eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Postomino › Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Jezierzany - Nacmierz"Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Jezierzany - Nacmierz"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Postomino

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Postomino 30

1.5.2.) Miejscowość: Postomino

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-113

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@postomino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.postomino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Jezierzany - Nacmierz"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-125f26d4-5dea-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419514

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041682/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Dokumentacja projektowa: Rozbudowa drogi gminnej Jezierzany - Nacmierz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-125f26d4-5dea-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem htttps://ezamowienia.gov.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej.
3. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@postomino.pl (nie dotyczy
składania ofert)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. 2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. 2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: 1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub 2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”). 3. Jeżeli dokumenty elektroniczne,
przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści
dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Postomino z siedzibą – Urząd Gminy Postomino, Postomino 30, 76-113 Postomino,
2) W sprawach z zakresu danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@postomino.pl lub pisemnie na adres Urząd Gminy Postomino, 76-113 Postomino 30, z dopiskiem IOD.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Jezierzany - Nacmierz”,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2022.1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) stosowanie do art. 22 RODO w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana; przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.),
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.20.2023.SS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowych projektów budowlano - wykonawczych wraz z wykonaniem map do celów projektowych oraz badaniami gruntu wraz z opinią geotechniczną dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Jezierzany – Nacmierz”.
3.2 Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy z rozbudową ul. Nadmorskiej w Jezierzanach; od skrzyżowania ul. Nadmorskiej z ul. Zbożową w Jezierzanach do skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową w miejscowości Nacmierz na odcinku ca. 2,62 km wraz z budową ronda w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową.
3.3 Obecnie pas drogowy (dz. nr 41 obręb Jezierzany, dz. nr 374/2, 374/1 obręb Nacmierz) składa się
z jezdni bitumicznej oraz odcinka ca 60 mb ciągu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Odwodnienie istniejącego pasa drogowego odbywa się za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do rowów przydrożnych. Na przedmiotowym odcinku zlokalizowane są 3 punkty świetlne, istniejącego oświetlenie pasa drogowego realizowane z infrastruktury stanowiącej mienie Gminy Postomino.
3.4 Zakres prac projektowych obejmuje:
1) przebudowę nawierzchni jezdni wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami,
2) budowę ciągu pieszo - rowerowego,
3) budowę oświetlenia drogowego,
4) przebudowę istniejących rowów przydrożnych,
5) przebudowę/budowę zjazdów indywidualnych oraz skrzyżowań z drogami gminnymi oraz w miejscu dróg przewidzianych do budowy zgodnie z ustaleniami MPZP,
6) projekt zagospodarowania zieleni wraz z nasadzeniami,
7) budowę kanału technologicznego.
3.5. Dla części przedmiotowego terenu obowiązują Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (w załączeniu).
3.6. Wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w wersji elektronicznej, pliki w formacie PDF i rysunki w wersji DWG oraz kosztorysy w wersji PDF
oraz edytowalnej (rds lub ath) i w formie papierowej w ilości:
1) projekt zagospodarowania terenu – po 6 egz.,
2) projekt techniczny – po 6 egz.,
3) projekt wykonawczy dla wszystkich branż - po 6 egz.,
4) projekt stałej organizacji ruchu – po 6 egz.,
5) przedmiary robót – po 2 egz.,
6) kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.,
7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż – po 3 kpl.
wraz z pisemnym oświadczeniem o jej kompletności.
3.7. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnień i decyzji dla w/w zadania, a niezbędnych do przygotowania wniosku celem uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w myśl przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a w szczególności:
1) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po dostarczeniu przez Wykonawcę - karty informacyjnej przedsięwzięcia (z mapą ewidencyjną z zaznaczeniem obszaru oddziaływania oraz inwentaryzacją biologiczną) zawierającą podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu zgodnie z wymogami zawartymi w art. 3 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) – niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach również w wersji elektronicznej. Wykaz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. – Dz.U. z 2019 r., poz.1839,
W przypadku nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia w/w raportu.
2) decyzję pozwolenia wodnoprawnego, dla zadań które będą tego wymagały,
3) uzyskanie pozytywnej opinii Narady Koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Sławnie,
4) uzyskanie decyzji pozwolenia na wycinkę drzew - o ile będzie wymagana,
5) uzyskanie pozytywnego uzgodnienia stałej organizacji ruchu,
6) uzyskanie innych niezbędnych opinii i uzgodnień oraz warunków technicznych wymaganych przepisami prawa w toku czynności projektowych.
3.8. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, wraz ze wskazaniem aktualnych znaków granicznych dla przedmiotowego zadania (wskazanie w terenie). W przypadku braku takich punktów na gruncie należy dokonać wznowienia/ rozgraniczenia zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2023.1752 ze zm.),
2) wykonania badań geotechnicznych podłoża gruntowego (otwory pomiarowe o głębokości min. 3.0m – wykonanie otworów co min. 500 m,
3) Wykonanie niezbędnych prac geodezyjnych pod projektowany pas drogowy – wynikającej z dok. proj. (wydzielenie, poszerzenie pasa drogowego).
3.9. Po podpisaniu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną, wielobranżową koncepcję opracowania wraz z planem zagospodarowania terenu do uzgodnienia, która będzie podstawą opracowania dokumentacji projektowej. W opracowaniach koncepcyjnych należy zamieścić opis proponowanych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i materiałowych. Wykonawca przedłoży koncepcję w terminie 40 dni od daty podpisania umowy. Opracowanie koncepcji należy poprzedzić uzgodnieniem z Zamawiającym. Zamawiający dokona uzgodnienia koncepcji nie później niż w terminie 21 dni od daty przekazania w/w opracowania.
3.10. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania zamawiającemu pełnej dokumentacji projektowej potwierdzającej złożenie dokumentacji projektowej w terminie. Zamawiający w terminie 14 dni od złożenia dokumentacji projektowej zweryfikuje ja i dokona odbioru dokumentacji protokołem odbioru.
3.11. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.2023 poz. 162).
3.12. Projekty i kosztorysy z przedmiarami robót należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
3.13. Cała dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może zawierać nazw handlowych, znaków towarowych wraz z nazwami firm. Dokumentacja projektowa winna być wykonana bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę chyba że, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych określeń - wtedy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, a w związku z tym muszą być sprecyzowane parametry, po spełnieniu których produkt zostanie uznany za równoważny.
3.14. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do sporządzania aktualizacji kosztorysów objętych przedmiotem umowy w terminie określonym przez Zamawiającego.
3.15. Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego autor dokumentacji projektowej zobowiązany jest od udzielenia odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców – związanych z przyjętymi w dokumentacji technicznej rozwiązaniami projektowymi.
3.16. Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 71320000-7.
3.17. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:
Łączna ilość punktów = punkty uzyskane w ramach kryterium „Cena”+ (plus) punkty uzyskane w ramach kryterium „Okres gwarancji”
Najniższa oferowana cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
„Cena”= -------------------------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena ofertowa badanej oferty
Okres gwarancji w badanej ofercie (w miesiącach)
„Okres gwarancji” = ------------------------------------------------------- x 40 pkt
Najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród ofert niepodlegających ofert
(w miesiącach)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
5.2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej
5.2.1. w zakresie doświadczenia - wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi,
5.2.2. w zakresie kwalifikacji zawodowych – wykaże osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniające niżej określone wymagania:
1) 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej,
2) 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
3) 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujące podmiotowe środki dowodowe:
8.2.1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
8.1.1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z załącznikiem nr 6.
8.1.2. dowody określające, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
8.1.3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności robotami budowlanymi odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 7.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów -jeżeli dotyczy; oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.117 ust.
4 ustawy pzp - jeżeli dotyczy; pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; pełnomocnictwo upoważniające do podpisania i złożenia oferty, jeżeli ofertę składa pełnomocnik. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamaw. przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie: 1)W zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek: a)zwłoki w przekazaniu materiałów przez Zamawiającego, b) wad i braków w materiałach przekazanych przez Zamaw., c)przedłużających się procedur, niezależnych od Wykonawcy, w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie przedm. umowy, d)przedłuż. się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zam. publ., e)konieczności wprowadzenia zmian zakresu lub sposobu opracowania przedm. umowy, f)konieczności wykonania dodatk. badań, niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania zamówienia, g) wystąpienia nieprzewidzianych prac archeol., h)wystąpienia siły wyższej. 2. W przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia w przypadku wykazania zmiany kosztów pracy lub innych istotnych kosztów , strony dokonają zmiany umowy, jeżeli: 1) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany w Komunikacie Prezesa GUS przekroczy 8 % łącznie w dwóch ostatnich kwartałach poprzedzającym wniosek o zmianę wynagrodzenia (suma dwóch ostatnich kwartalnych wskaźników przekroczy 8%), 2)wystąpi istotna zmiana kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia; przy czym przez istotną zmianę kosztów rozumie się zmianę wskazanego nw. kosztu o co najmniej + 8%, do kosztów stanowiących podstawę waloryzacji zalicza się koszty: - wynagrodzenia pracowników, - innych niezbędnych do wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia; 3)wykonawca wykaże wzrost kosztów, o których mowa w pkt. 1 i 2, na co przedłoży stosowane kalkulacje i wyliczenia, 4)upłynie okres co najmniej 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub ostatniej zmiany, 5)zmiana wynagr. dotyczy wyłącznie wynagr. w części nierozliczonej (nie zapłaconej).3.Zmiana zostanie dokonana według poniższego algorytmu:
1) Zmiana wynagr. w przypadku wykazania zmiany kosztów pracy podlega zmianie według wzoru: ZW CW = NCW + [(NCW * 0,85 *0,75* WGUS) + RCW] gdzie : ZW CW – zwaloryzowane wynagr., NCW – nierozliczona cześć wynagr. podlegająca waloryzacji, 0,85 stały współczynnik kosztów pracy, 0,75 stały współczynnik procent. ryzyka jaki w trakcie umowy obciąża zamaw., WGUS - wskaźnik cen towarów i usług konsump. ogółem ogłaszany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego łącznie z dwóch ostatnich kwartałach poprzedzającym wniosek o zmianę wynagr., RCW –rozliczona cześć wynagrodzenia. 2) Zmiana ceny jednostk. w przypadku zmiany innych istotnych kosztów: ZW CW = NCW [(NCW * WGUS * 0,15 *0,75) + RCW]gdzie : ZW CW – zwaloryzowana cześć wynagrodzenia, NCW – nierozliczona cześć wynagrodzenia podlegająca waloryzacji, 0,15 stały współczynnik innych kosztów, 0,75 stały współczynnik procentowy ryzyka jaki w trakcie umowy obciąża zamawiającego, RCW –rozliczona cześć wynagrodzenia,WGUS - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego łącznie z dwóch ostatnich kwartałach poprzedzającym wniosek o zmianę wynagr,4. Maksymalna wysokość zmiany brutto ceny, o której mowa w 6 § ust. 1 nie może przekroczyć jednorazowo 10% pierwotnej wartości brutto ceny .5.Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 3 i ust. 4, zobowiązany jest do zmiany wynagr. przysługującego podwyk., z którym zawarł umowę, w zakresie proporcjonalnym odpowiadającym zmianom ceny oraz odpowiadającym tym zmianą wzrostu kosztów materiałów lub kosztów dot zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) przedmiotem umowy są dostawy lub usługi; 2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
Pozostałe zapisy - w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.