eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi ζszcz闚 › Dostawa oleju opa這wego lekkiego do kot這wni w budynkach Gminy ζszcz闚.Og這szenie z dnia 2023-09-29


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa oleju opa這wego lekkiego do kot這wni w budynkach Gminy ζszcz闚.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina ζszcz闚

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368954

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Chopina 14

1.5.2.) Miejscowo嗆: ζszcz闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-650

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Che軛sko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@laszczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://umlaszczow.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opa這wego lekkiego do kot這wni w budynkach Gminy ζszcz闚.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-daeaa0cf-5dd9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00419898

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-29

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00057853/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Dostawa oleju opa這wego

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-daeaa0cf-5dd9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a
Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .
Korzystanie z Platformy e-Zam闚ienia jest bezp豉tne. Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem zak豉dki „Oferty/wnioski”,
widocznej w podgl康zie post瘼owania po zalogowaniu si na konto Wykonawcy. Sk豉danie o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie
oraz przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” w formie za陰cznik闚.
Zamawiaj帷y dopuszcza r闚nie mo磧iwo嗆 sk豉dania dokument闚 elektronicznych (za wyj徠kiem oferty i dokument闚 sk豉danych
wraz z ofert) za pomoc poczty elektronicznej, na adres e-mail przetargi@laszczow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia
w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia.
Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a
Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zak豉dce „Centrum Pomocy”. Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy
e-Zam闚ienia oraz informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia . Maksymalny rozmiar
plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB. (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako
za陰czniki do jednego formularza). Oferta powinna by sporz康zona w j瞛yku polskim, pod rygorem niewa積o軼i w formie
elektronicznej czyli opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, w formatach danych okre郵onych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚. Do oferty nale篡 do陰czy o鈍iadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu
warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, sporz康zone pod rygorem niewa積o軼i w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGN 271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest sukcesywna dostaw oleju opa這wego lekkiego w ilo軼i szacunkowej 75000 litr闚 do kot這wni w budynku Zespo逝 Szkolno-Przedszkolnego w ζszczowie ul. Chopina 11 oraz do kot這wni w budynku komunalnym przy ul. Chopina 8 w ζszczowie z uwzgl璠nieniem standard闚 jako軼iowych odnosz帷ych si do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam闚ienia.
Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV ): 09.13.51.00-5,
2. Wykonawca zobowi您any jest dostarczy przedmiot zam闚ienia transportem w豉snym w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00 i uwzgl璠ni w cenie poniesione z tego tytu逝 koszty.
3. Olej dostarczany b璠zie partiami, sukcesywnie stosownie do potrzeb zamawiaj帷ego przez ca造 czas trwania umowy, w ilo軼iach wskazanych przez zamawiaj帷ego. Zam闚ienie musi by zrealizowane w terminie 2 dni roboczych od z這穎nego przez Zamawiaj帷ego zam闚ienia za po鈔ednictwem faksu, e-mailem lub telefonicznie.
4. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 zakupu paliwa w ilo軼iach odbiegaj帷ych od podanych wielko軼i, przy zastosowaniu prawa opcji, o kt鏎ym mowa w art.441 ust. 1 ustawy Prawo zam闚ie publicznych, tj. zmniejszenia lub zwi瘯szenia w okresie realizacji umowy ilo軼i zamawianego oleju opa這wego o nie wi璚ej ni 30%, w zale積o軼i od faktycznych potrzeb i mo磧iwo軼i finansowych Zamawiaj帷ego. Wybrany wykonawca zobowi您any b璠zie umo磧iwi Zamawiaj帷emu zakup dodatkowych ilo軼i oleju opa這wego na takich samych zasadach, jak dostawy obj皻e zam闚ieniem podstawowym.
5. Olej opa這wy lekki musi spe軟ia wymagania jako軼iowe dla gatunku L1 okre郵one w Polskiej Normie PN-C-96024:2011, oraz w rozporz康zeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie wymaga jako軼iowych dotycz帷ych zawarto軼i siarki dla olej闚 oraz rodzaj闚 instalacji i warunk闚 w kt鏎ych b璠 stosowane ci篹kie oleje opa這we (Dz. U. z 2016 r., poz. 2008)
6. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami sprzedanego paliwa.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 zakupu paliwa w ilo軼iach odbiegaj帷ych od podanych
wielko軼i, przy zastosowaniu prawa opcji, o kt鏎ym mowa w art.441 ust. 1 ustawy Prawo
zam闚ie publicznych, tj. zmniejszenia lub zwi瘯szenia w okresie realizacji umowy ilo軼i
zamawianego oleju opa這wego o nie wi璚ej ni 30%, w zale積o軼i od faktycznych potrzeb i
mo磧iwo軼i finansowych Zamawiaj帷ego. Wybrany wykonawca zobowi您any b璠zie umo磧iwi
Zamawiaj帷emu zakup dodatkowych ilo軼i oleju opa這wego na takich samych zasadach, jak
dostawy obj皻e zam闚ieniem podstawowym.

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2023-11-01 do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia maj obowi您ek ustanowi
pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo
reprezentowania w post瘼owaniu i do zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego oraz
do陰czy do oferty w postaci elektronicznej.
W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie sk豉da
ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te powinny
potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w
zakresie w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-10-13 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert wraz z wymaganymi dokumentami nale篡 z這篡 za po鈔ednictwem Platformy e-Zam闚ienia (https://e-zam闚ienia.gov.pl)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-13 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-11-12

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.