eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Targ › Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Nowy Targ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywa 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umnt@um.nowytarg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowytarg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d1836fa-5dcf-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419759

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004169/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.2 Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 2. Komunikacja z
wykonawcami odbywa się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.3. Zamawiający będzie przekazywał
wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja,
której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 4.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.5.Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy Pzp oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.z 2020 r. poz. 2452 - dalej:
„Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”),określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GBRam, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d)
włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program AdobeAcrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.7.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem ttps://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view. 8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
wskazanych w SWZ. 9. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
2247).10. Ofertę, oświadczenia, o których mowa wart.125ust. 1 Pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach pdf .txt, .rtf, .doc, .docx, .odt .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje dot. wymogu użycia podpisu elektronicznego, określono w Rozdziale XII i XIX.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w Rozdziale XXXI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w Rozdziale XXXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.23.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część I zamówienia – dostawy objęte Ustawą o ochronie odbiorców paliw gazowych.
Szczegółowe dane dotyczące dostawy i sposobu jej wykonania:
1/ zakres zamówienia obejmuje sprzedaż oraz dystrybucję gazu w ilości:
a) dla I części zamówienia około 1 952 285,00 kWh,
2/ szacunkowe zużycie gazu w wyżej wymienionym okresie, moce umowne, taryfy gazowe dla poszczególnych obiektów oraz ich charakterystyka gazowa zostały wskazane w zestawieniu, które będzie stanowić załącznik nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia,
3/ wskazane zużycie ma charakter szacunkowy i orientacyjny, który służy jedynie wycenie, a następnie porównaniu ofert, a w konsekwencji nie stanowi zobowiązania zamawiającego do zakupu gazu w podanej ilości, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w okresie realizacji umowy, a rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznego zużycia gazu w obiekcie, zgodnie ze wskazaniami liczników,
4/ ilość punktów poboru gazu może ulec zmianie w zakresie +/- 10% volumenu podstawowego określonego w SWZ , zmiany będą wprowadzane w formie aneksu do umowy,
5/ dostarczany przez wykonawcę gaz ziemny musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach, w szczególności ustawie Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, jak i innych związanych z nimi aktach obowiązującego prawa oraz polskimi normami,
6/ zamawiający posiada obecnie zawarte umowy na sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego zgodnie z zestawieniem załącznik nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia,
7/ po zakończeniu postępowania zamawiający przekaże wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wszelkie dane niezbędne do przeprowadzenia przez wykonawcę zmiany sprzedawcy,
8/ zamawiający udzieli wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu zamawiającego zawartej umowy sprzedaży gazu do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD,
9/ zamawiający ma prawo w trakcie trwania umowy do złożenia wniosku o zmianę mocy umownej,
10/ termin płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie krótszy niż 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej, nie częściej niż raz w miesiącu faktury, ze wskazaniem punktu odbioru i ilości zużycia gazu i dostarczenia jej na adres korespondencyjny odbiorcy (wskazany w umowie),
11/ termin dostarczenia odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury lub faktur VAT ustala się na nie mniej niż 14 dni przed terminem zapłaty określonym na fakturze. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia,
12/ rozliczenia odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia gazu (wyklucza się stosowanie rat planowych i faktur prognoz) w danym okresie rozliczeniowym wg ceny jednostkowej,
13/ zamawiający dla taryfy W-2.1 dopuszcza możliwość rozliczania poprzez dwumiesięczne faktury prognozowe,
14/ cena jednostkowa netto sprzedaży gazu ziemnego jest zgodna z zatwierdzoną taryfą przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla dostaw objętych Ustawą o ochronie odbiorców paliw gazowych. Cena jednostkowa netto sprzedaży gazu ziemnego jest stała za wyjątkiem możliwości jej zmiany w przypadku: zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy dla dostaw objętych Ustawą o ochronie odbiorców paliw gazowych, ustawowej zmiany podatku akcyzowego za sprzedaż gazu ziemnego oraz wysokości opłaty stałej i zmiennej wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
15/ cena jednostkowa netto sprzedaży gazu ziemnego jest stała dla dostaw nie objętych Ustawą o ochronie odbiorców paliw gazowych przez cały okres trwania umowy, za wyjątkiem możliwości jej zmiany w przypadku ustawowej zmiany podatku akcyzowego za sprzedaż gazu ziemnego oraz wysokości opłaty stałej i zmiennej wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
16/ cena jednostkowa brutto może ulec zmianie również w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT,
17/ wymagane jest posiadanie przez wykonawcę, umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 25C Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów) na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego – w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej,
18/ zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nie wszystkie jednostki, które będą zawierały umowy mają taką możliwość. Umowy mają charakter pisemny z odręcznym podpisem stron,
19/ zamawiający informuje, że Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich PPG objętych postępowaniem jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.,
20/ zamawiający informuje, że wszystkie punkty poboru gazu objęte postępowaniem należą do Obszar taryfowy OSD w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów,
21/ zamawiający informuje, że nie ma zawartych umów w ramach akcji promocyjnych/lojalnościowych,
22/ zamawiający informuje, że do ceny jednostkowej paliwa gazowego oraz łącznej wartość zamówienia nie należy doliczać podatku akcyzowego,
23/ zamawiający informuje, że numery identyfikacyjne punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez zamawiającego w SWZ są zgodne z numerami punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności.

3. Istotne postanowienia umowy:
1/ zamawiający zaakceptuje treść umowy stosowanej w swej działalności przez wykonawcę pod warunkiem, że będzie ona zgodna ze specyfikacją warunków zamówienia, wybrany wykonawca winien przedstawić zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania projekt umowy kompleksowej dostawy gazu ziemnego,
2/ Urząd Miasta Nowy Targ jako centralny zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o zamówienie publiczne, natomiast umowy zostaną podpisane oddzielnie przez każdą jednostkę Gminy Miasto Nowy Targ,
3/ dostawę należy realizować nie wcześniej niż od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostaw z wybranym dostawcą nastąpi również nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dotyczących dostarczania paliwa gazowego oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy,
4/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tak określonym przypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
5/ wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
6/ zamawiający informuje, iż akcyza na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022, poz. 143) będzie płacona lub odbiorca będzie zwolniony na podstawie oświadczeń złożonych przez odbiorcę gazu,
8/ w sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1605) i Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019r. Poz. 1145)

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

65210000-8 - Przesył gazu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część II zamówienia – pozostałe dostawy.
Szczegółowe dane dotyczące dostawy i sposobu jej wykonania:
1/ zakres zamówienia obejmuje sprzedaż oraz dystrybucję gazu w ilości:
a) ) dla II części zamówienia około 472 766,00 kWh
2/ szacunkowe zużycie gazu w wyżej wymienionym okresie, moce umowne, taryfy gazowe dla poszczególnych obiektów oraz ich charakterystyka gazowa zostały wskazane w zestawieniu, które będzie stanowić załącznik nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia,
3/ wskazane zużycie ma charakter szacunkowy i orientacyjny, który służy jedynie wycenie, a następnie porównaniu ofert, a w konsekwencji nie stanowi zobowiązania zamawiającego do zakupu gazu w podanej ilości, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w okresie realizacji umowy, a rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznego zużycia gazu w obiekcie, zgodnie ze wskazaniami liczników,
4/ ilość punktów poboru gazu może ulec zmianie w zakresie +/- 10% volumenu podstawowego określonego w SWZ , zmiany będą wprowadzane w formie aneksu do umowy,
5/ dostarczany przez wykonawcę gaz ziemny musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach, w szczególności ustawie Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, jak i innych związanych z nimi aktach obowiązującego prawa oraz polskimi normami,
6/ zamawiający posiada obecnie zawarte umowy na sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego zgodnie z zestawieniem załącznik nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia,
7/ po zakończeniu postępowania zamawiający przekaże wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wszelkie dane niezbędne do przeprowadzenia przez wykonawcę zmiany sprzedawcy,
8/ zamawiający udzieli wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu zamawiającego zawartej umowy sprzedaży gazu do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD,
9/ zamawiający ma prawo w trakcie trwania umowy do złożenia wniosku o zmianę mocy umownej,
10/ termin płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie krótszy niż 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej, nie częściej niż raz w miesiącu faktury, ze wskazaniem punktu odbioru i ilości zużycia gazu i dostarczenia jej na adres korespondencyjny odbiorcy (wskazany w umowie),
11/ termin dostarczenia odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury lub faktur VAT ustala się na nie mniej niż 14 dni przed terminem zapłaty określonym na fakturze. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia,
12/ rozliczenia odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia gazu (wyklucza się stosowanie rat planowych i faktur prognoz) w danym okresie rozliczeniowym wg ceny jednostkowej,
13/ zamawiający dla taryfy W-2.1 dopuszcza możliwość rozliczania poprzez dwumiesięczne faktury prognozowe,
14/ cena jednostkowa netto sprzedaży gazu ziemnego jest zgodna z zatwierdzoną taryfą przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla dostaw objętych Ustawą o ochronie odbiorców paliw gazowych. Cena jednostkowa netto sprzedaży gazu ziemnego jest stała za wyjątkiem możliwości jej zmiany w przypadku: zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy dla dostaw objętych Ustawą o ochronie odbiorców paliw gazowych, ustawowej zmiany podatku akcyzowego za sprzedaż gazu ziemnego oraz wysokości opłaty stałej i zmiennej wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
15/ cena jednostkowa netto sprzedaży gazu ziemnego jest stała dla dostaw nie objętych Ustawą o ochronie odbiorców paliw gazowych przez cały okres trwania umowy, za wyjątkiem możliwości jej zmiany w przypadku ustawowej zmiany podatku akcyzowego za sprzedaż gazu ziemnego oraz wysokości opłaty stałej i zmiennej wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
16/ cena jednostkowa brutto może ulec zmianie również w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT,
17/ wymagane jest posiadanie przez wykonawcę, umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 25C Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów) na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego – w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej,
18/ zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nie wszystkie jednostki, które będą zawierały umowy mają taką możliwość. Umowy mają charakter pisemny z odręcznym podpisem stron,
19/ zamawiający informuje, że Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich PPG objętych postępowaniem jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.,
20/ zamawiający informuje, że wszystkie punkty poboru gazu objęte postępowaniem należą do Obszar taryfowy OSD w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów,
21/ zamawiający informuje, że nie ma zawartych umów w ramach akcji promocyjnych/lojalnościowych,
22/ zamawiający informuje, że do ceny jednostkowej paliwa gazowego oraz łącznej wartość zamówienia nie należy doliczać podatku akcyzowego,
23/ zamawiający informuje, że numery identyfikacyjne punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez zamawiającego w SWZ są zgodne z numerami punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności.

3. Istotne postanowienia umowy:
1/ zamawiający zaakceptuje treść umowy stosowanej w swej działalności przez wykonawcę pod warunkiem, że będzie ona zgodna ze specyfikacją warunków zamówienia, wybrany wykonawca winien przedstawić zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania projekt umowy kompleksowej dostawy gazu ziemnego,
2/ Urząd Miasta Nowy Targ jako centralny zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o zamówienie publiczne, natomiast umowy zostaną podpisane oddzielnie przez każdą jednostkę Gminy Miasto Nowy Targ,
3/ dostawę należy realizować nie wcześniej niż od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostaw z wybranym dostawcą nastąpi również nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dotyczących dostarczania paliwa gazowego oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy,
4/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tak określonym przypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
5/ wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
6/ zamawiający informuje, iż akcyza na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022, poz. 143) będzie płacona lub odbiorca będzie zwolniony na podstawie oświadczeń złożonych przez odbiorcę gazu,
8/ w sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1605) i Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019r. Poz. 1145)

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

65210000-8 - Przesył gazu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym -
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym obejmująca wszystkie taryfy objęte zamówieniem.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej -
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1/ zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed terminem składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
2/ zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
3/ odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4/ oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej /wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SWZ/,
5/ oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. /wypełniony i podpisany załącznik nr 9 do SWZ /,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1/ aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1/ wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,
2/ wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3/ do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo. 4/pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku
postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 5 oferta wspólna, składana przez dwóch lub
więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: a) oferta wspólna
powinna być sporządzona zgodnie z SWZ b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:- dokumenty, dotyczące
własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną we własnym imieniu; - dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty
podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę
wspólną; c) kopie dokumentów
dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i ust. 2 ustawy Pzp. 2.
Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający na podstawie art. 455 ust.
1pkt1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania
umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności o których mowa w Rozdziale XXVIa i XXVIb.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej.
określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od:
a) niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym
na projektowane postanowienia umowy,
b) od zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający jest obowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo
kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
1/ 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja
została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2/ 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy określono w art. 108 ust. 1 pkt ustawy Pzp.
2. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp:
a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
b) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł
układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Zamawiający przewiduje również wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art 2 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt.
1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
4. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”.
Termin wykonania zamówienia.

1/ rozpoczęcie – 1 stycznia 2024 r.
dostawę należy realizować nie wcześniej niż od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostaw z wybranym dostawcą nastąpi również nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dotyczących dostarczania paliwa gazowego oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy,
2/ zakończenie – 31 grudnia 2024r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.