eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Remont elewacji budek sterowniczych na SW Dąbie"Ogłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Remont elewacji budek sterowniczych na SW Dąbie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żelazna 59a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-848

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krakow@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Remont elewacji budek sterowniczych na SW Dąbie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86ad3476-5df6-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419048

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00118919/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.69 Roboty budowlane na SW Dąbie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r17758,Remont-elewacji-budek-sterowniczych-na-SW-Dabie.html?sid=2081315b59258424f433ac780d2881e6

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.
Bezpośredni adres postępowania :
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r17758,Remont-elewacji-budek
sterowniczych-na-SW-Dabie.html?sid=dea68f97c0c175f7c05c38353603ef96

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się
pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla
Wykonawców bezpośredni link:
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc

Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.

Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób
złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 specyfikacji warunków zamówienia,
zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.

Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.

Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.

Zamawiający informuje, że adres e-mail: magdalena.hajdecka@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Biuletynu Zamówień Publicznych. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Magdalena Hajdecka. Kontakt odbywa się za pośrednictwem Platformy.

Celem skomunikowania się z Zamawiającym, Wykonawca korzysta z Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
oznaczonego numerem postępowania KR.ROZ.2710.117.2023 prowadzonym na
podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz
art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od
końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): posiada Pani/Pan:
OZNACZENIE SPRAWY: KR.ROZ.2710.117.2023 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Strona 3 z 19
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana
danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących
narusza przepisy RODO
i) nie przysługuje Państwu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: KR.ROZZ.2710.117.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont elewacji budek sterowniczych na SW Dąbie w celu doprowadzenia ich do
właściwego stanu technicznego.
Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania przedmiotu
zamówienia, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:
- Opis przedmiotu zamówienia - Załączniki Nr 2 do SWZ.
- Wzór kosztorysu ofertowego – Załącznik nr 4 do SWZ.
- Wzór umowy - Załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów
1 cena brutto – waga 80%
.2 termin realizacji zamówienia – waga 20%
Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru :
P= Pc+Prz
Gdzie:
P-– łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
Pc – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,
Prz – liczba punktów w kryterium „realizacja zamówienia”
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
1.Punkty przyznawane za podane w ppkt. 15.2.1 SWZ kryterium ceny będą liczone według następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej
C= ---------------------------------------------- x 100 x 0,8
Cena brutto oferty badanej

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 80 pkt.
2.Punkty przyznawane za podane w ppkt. 15.1 SWZ kryterium termin
realizacji zamówienia będą liczone według następującego wzoru:
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin realizacji zamówienia 60 dni - otrzyma 0 pkt.
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin realizacji zamówienia 55 dni - otrzyma 10 pkt.
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin realizacji zamówienia 50 dni - otrzyma 20 pkt.
Maksymalna ilość pkt jaką Wykonawca może otrzymać w kryterium termin realizacji zamówienia wynosi 20 pkt. Jeżeli Wykonawca poda okres realizacji zamówienia mniejszy niż 50 dni również otrzyma 20 pkt.
Łącznie Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub
zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 1 robotę budowlaną w zakresie remontu ogólnobudowlanego budynków biurowych, budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, budowli przemysłowych, hal magazynowych o wartości robót minimum 50 000.00 zł brutto. Wymienione prace muszą być potwierdzone dowodami określającymi, że zostały wykonane w sposób należyty i zostały prawidłowo ukończone.

W odniesieniu do dysponowania osobami kierowanymi do realizacji
zamówienia :
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia w charakterze kierownika robót osobę posiadającą kwalifikacje i wykształcenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia tj.: 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w rozumieniu ustawy Prawo budowlana z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U. 2021r., poz 2351 z późn. zm.), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podst. wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SWZ.

oświadczenie Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się / podmiotu udostepniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania z art. 7 ust. 1 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa,
zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 do SWZ.

odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 10 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych
Wykaz osób

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.
3 Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
4 W odniesieniu do warunków określonych w pkt 7.2 SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 10.4 SWZ.
5 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z treścią Załącznika Nr 5 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6 Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.3.1 – 10.3.4 SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy- załącznik nr 1 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.