eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Świadczenie usług polegających na wykonaniu specjalistycznego badania (ekspertyzy) na potrzeby Audytu krajobrazowego województwa łódzkiegoOgłoszenie z dnia 2022-11-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług polegających na wykonaniu specjalistycznego badania (ekspertyzy) na potrzeby Audytu krajobrazowego województwa łódzkiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 471279081

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. marsz. Józefa Piłsudskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-051

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 426305769

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bppwl.lodzkie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bppwl.lodzkie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług polegających na wykonaniu specjalistycznego badania (ekspertyzy) na potrzeby Audytu krajobrazowego województwa łódzkiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9f7f832-3a48-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00418304

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00201769/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Ekspertyza - katalog lokalnych form architektonicznych zabudowy dla krajobrazów priorytetowych wyznaczonych w audycie krajobrazowym województwa łódzkiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360590/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BPPWŁ.ZA.26.28.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 275687,84 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 230018,47 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług polegających na wykonaniu specjalistycznego badania (ekspertyzy) na potrzeby Audytu krajobrazowego województwa łódzkiego.
Wykonanie badania polega na sporządzeniu katalogu lokalnych form architektonicznych na podstawie identyfikacji w obrębie wybranych podtypów krajobrazów przyrodniczo-kulturowych i kulturowych (zdelimitowanych w ramach prac nad audytem krajobrazowym województwa łódzkiego, potencjalnie spełniających kryterium krajobrazu priorytetowego), wskazanych w ramach zadania:
ZADANIE 1 - jednostki wyznaczone w granicach PK Spalskiego wraz z sąsiadującymi jednostkami poza granicami parku: podmiejską i osadniczą – o charakterze willowym (8a) (Spała) oraz miejską – miejscowość z zachowanym układem historycznym (9a) (Inowłódz).
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku Nr 1, oraz we wzorze umowy - Załącznik Nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90721100-8 - Usługi ochrony krajobrazu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

90720000-0 - Ochrona środowiska

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 97744,96 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług polegających na wykonaniu specjalistycznego badania (ekspertyzy) na potrzeby Audytu krajobrazowego województwa łódzkiego.
Wykonanie badania polega na sporządzeniu katalogu lokalnych form architektonicznych na podstawie identyfikacji w obrębie wybranych podtypów krajobrazów przyrodniczo-kulturowych i kulturowych (zdelimitowanych w ramach prac nad audytem krajobrazowym województwa łódzkiego, potencjalnie spełniających kryterium krajobrazu priorytetowego), wskazanych w ramach zadania:
ZADANIE 2 - jednostki wyznaczone w granicach PK Sulejowskiego, zwłaszcza wiejskie - z przewagą mozaikowo rozmieszczonych użytków (6c), z przewagą wstęgowo ułożonych zespołów niewielkich pól (6b) i system wód płynących (1b) oraz towarzysząca jednostka miejska – miejscowość z zachowanym układem historycznym (9a) (Sulejów);
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku Nr 1, oraz we wzorze umowy - Załącznik Nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90721100-8 - Usługi ochrony krajobrazu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

90720000-0 - Ochrona środowiska

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 21031,17 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług polegających na wykonaniu specjalistycznego badania (ekspertyzy) na potrzeby Audytu krajobrazowego województwa łódzkiego.
Wykonanie badania polega na sporządzeniu katalogu lokalnych form architektonicznych na podstawie identyfikacji w obrębie wybranych podtypów krajobrazów przyrodniczo-kulturowych i kulturowych (zdelimitowanych w ramach prac nad audytem krajobrazowym województwa łódzkiego, potencjalnie spełniających kryterium krajobrazu priorytetowego), wskazanych w ramach zadania:
ZADANIE 3 - zespół urbanistyczny o zachowanych założeniach historycznych (10a) (miasto Piotrków Trybunalski);
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku Nr 1, oraz we wzorze umowy - Załącznik Nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90721100-8 - Usługi ochrony krajobrazu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

90720000-0 - Ochrona środowiska

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 83794,09 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług polegających na wykonaniu specjalistycznego badania (ekspertyzy) na potrzeby Audytu krajobrazowego województwa łódzkiego.
Wykonanie badania polega na sporządzeniu katalogu lokalnych form architektonicznych na podstawie identyfikacji w obrębie wybranych podtypów krajobrazów przyrodniczo-kulturowych i kulturowych (zdelimitowanych w ramach prac nad audytem krajobrazowym województwa łódzkiego, potencjalnie spełniających kryterium krajobrazu priorytetowego), wskazanych w ramach zadania:
ZADANIE 4 - jednostki w powiecie radomszczańskim: podmiejska i osadnicza – miejscowości o zwartej wielorzędowej zabudowie o charakterze wiejskim (8c) (Gidle-Pławno); wiejskie – z przewagą terenów zabudowanych o charakterze wiejskim (6g) (Chełmo, gm. Masłowice); a także z przewagą wielkoobszarowych pól lub łąk i pastwisk (6e).
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku Nr 1, oraz we wzorze umowy - Załącznik Nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90721100-8 - Usługi ochrony krajobrazu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

90720000-0 - Ochrona środowiska

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 27448,25 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia dla Zadania 1, ponieważ wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegają odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia dla Zadania 2, ponieważ wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegają odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia dla Zadania 3, ponieważ wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegają odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia dla Zadania 4, ponieważ wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegają odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.