt 1. w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) reprezentowała stronę w co najmniej 5 postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi lub Naczelnymi Sądami Administracyjnymi.
vi. co najmniej jedna z osób wskazanych w pkt 1. w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) reprezentowała stronę w co najmniej 5 postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą
vii. co najmniej jedna z osób wskazanych w pkt 1. w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) tworzyła uchwały oraz zarządzenia organów jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać spełniony przez jednego wykonawcę.

d. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował:

i. zespołem co najmniej dwóch osób z których każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert świadczyła usługi doradztwa prawnego na rzecz Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, przy co najmniej 10 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego z czego 3 postępowania o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym każdy z zaproponowanych członków zespołu musi udokumentować udział w odrębnych postępowaniach w tym:
1) co najmniej 1 osobą, która posiada wykształcenie wyższe prawnicze,
2) co najmniej 1 osobą, która posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata lub jest osobą posiadającą prawo do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej,


W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać spełniony przez jednego wykonawcę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych (odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 2 do SWZ dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane , a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 3 do SWZ;
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3) Dokument potwierdzający, iż Wykonawca posiada uprawnienia oraz prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022r., poz. 1166 t.j.), ustawą z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r., poz. 1184 z późn. zm.), ustawą z dnia 05 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 823 t.j.) oraz ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym z dnia 05 lipca 1996 r. (Dz. U. z 2021r., poz.2117 t.j.).
4) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty składane wraz z Formularzem ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XX pkt 6 ppkt 3) SWZ i/lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy);
3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów; odpowiednie pełnomocnictwa, (jeżeli dotyczy), w tym umocowanie do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy (jeżeli dotyczy).
4) Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - oświadczenie składane na załączniku nr 2a do SWZ.
2. Wymagania dotyczące wykonawców zagranicznych zostały opisane w cz. I SWZ w Rozdziale XXII pkt. 6- 8. Wymagania dotyczące wykonawców, którzy polegają na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby zostały opisane w cz. I SWZ w Rozdziale XXII pkt. 5.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XXII pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie jw. przedkłada się, w przypadku określonym w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy P.z.p., zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do oferty.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy. Szczegółowy zakres zmian znajduje się w projekcie umowy SWZ Część II w § 9 i § 10.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę SmartPZP: https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy 36 miesięcy od dnia 01.01.2024 r. W przypadku braku możliwości zawarcia umowy przed 01.01.2024 r., od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.