eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Opracowanie dok. przedprojektowej i projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa placu odpraw celnych dla samochodów ciężar., parkingu, magazynu na terenie OC w Nysie (II)Ogłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dok. przedprojektowej i projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa placu odpraw celnych dla samochodów ciężar., parkingu, magazynu na terenie OC w Nysie (II)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001022920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Witolda Pileckiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-331

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ias.opole@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opolskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dok. przedprojektowej i projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa placu odpraw celnych dla samochodów ciężar., parkingu, magazynu na terenie OC w Nysie (II)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a298d8a-578d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418622

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00115209/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa placu odpraw celnych dla samochodów ciężar., parkingu, magazynu na terenie OC w Nysie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1a298d8a-578d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne korespondencji elektronicznej zostały opisane w rozdziale 8 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została zawarta w rozdziale 40 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1601-ILZ.260.51.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu odpraw celnych dla samochodów ciężarowych i parkingu dla samochodów osobowych oraz magazynu na potrzeby Centrum Mandatowego w Nysie, na terenie Oddziału Celnego w Nysie, przy ul. Otmuchowskiej 50.
Przedmiot zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe oraz zamówienie opcjonalne.
Zamówienie podstawowe zostanie wykonane w trzech etapach:
1) I etap zamówienia podstawowego:
Wykonanie dwóch wariantów uproszczonej koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania inwestycyjnego składającej się z części opisowej i graficznej i przekazanie Zamawiającemu zaakceptowanej koncepcji.
2) II etap zamówienia podstawowego:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję programowo-przestrzenną oraz przeniesienie na Zamawiającego wszelkich autorskich praw majątkowych i praw zależnych do opracowanych dokumentacji.
3) III etap zamówienia podstawowego:
Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, w tym pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót.
Zakres wykonywanych usług oraz obowiązki Wykonawcy w ramach zamówienia podstawowego zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do PPU do którego załącznik stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 28 maja 2018r.
Wszelkie inne uregulowania, związane z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia podstawowego oraz obowiązkami Zamawiającego i Wykonawcy zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy (PPU) stanowiących Załącznik 11 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia przewiduje możliwości skorzystania z prawa opcji.
2. Zamówienie opcjonalne zostanie wykonane w dwóch etapach:
1) I etap zamówienia opcjonalnego:
Pełnienie funkcji biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego.
2) II etap zamówienia opcjonalnego:
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego w oparciu o powstałą dokumentację projektową.
3. Zakres wykonywanych usług oraz obowiązki Wykonawcy w ramach zamówienia opcjonalnego zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do PPU.
4. Wszelkie inne uregulowania, związane z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia opcjonalnego oraz obowiązkami Zamawiającego i Wykonawcy zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy (PPU) stanowiących Załącznik 11 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1) Cena brutto za zamówienie podstawowe i opcjonalne (C) – waga kryterium 60 %;
2) Termin na wykonanie koncepcji w I etapie zamówienia (T) – waga kryterium 20 %;
3) Dokonanie aktualizacji kosztorysów w ramach zamówienia opcjonalnego (K)– 10 %;
4) Czas na wprowadzenie rozwiązań zamiennych w ramach zamówienia opcjonalnego (Z) – 10 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin na wykonanie koncepcji w I etapie zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dokonanie aktualizacji kosztorysów w ramach zamówienia opcjonalnego

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas na wprowadzenie rozwiązań zamiennych w ramach zamówienia opcjonalnego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 złotych (słownie: jeden milion złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w zakresie potencjału osobowego dysponuje osobami z uprawnieniami:
1) co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
2) co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w tym niskoprądowych) bez ograniczeń;
3) co najmniej jedną (1) osobą posiadającą posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (w tym instalacji sanitarnej) bez ograniczeń;
4) co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej (w tym do projektowania dróg, chodników i ukształtowania terenu) bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą stanowi Załącznik 8 do SWZ;
4) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 8, 9, 10 ustawy Pzp,
f) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497).
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia stanowi Załącznik 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy:
1) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi Załącznik 10 do SWZ.
2) opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 zł.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia i inne dokumenty składane wraz z ofertą zostały wskazane w rozdziale 13 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
Informacje dotyczące wadium zawarte zostały w rozdziale 28 SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Opis wymagań zawiera rozdział 19 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia opisane zostały w § 13 oraz § 14 projektowanych postanowień umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Informacje dodatkowe dotyczące terminu realizacji zamówienia: Zamówienie podstawowe zostanie zrealizowane w następujących terminach:
1) I etap –w terminie zgodnym z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w złożonej ofercie, ponieważ termin na wykonanie koncepcji w I etapie zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Termin minimalny wynosi 2 tygodnie, a maksymalny 5 tygodni od podpisania umowy i musi uwzględniać 3 dni roboczych na dokonanie wyboru wariantu koncepcji przez Zamawiającego;
2) II etap – w terminie do 5 tygodni od dnia powiadomienia Wykonawcy o przyjęciu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego koncepcji programowo-przestrzennej;
3) III etap w terminie zgodnym z ustawą Prawo budowlane.
Zamówienie opcjonalne zostanie zrealizowane w następujących terminach:
1) I etap – w okresie od dnia wskazanego w powiadomieniu Wykonawcy o rozpoczęciu pełnienia funkcji biegłego do dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych tj. zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych lub unieważnienia postępowania, ale nie później niż w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą;
2) II etap – w okresie od dnia wskazanego w powiadomieniu Wykonawcy o rozpoczęciu pełnienia nadzoru autorskiego do dnia zakończenia robót budowlanych i przekazania do użytkowania tj. uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ale nie później niż w okresie 4 lat od dnia zawarcia umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą.
W terminach w ramach zamówienia podstawowego Wykonawcy zobowiązany jest:
1) I etap –przekazać zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję programowo-przestrzenną;
2) II etap – przekazać zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentację projektową;
3) III etap przekazać prawomocne decyzje i pozwolenia.
W ramach zamówienia opcjonalnego Wykonawca uwzględnia:
1) I etap czas na wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu maksymalnie w terminie do 2 dni roboczych od wysłania zapytania przez Zamawiającego;
2) II etap czas na wprowadzenie rozwiązań zamiennych projektu w stosunku do przewidzianych w projekcie, który będzie zgodny z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w złożonej ofercie, ponieważ stanowi on kryterium oceny ofert. Czas na wprowadzenie rozwiązań zamiennych będzie wynosił minimalnie 3 dni robocze a maksymalnie 10 dni roboczych od wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp, tj. w sytuacji, gdy środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.