eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Usługa wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0100-GliniceOgłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0100-Glinice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Radomia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223451

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Kilińskiego 30

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-610

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@umradom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0100-Glinice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-467e232e-5d37-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418913

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020611/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.83 Usługi badań katastralnych (modernizacja EGiB)_Gd

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/812460

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/812460

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postęp. prowadzone jest w j. polskim
za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/812460. 2. W celu skrócenia czasu
udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamaw. a Wykonawc, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij
wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po
których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 3. Zamawiający dopuszcza również komunikację
w powyższym zakresie przy pomocy poczty elektronicznej wymienionej w pkt. 3 Rozdział I SWZ, tj. bzp@umradom.pl 4. Za pomocą
poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 3 adres email Wykonaw. może złożyć w szczególności: a) np. wnioski dotyczące
wyjaśnienia treści SWZ (dokumentacja przesyłana przed otwarciem ofert), b) np. podmiotowe środki dowodowe i inne ewentualne
oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego (dokumentacja przesyłana po otwarciu ofert). 5. Zamawiający będzie
przekazywał Wykonaw. informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamaw. będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonaw. 6. Zamaw. zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia
30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz.U.2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a)
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GBRam, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych –
MSWindows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet
Explorer, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., g) oznaczenie czasu odbioru danych przez
platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z
zegarem Głównego Urzędu Miar. 7. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonaw. powinny być zgodne z Obwieszczeniem
Prezesa RM z 09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych. a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów: .zip i .7Z 8. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektron. opatrzonej kwalifik. podp. elektron. lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, Wykonaw. powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach, które następnie przesyła do systemu.
Szczegół. info. w przedmiotowym zakresie zawarte są w Rozdziale XVI, XIX i XX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30; b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem
Szczypior – iod.kontakt@umradom.pl; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu -
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na
podstawie Art. 9 ust 2 lit a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; d) odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa w tym m.in. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną; f) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych - na podstawie
art. 16 RODO prawo do ich sprostowania* - na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**; g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa); h) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do
przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO*: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników. **: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zamawiający dodatkowo informuje, że:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.1.478.2023.EF

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0100-Glinice, zgodnie z projektem modernizacji uzgodnionym przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 71354300-7 - Usługi badań katastralnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową. Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty
(zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:

1). Ocena w zakresie kryterium „Cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).
C = (Cn / Cb) x 60 pkt
gdzie:
C - ilość punktów za kryterium „Cena”
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Cb - cena oferty badanej.

2). Ocena w zakresie kryterium „Termin obowiązywania gwarancji jakości” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu obowiązywania gwarancji jakości liczonego w latach (obowiązujący od chwili odbioru końcowego prac) – (liczba punktów możliwych do uzyskania – 40). Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:

- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin obowiązywania gwarancji jakości wyniesie:
4 lata i więcej otrzyma 40 pkt,
3 lata otrzyma 20 pkt,
2 lata otrzyma 0 pkt.

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższa liczbę punktów (P), stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym
wzorem:
P - liczba punktów uzyskana przez ofertę:
P = C + T

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin obowiązywania gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli udowodni, że:

a) w zakresie potencjału osobowego - osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum:

− jedną osobą do kierowania pracami geodezyjno-kartograficznymi związanymi z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie (2) - rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, o których mowa w art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z
2023 r., poz. 1752 z późn. zm.),

− jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie (1) - geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, o których mowa w art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 z późn. zm.),

− jedną osobą upoważnioną do wykonywania kontroli wewnętrznej posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie (2) - rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych oraz w zakresie (1) - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, o których mowa w art. 43 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 z późn. zm.), z doświadczeniem zawodowym w zakresie wykonywanych kontroli opracowań geodezyjnych zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 3 ustawy.

UWAGA!!!
W przypadku potencjału kadrowego Zamawiający nie dopuszcza, aby ta sama osoba pełniła różne funkcje dla usługi.

b) w zakresie doświadczenia - posiada niezbędne doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 5*) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje następującą usługę (co najmniej jedną): prace polegające na modernizacji
ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzone w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne lub/i zamówienia na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, przy czym łączna wartość zamówień nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł brutto, a wartość każdego zamówienia nie może być mniejsza niż 10 000,00 zł.

*) W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu Zamawiający dopuścił, zgodnie z § 9 ust. 4 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, aby wykaz usług dotyczył usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie
dłuższym niż ostatnie 3 lata.

UWAGA!!!
W przypadku, gdy ww. zakres usług, będzie stanowił część usługi o szerszym zakresie, wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo, usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Ww. wykonane lub wykonywane usługi muszą być potwierdzone dowodami określającymi, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy;

- w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

W przypadku wykazania przez Wykonawców wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty, przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs
waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał dostarczenia oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII SWZ, o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
• art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp
• art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70) – w formie Załącznika nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądał dostarczenia:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - w formie Załącznika nr 9 do SWZ.

UWAGA!
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami - w formie Załącznika nr 10 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 9 Rozdziału XI SWZ - składane wraz z ofertą (jeżeli dotyczy).

2) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (składane wraz z ofertą w przypadku osoby działającej w imieniu Wykonawcy).

3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli umocowanie do reprezentowania nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

5) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 4 Rozdział XII SWZ (jeżeli dotyczy). W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 7 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.

6) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 4 Rozdział XI SWZ (jeżeli dotyczy). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie musi wskazywać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej musi być złożone - na druku stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

7) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia na wezwanie zamawiającego dokumenty wymienione w pkt 4.1.
Rozdział IX SWZ dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia z postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3 400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych 00/100) . Szczegóły dotyczące wnoszenia wadium zawarte są w Rozdziale XIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Rozdział IX SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, o których mowa w pkt 1.4 Rozdział VII SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 7 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 4 Rozdział IX SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:

a) w pkt 4.2. Rozdział IX SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
b) w pkt 4.1. Rozdział IX SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg wskazany w pkt. 1.4. lit. b) Rozdział VII SWZ będzie uznany za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże zrealizowanie
w całości wskazanego w pkt. 1.4. lit. b) zamówienia,

W sytuacji, gdy jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże zrealizowanie któregoś z zamówień wskazanych w pkt. 1.4. lit. b) Rozdział VII SWZ będzie musiał realizować tą część zamówienia, z którą wiąże się wykazany przez niego warunek.


Szczegółowe informacje na temat form, postaci, formatów i sposobu przekazywania ww. dokumentów zostały opisane w Rozdziale IX SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania Umowy poprzez jego wydłużenie (poszczególnych Etapów) w przypadku zaistnienia jednej lub więcej z poniższych okoliczności:

1) nastąpią zdarzenia niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego takie jak: wystąpienie nietypowych dla danej pory roku warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac geodezyjnych, terenowych, zachowania określonych przepisami prawa dokładności pomiaru (np. obfitych i utrzymujących się przez dłuższy okres opadów deszczu lub obfitych opadów śniegu, ujemnych temperatur, zalegania pokrywy śnieżno-lodowej); problemy techniczne, leżące po stronie Zamawiającego (np. awaria systemu elektronicznego lub serwera, uniemożliwiające prawidłowy eksport danych do zasobu MODGiK),

2) gdy konieczne będzie wprowadzenie zmian będących następstwem niezależnych od Zamawiającego i Podmiotu Monitorująco Kontrolującego (PMK) istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności - w szczególności będących następstwem zmian prawnych w zasadach dotyczących sposobu realizacji zamówienia.

2. Jeżeli w trakcie wykonywania pracy ulegną zmianie przepisy prawne dotyczące przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te zmiany w wykonanej pracy.

3. Zmiana przepisów prawnych lub wystąpienie okoliczności, o których mowa w pkt 1 mających wpływ na czasookres wykonania pracy może stanowić podstawę do zmiany terminów umownych wykonania pracy. Wniosek o zmianę terminu z powodu zmiany przepisów prawnych lub wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 1 Wykonawca powinien złożyć najpóźniej w terminie 10 dni od dnia wprowadzenia zmian w przepisach lub wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt
1, pod rygorem odmowy jego uwzględnienia przez Zamawiającego. Wniosek powinien zostać sporządzony w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie, co najmniej wskazujące na potrzebę zmiany terminu i wpływ zmienionych przepisów prawnych lub okoliczności, o których mowa w pkt 1 na czasookres wykonania prac.

4. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp dopuszcza się możliwość waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy w związku realizacją przedmiotu zamówienia. Szczegółowe informacje określone zostały w § 8 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/812460

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia (tj.:

a) prace terenowe związane z pomiarem budynków i użytków gruntowych,

b) wywiad terenowy związany z aktualizacją mapy ewidencyjnej w zakresie granic użytków gruntowych oraz istniejących budynków).

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia).

2) Zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny;
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania tych wymogów;
c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.

3) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłoży:

a) oświadczenie pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę zawierające w szczególności imię i nazwisko pracownika składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, informację o dacie zawarcia tej umowy, rodzaju umowy o pracę, zakresie obowiązków tego pracownika oraz jego podpis,

b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności zawierające w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia i rodzajów umów o pracę i zakresów obowiązków poszczególnych pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia,

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących
w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników), z tym , że imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, a informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika muszą być możliwe do zidentyfikowania.

4) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 1 oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są § 10 projektu umowy stanowiącej Załącznik Nr 2 do SWZ.

5) Z przedmiotowego postępowania wyklucza się, zgodnie z treścią Rozdziału VIII SWZ, Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych o związaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.