eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji: "Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach Inspektoratów w Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Zawierciu"Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji: „Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach Inspektoratów w Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Zawierciu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W SOSNOWCU

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Sosnowcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Partyzantów 1

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 368 32 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zap_sosnowiec@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ubezpieczenia społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji: „Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach Inspektoratów w Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Zawierciu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f624ee5-5deb-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419747

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00412760/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach I/ Dąbrowa G., Jaworzno i Zawiercie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zus

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Zamawiający, zastrzega jako informacje o poufnym charakterze część dokumentacji projektowej zawierającej projekty techniczne poszczególnych budynków Inspektoratów – Załącznik nr 15a, 16a, 17a do SWZ.
Przedmiotowe dokumenty Wykonawca może uzyskać po złożeniu wniosku o ich udostępnienie (Załącznik nr 12 do SWZ). Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, składa się na adres poczty elektronicznej: zap_sosnowiec@zus.pl. Dokumentacja objęta poufnością zostanie udostępniona Wykonawcy w formie elektronicznej poprzez przesłanie, zabezpieczonego hasłem, pliku zawierającego projekty techniczne budynków Inspektoratów. Hasło umożliwiające otwarcie zabezpieczonych plików zostanie przesłane w osobnej wiadomości.
W celu skutecznego złożenia wniosku o udostępnienie części poufnej SWZ należy, zależnie od Części zamówienia na którą Wykonawca zamierza złożyć ofertę:
1) podać numer Części zamówienia, pełne dane wnioskodawcy wraz z adresem poczty elektronicznej na który zostaną przesłane poufne dokumenty,
2) dołączyć do wniosku oświadczenie o zachowaniu tajemnicy prawnie chronionej, opatrzone przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 13 do SWZ.
Zamawiający dopuszcza złożenie jednego wniosku i jednego oświadczenia w przypadku gdy Wykonawca składa wniosek odnoszący się do większej liczby Części zamówienia.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zus

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie zakupowej, ani logowania do Platformy zakupowej.
2. W celu uzyskania pełnego dostępu do Platformy zakupowej tj. możliwości składania ofert, wymiany informacji z Zamawiającym czy przekazywania dokumentów lub oświadczeń, konieczne jest jednorazowe założenie konta na Platformie zakupowej.
3. Za pośrednictwem posiadanego na Platformie zakupowej konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy, odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
4. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”.
5. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
6. Do korzystania z Platformy zakupowej przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Platformy zakupowej (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Platformy zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zus
8. Korzystanie z Platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
9. W sytuacji awarii Platformy zakupowej lub niedostępności Platformy zakupowej, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez Platformę zakupową, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zap_sosnowiec@zus.pl -nie dotyczy składania ofert, oferty składa się wyłącznie poprzez Platformę zakupową.
10. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy zakupowej wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy zakupowej można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
11. Na dole strony Platformy zakupowej zostały podane informacje dotyczące wparcia technicznego dla Wykonawców.
12. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Platformy zakupowej. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy zakupowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że prowadząc przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzał będzie dane osobowe osób fizycznych, od których te dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosując przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO”, podaje zgodnie z art. 13 RODO informację dotyczącą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa,
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w następujący sposób:
1) listownie na adres:
Inspektor Ochrony Danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
ul. Szamocka 3, 5,
01-748 Warszawa
2) przez e-mail: ODO@zus.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej i elektrycznej w ramach inwestycji: „Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach Inspektoratów ZUS w Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Zawierciu, znak postępowania: 380000.271.5.2023-ZAP i nie będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, chyba że inaczej wynikać będzie z przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez maksymalnie 10 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia realizacji Umowy, co jest związane z czasem w jakim Umowa wraz z załącznikami podlega obowiązkowi jej archiwizacji.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, które w ramach sprawowania uprawnień kontrolnych lub nadzoru nad Zamawiającym zażądają udostępniania Umowy wraz z załącznikami i którym Zamawiający będzie zobowiązany do udostępnienia zawartej Umowy w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy pzp.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Osoby, których dane będą przetwarzane posiadają:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz do uzyskania informacji w nim wymienionych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Osobom, których dane będą przetwarzane nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych; gdyż podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca złoży w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie zawarte w Formularzu oferty o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 380000.271.5.2023-ZAP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej i elektrycznej w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji – I/Dąbrowa Górnicza”,
Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych oraz w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Miejscem wykonywania usługi będzie teren Inspektoratu ZUS w Dąbrowie Górniczej z siedzibą przy ul. Kościuszki 48.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
2. Ocenie będą podlegały tylko oferty zgodne z SWZ oraz Ustawą pzp.
3. Cena ofert dokonywana będzie za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami:
1) kryterium, cena brutto oferty (C), punkty każdemu Wykonawcy przyznane zostaną według następującego wzoru:
C = (C min / C of) x 100 x 60%
gdzie:
C - liczba punktów jakie uzyskał Wykonawca w przedmiotowym kryterium
C of - cena brutto badanej oferty
C min - najniższa cena brutto spośród badanych ofert
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium otrzyma ten Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Przedmiotu zamówienia.
2) kryterium, Doświadczenie personelu (D), punkty każdemu Wykonawcy przyznane zostaną według zasad wskazanych w poniższej tabeli:
Ilość zrealizowanych nadzorów Liczba przyznanych punktów w kryterium – Doświadczenie personelu
1 inwestycja 0,00
2 inwestycje 10,00
3 inwestycje 20,00
4 i więcej inwestycji 40,00

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej i elektrycznej
w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji – I/Jaworzno”. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych oraz w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Miejscem wykonywania usługi będzie teren Inspektoratu ZUS w Jaworznie z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 274,

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
2. Ocenie będą podlegały tylko oferty zgodne z SWZ oraz Ustawą pzp.
3. Ocena ofert dokonywana będzie za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami:
1) kryterium, cena brutto oferty (C), punkty każdemu Wykonawcy przyznane zostaną według następującego wzoru:
C = (C min / C of) x 100 x 60%
gdzie:
C - liczba punktów jakie uzyskał Wykonawca w przedmiotowym kryterium
C of - cena brutto badanej oferty
C min - najniższa cena brutto spośród badanych ofert
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium otrzyma ten Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Przedmiotu zamówienia.
2) kryterium, Doświadczenie personelu (D), punkty każdemu Wykonawcy przyznane zostaną według zasad wskazanych w poniższej tabeli:
Ilość zrealizowanych nadzorów Liczba przyznanych punktów w kryterium – Doświadczenie personelu
1 inwestycja 0,00
2 inwestycje 10,00
3 inwestycje 20,00
4 i więcej inwestycji 40,00

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej i elektrycznej
w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji – I/Zawiercie”. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych oraz w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Miejscem wykonywania usługi będzie teren Inspektoratu ZUS w Zawierciu z siedzibą przy ul. Blanowskiej 2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
2. Ocenie będą podlegały tylko oferty zgodne z SWZ oraz Ustawą pzp.
3. Ocena ofert dokonywana będzie za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami:
1) kryterium, cena brutto oferty (C), punkty każdemu Wykonawcy przyznane zostaną według następującego wzoru:
C = (C min / C of) x 100 x 60%
gdzie:
C - liczba punktów jakie uzyskał Wykonawca w przedmiotowym kryterium
C of - cena brutto badanej oferty
C min - najniższa cena brutto spośród badanych ofert
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium otrzyma ten Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Przedmiotu zamówienia.
2) kryterium, Doświadczenie personelu (D), punkty każdemu Wykonawcy przyznane zostaną według zasad wskazanych w poniższej tabeli:
Ilość zrealizowanych nadzorów Liczba przyznanych punktów w kryterium – Doświadczenie personelu
1 inwestycja 0,00
2 inwestycje 10,00
3 inwestycje 20,00
4 i więcej inwestycji 40,00

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.
Zamawiający uzna, że warunek zdolności zawodowej został spełniony, jeżeli Wykonawca dla każdej z Części zamówienia osobno wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje w sposób należyty łącznie:
- co najmniej 2 usługi (kontrakty), polegające na wykonaniu nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji o wartości robót budowlanych objętych nadzorem nie mniejszej niż 500.000,00 zł. brutto każda.
lub
- co najmniej 4 usługi (kontrakty) polegające na wykonaniu nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej, z czego zakres 2 pierwszych odnosić się powinien do nadzoru nad wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej a zakres 2 kolejnych odnosić się będzie do nadzoru nad wykonaniem instalacji klimatyzacji. Wartość każdej z czterech wskazanych nadzorowanych robót budowlanych nie może być mniejsza niż 250.000,00 zł. brutto.
oraz co najmniej 1 usługę (kontrakt), polegający na wykonaniu nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej o wartości robót budowlanych objętych nadzorem nie mniejszej niż 350.000,00 zł. brutto.
Zamawiający uzna, że warunek zdolności technicznej –został spełniony, jeżeli Wykonawca dla każdej z Części zamówienia osobno wykaże, że dysponuje personelem niezbędnym do realizacji Przedmiotu zamówienia i skieruje do realizacji zamówienia łącznie co najmniej:
- jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych bez ograniczeń,
- jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób, dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za nadzorowanie robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych bez ograniczeń oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
2) wykaz usług sporządzony wg. wzoru określonego przez Zamawiającego, zrealizowanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały zrealizowane,
3) dowody określające czy usługi o których mowa w pkt. 2) zostały wykonane należycie,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta na którą składa się
1) formularz ofertowy,
b) wykaz usług, oddzielnie dla każdej z Części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę, zrealizowanych przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, dla uzyskania dodatkowych punktów w ramach kryterium oceny ofert – Doświadczenie zawodowe ;
2) aktualne oświadczenie wstępne . Informacje zawarte w oświadczeniu wstępnym będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, oddzielnie dla każdej Części zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;
4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oddzielnie dla każdej Części zamówienia, z którego wynika, które dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy,
5) oświadczenie o zastrzeżeniu informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa,
6) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego,
7) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum .zip. Pełnomocnictwo może być również elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie lub elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Nie jest dopuszczalne poświadczenie za zgodność z oryginałem przez samego pełnomocnika, radcę prawnego lub adwokata;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, załączają do oferty stosowne pełnomocnictwo, z zastrzeżeniem zapisów Działu XIII ust. 17 SWZ.
2. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą między Zamawiającym, a pełnomocnikiem, który uzyskał pełnomocnictwo od pozostałych Wykonawców występujących wspólnie, z zastrzeżeniem zapisów Działu XIII ust. 18 SWZ.
3. Wykonawcy składający wspólnie ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
4. W przypadku gdy wykonawcy wspólnie składają ofertę w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oferta Wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Warunki w zakresie niepodlegania wykluczeniu każdy z Wykonawców musi spełniać z osobna. W przypadku gdy wystąpi przesłanka wykluczenia jednego z uczestników konsorcjum, Zamawiający wykluczy z postępowania całe konsorcjum.
7. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający wymaga złożenia przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy na zasadach określonych w § 15 wzoru Umowy oraz zgodnie z art. 455 Ustawy pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa https://portal.smartpzp.pl/zus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.