eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › DOSTAWA KART PODARUNKOWYCH DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE SP. Z O.O. ORAZ ICH DZIECIOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA KART PODARUNKOWYCH DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE SP. Z O.O. ORAZ ICH DZIECI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320604492

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sebastiana Klonowica 5

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-241

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: +48 91 311 41 42

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ts.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ts.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 2 - usługi transportowe

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA KART PODARUNKOWYCH DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE SP. Z O.O. ORAZ ICH DZIECI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81064f97-5399-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419249

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/ts.szczecin.pl/public/postepowanie?postepowanie=53299984

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy Pzp, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie poprzez ich złożenie na Platformie Portalu Smart PZP (zwanej dalej: „Platformą").
2) Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie będzie brana pod uwagę.
3) Adres Platformy: https://portal.smartpzp.pl/ts.szczecin.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r., poz. 2415 oraz z 2023r., poz. 1824) i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r., poz. 2415 oraz z 2023r., poz. 1824).
4) W celu złożenia oferty wykonawca zobowiązany jest założyć na Platformie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do Platformy swój podmiot. Rejestracja na Platformie dostępna jest po kliknięciu przycisku „Załóż konto". Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania ww. czynności znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP", dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/ts.szczecin/elearning.
5) Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert (ewentualna zmiana oferty odbywa się poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej oferty - z uwagi na zaszyfrowanie plików oferty brak jest możliwości edycji złożonej oferty). W tym celu wykonawca loguje się na Platformę, wyszukuje i wybiera dane postępowanie, a następnie po przejściu do zakładki „Oferta", wycofuje ją przy pomocy przycisku „Wycofaj ofertę".
6) Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
7) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania do Platformy.
8) Komunikacja wykonawcy z zamawiającym w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Użytkownika Zewnętrznego. Dotyczy to w szczególności: przekazywania dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań i wniosków w ramach postępowania.
9) Komunikacja zamawiającego z wykonawcą w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta zamawiającego oraz kont jego Użytkowników Wewnętrznych. Dotyczy to w szczególności: przekazywania wezwań i zawiadomień, informacji i odpowiedzi na pytania.
10) Zadawanie pytań przez wykonawców odbywa się w zakładce: „Pytania do postępowania”.
11) Po otwarciu ofert, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami (w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) odbywa się za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja", która dla wykonawcy jest widoczna w zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
12) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.
Z uwagi na limit znaków pozostałe wymagania zawarte są w Rozdz. II SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdz. IV pkt 5-6 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 13/ZP/DZ/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 444330,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie przez wykonawcę kart podarunkowych dla pracowników Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. oraz ich dzieci w liczbie nie mniej niż 675 sztuk i nie więcej niż 711 sztuk w następujących ilościach i wartości zasilenia:
1) o wartości zasilenia 150 zł – nie mniej niż 114 i nie więcej niż 130 sztuk,
2) o wartości zasilenia 730 zł – nie mniej niż 557 i nie więcej niż 567 sztuk,
3) o wartości zasilenia 780 zł – nie mniej niż 4 i nie więcej niż 14 sztuk.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w rozdz. XVI SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30163000-9 - Karty płatnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba stacjonarnych placówek handlowych i usługowych udzielających rabatów dołączonych do karty na terenie Miasta Szczecin

4.3.6.) Waga: 70

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe do należytego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną (1) dostawę kart podarunkowych w ilości nie mniejszej niż 400 szt. (słownie: czterysta sztuk) oraz wartości nie mniejszej niż 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.
Uwaga:
W przypadku, gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (NBP) dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniej Tabeli Kursów NBP przed wszczęciem postępowania.
2) Dodatkowe informacje dotyczące ww. warunków udziału w postępowaniu:
a) jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w rozdz. VI pkt 2 ppkt 1 SWZ (wykaz dostaw), dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
b) korzystanie z zasobów innych podmiotów (na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp):
- wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ppkt 1) SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych;
- w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane;
c) zgodnie z art. 123 ustawy Pzp, wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;
d) wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby dołącza do oferty dokumenty, o których mowa w rozdz. VI pkt 1 ppkt 7 oraz ppkt 9 lit. a) SWZ;
e) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI pkt 1 ppkt 9 lit. b) SWZ;
3) zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy;
4) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takiej sytuacji jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Zamawiający nie będzie badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1 pkt 4) ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1497, dalej ustawa 1497/2023).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
a)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ). Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostepniającego zasoby,
b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które dostawy wykonują poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć tylko w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia;
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. V pkt 1 SWZ:
1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2);
4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie;
5) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców;
6) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
7) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Uwaga! Ww. oświadczenie składane na formularzu ofertowym, tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostepniającego zasoby;
8) oświadczenie o liczbie stacjonarnych placówek handlowych i usługowych udzielających rabatów dołączonych do karty podarunkowej na terenie Miasta Szczecin wraz z alfabetycznym wykazem tych placówek według załącznika nr 4 do SWZ. Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden ww. dokument wspólnie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 - 3.
5. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SWZ.
6. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w rozdziale VI SWZ.
7. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy (opisanych w § 7 projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 6 do SWZ).
1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy będą mogły być dokonane w sytuacjach określonych przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a także możliwa jest zmiana umowy polegająca na wydłużeniu na uzasadniony wniosek wykonawcy terminu dostawy kart - nie więcej jednak niż o 2 dni.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/ts.szczecin.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Wykonawcy zagraniczni: Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r., poz. 2415 oraz z 2023r., poz. 1824).
II. Informacje dotyczące sekcji IV- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: zgodnie z § 3 ust. 1 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 6 do SWZ): wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karty zamawiającemu w terminie 4 dni od przesłania informacji zgodnie z § 2 ust. 2;
4.3.) Kryteria oceny ofert - Szczegóły odnoszące się do sposobu przyznania punktów ujęte są w rozdz. XIII SWZ.
III. Informacje dotyczące sekcji VIII - PROCEDURA 8.4.) Termin związania ofertą: Zgodnie z rozdz. XII pkt 6 SWZ Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 07.11.2023 r. włącznie (tj. przez okres 30 dni). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IV. Zgodnie z rozdz. I pkt 4 ppkt 7) Zamawiający nie przewiduje:
a) zawarcia umowy ramowej,
b) złożenia ofert w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego,
c) wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
d) wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy Pzp;
e) udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp;
f) obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę kluczowych zadań, o których mowa w art. 60 pkt 2 ustawy Pzp,
g) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
h) zwoływania zebrania wykonawców.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.