eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sławno › Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat"Ogłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SŁAWIEŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979720

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefanii Sempołowskiej 2A

1.5.2.) Miejscowość: Sławno

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.sokolowska@powiatslawno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatslawno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7c7cfd5b-458f-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c7cfd5b-458f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418757

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt grantowy „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 5538/P/2022 podpisanej w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00369922

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DI.272.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) został określony w Załączniku nr 2 do SWZ.
3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
4. Urządzenie musi być fabrycznie nowe – nieeksploatowane, nieużywane, niemodyfikowane, sprawne technicznie, oryginalnie zapakowane przez producenta, nie wycofane z produkcji, wolne od wad i prawnych i fizycznych, kompletne.
5. Adres dostawy przedmiotu zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76 - 100 Sławno.
6. O terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w godzinach jego urzędowania (poniedziałek – piątek 7.30-15.30).
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Zamówienia na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
8. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie mają charakter pomocniczy dla określenia parametrów przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych o parametrach techniczno- jakościowych nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się zaoferowanie wyposażenia o wyższych parametrach.
Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów przez Zamawiającego mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
9. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 99 iart.16 pkt 1 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego.
10. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie gorszym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.
11. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. W przypadku braku dokumentów udowadniających równoważność, Zamawiający przyjmuje, że oferta nie spełnia wymagań SWZ i zostanie odrzucona.
12. W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością, Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia Wykonawcę i/lub niezależne jednostki badawcze, mogące potwierdzić spełnienie wymagań. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczonego sprzętu i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
13. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszym SWZ.
14. W przypadku zastosowania sprzętu równoważnego, Zamawiający:
1) wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia sprzętu zamiennego w stosunku do dokumentacji. Nie złożenie takiego zestawienia oznacza, że Wykonawca zastosuje sprzęt i rozwiązania podane w SOPZ;
2) nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych innych, niż określonych w ofercie Wykonawcy.
15. Wykonawca musi zagwarantować możliwość ewentualnych napraw dostarczonego sprzętu. Dane teleadresowe punktu serwisowego Wykonawca wskaże w protokole odbioru dostarczonego sprzętu.
16. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w formie protokołu, po uprzednim stwierdzeniu jego zgodności z warunkami zamówienia określonymi w SOPZ. W protokole odbioru powinien być wskazany niepowtarzalny numer identyfikacyjny sprzętu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29804,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 29269,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29804,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZENEO OLEKSIEWICZ SPÓŁKA KAMANDYTOWO - AKCYJNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7752667756

7.3.4) Miejscowość: Kutno

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29804,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.