eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Świadczenie usług polegających na wykonaniu specjalistycznego badania (ekspertyzy) na potrzeby Audytu krajobrazowego województwa łódzkiegoOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług polegających na wykonaniu specjalistycznego badania (ekspertyzy) na potrzeby Audytu krajobrazowego województwa łódzkiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 471279081

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. marsz. Józefa Piłsudskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-051

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 426305769

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bppwl.lodzkie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bppwl.lodzkie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług polegających na wykonaniu specjalistycznego badania (ekspertyzy) na potrzeby Audytu krajobrazowego województwa łódzkiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9f7f832-3a48-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360590

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00201769/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Ekspertyza - katalog lokalnych form architektonicznych zabudowy dla krajobrazów priorytetowych wyznaczonych w audycie krajobrazowym województwa łódzkiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: [numeracja zgodna z SWZ]
8.1.1 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (Elektroniczna Skrzynka Podawcza ) adres skrzynki ePUAP: /BPPWL_Lodz oraz poczty elektronicznej, email: sekretariat@bppwl.lodzkie.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: [Numeracja zgodna z SWZ]
8.1.2 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).
8.1.3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
8.1.4 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
8.1.5 Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
8.1.6 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
8.1.7 Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu oraz stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
8.1.8 Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
8.1.9 Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
8.2.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
8.2.2. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.2.3. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
8.2.4. Wykonawca, aby wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć ofertę do postępowania musi założyć konto na Platformie ePUAP. Po założeniu konta Wykonawca ma dostęp do formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Aby złożyć ofertę użytkownik wybiera formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty.
8.2.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w formacie danych .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal.
8.2.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, tel. (42) 630 57 69 do 72;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: kmiec.magdalena@bppwl.lodzkie.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp.;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BPPWŁ.ZA.26.28.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług polegających na wykonaniu specjalistycznego badania (ekspertyzy) na potrzeby Audytu krajobrazowego województwa łódzkiego.
Wykonanie badania polega na sporządzeniu katalogu lokalnych form architektonicznych na podstawie identyfikacji w obrębie wybranych podtypów krajobrazów przyrodniczo-kulturowych i kulturowych (zdelimitowanych w ramach prac nad audytem krajobrazowym województwa łódzkiego, potencjalnie spełniających kryterium krajobrazu priorytetowego), wskazanych w ramach zadania:
ZADANIE 1 - jednostki wyznaczone w granicach PK Spalskiego wraz z sąsiadującymi jednostkami poza granicami parku: podmiejską i osadniczą – o charakterze willowym (8a) (Spała) oraz miejską – miejscowość z zachowanym układem historycznym (9a) (Inowłódz).
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku Nr 1, oraz we wzorze umowy - Załącznik Nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90721100-8 - Usługi ochrony krajobrazu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

90720000-0 - Ochrona środowiska

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zamówienia - w zakresie opracowań związanych z analizą wartości dziedzictwa kulturowego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zamówienia - w zakresie dokumentacji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług polegających na wykonaniu specjalistycznego badania (ekspertyzy) na potrzeby Audytu krajobrazowego województwa łódzkiego.
Wykonanie badania polega na sporządzeniu katalogu lokalnych form architektonicznych na podstawie identyfikacji w obrębie wybranych podtypów krajobrazów przyrodniczo-kulturowych i kulturowych (zdelimitowanych w ramach prac nad audytem krajobrazowym województwa łódzkiego, potencjalnie spełniających kryterium krajobrazu priorytetowego), wskazanych w ramach zadania:
ZADANIE 2 - jednostki wyznaczone w granicach PK Sulejowskiego, zwłaszcza wiejskie - z przewagą mozaikowo rozmieszczonych użytków (6c), z przewagą wstęgowo ułożonych zespołów niewielkich pól (6b) i system wód płynących (1b) oraz towarzysząca jednostka miejska – miejscowość z zachowanym układem historycznym (9a) (Sulejów);
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku Nr 1, oraz we wzorze umowy - Załącznik Nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90721100-8 - Usługi ochrony krajobrazu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

90720000-0 - Ochrona środowiska

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zamówienia - w zakresie opracowań związanych z analizą wartości dziedzictwa kulturowego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zamówienia - w zakresie dokumentacji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług polegających na wykonaniu specjalistycznego badania (ekspertyzy) na potrzeby Audytu krajobrazowego województwa łódzkiego.
Wykonanie badania polega na sporządzeniu katalogu lokalnych form architektonicznych na podstawie identyfikacji w obrębie wybranych podtypów krajobrazów przyrodniczo-kulturowych i kulturowych (zdelimitowanych w ramach prac nad audytem krajobrazowym województwa łódzkiego, potencjalnie spełniających kryterium krajobrazu priorytetowego), wskazanych w ramach zadania:
ZADANIE 3 - zespół urbanistyczny o zachowanych założeniach historycznych (10a) (miasto Piotrków Trybunalski);
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku Nr 1, oraz we wzorze umowy - Załącznik Nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90721100-8 - Usługi ochrony krajobrazu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

90720000-0 - Ochrona środowiska

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zamówienia - w zakresie opracowań związanych z analizą wartości dziedzictwa kulturowego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zamówienia - w zakresie dokumentacji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług polegających na wykonaniu specjalistycznego badania (ekspertyzy) na potrzeby Audytu krajobrazowego województwa łódzkiego.
Wykonanie badania polega na sporządzeniu katalogu lokalnych form architektonicznych na podstawie identyfikacji w obrębie wybranych podtypów krajobrazów przyrodniczo-kulturowych i kulturowych (zdelimitowanych w ramach prac nad audytem krajobrazowym województwa łódzkiego, potencjalnie spełniających kryterium krajobrazu priorytetowego), wskazanych w ramach zadania:
ZADANIE 4 - jednostki w powiecie radomszczańskim: podmiejska i osadnicza – miejscowości o zwartej wielorzędowej zabudowie o charakterze wiejskim (8c) (Gidle-Pławno); wiejskie – z przewagą terenów zabudowanych o charakterze wiejskim (6g) (Chełmo, gm. Masłowice); a także z przewagą wielkoobszarowych pól lub łąk i pastwisk (6e).
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku Nr 1, oraz we wzorze umowy - Załącznik Nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90721100-8 - Usługi ochrony krajobrazu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

90720000-0 - Ochrona środowiska

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zamówienia - w zakresie opracowań związanych z analizą wartości dziedzictwa kulturowego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zamówienia - w zakresie dokumentacji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

[numeracja zgodna z SWZ]
15.4.2. Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, której zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia i która posiada wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej:
1) osoba, spełniająca łącznie następujące wymagania:
a. posiadająca co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie w jednej z dziedzin: architektura, architektura krajobrazu, zabytkoznawstwo (ochrona dóbr kultury), urbanistyka, budownictwo;
b. która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert była autorem lub współautorem co najmniej jednego [1] opracowania związanego z analizą wartości dziedzictwa kulturowego (studium historyczno-urbanistyczne lub studium walorów architektoniczno-urbanistycznych do zastosowania w planowaniu miejscowym lub program opieki nad zabytkami lub GEZ lub publikacja naukowa dotycząca lokalnych i regionalnych form architektonicznych lub raport określający wartość potencjału dziedzictwa kulturowego), w szczególności obiektów architektury, budownictwa i urbanistyki (ruralistyki) w skali regionu lub przynajmniej obszaru pełnej jednostki osadniczej (miasto lub wieś), potwierdzającej znajomość zagadnień z zakresu historii i teorii architektury oraz budownictwa,
c. która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała (autor lub współautor) dokumentację rozumianą jako: co najmniej jedną [1] inwentaryzację architektoniczną obiektu historycznego lub ekspertyzę bądź publikację naukową, której przedmiotem jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektu historycznego (np. zabytku architektury lub budownictwa), albo trzy [3] karty ewidencji wojewódzkiej (przyjmuje się, że jedna [1] inwentaryzacja jest równoważna trzem [3] kartom ewidencji wojewódzkiej).

2) W przypadku zmiany osoby, o której mowa ppkt 1) powyżej, w trakcie realizacji umowy, wymagane jest wykazanie się przez tą osobę doświadczeniem określonym w niniejszym punkcie, z uwzględnieniem deklaracji formularza oferty odpowiednio dla danego zadania (pkt 3.1.2./3.2.2/3.3.2./3.4.2.) w okresie ostatnich 10 lat.
Uwaga!
W przypadku składania oferty na kilka zadań:
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wskazał tę samą osobę, spełniającą wymagania określone powyżej, na kilka zadań.

15.4.2.1 Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają wymagania określone w pkt 15.4.2. SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: [numeracja zgodna z SWZ]
17.2.1 Oświadczenie wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: [numeracja zgodna z SWZ]
17.3 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
17.3.1. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wykaz powinien potwierdzać wymagania określone w SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

[numeracja zgodna z SWZ]
11.10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeśli dotyczy). Wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ,
11.12. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
11.13. Pełnomocnictwo do złożenia oferty (w oryginale) musi być złożone w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
17.4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia takich dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Przepisy te stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp.
17.5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w pkt 17.4. SWZ, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

[numeracja zgodna z SWZ]
19.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
19.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w pkt 17.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia, oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
19.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp., z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (jeśli dotyczy).
19.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 17 SWZ, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 17.2.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia,
2) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 17.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 15.4. SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w następujących przypadkach:
a) w przypadku zmiany projektu Rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a) Umowy, zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących usługi, wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej Umowy;
b) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie przedmiotu Umowy albo jej treści do aktualnego stanu prawnego;
c) zmiany terminu zakończenia umowy;
d) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w terminie realizacji przedmiotu umowy z uwagi na przesunięcie w czasie, spowodowane czynnikami zewnętrznymi niewynikającymi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy uniemożliwiającymi realizację przedmiotu Umowy w pierwotnym terminie, bez dodatkowego wynagrodzenia.
e) zaistnieje konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych założeń niż zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, gdyby zastosowanie przewidzianych dotychczas założeń groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy
f) nastąpi konieczność koordynacji prac z innymi Wykonawcami lub podmiotami trzecimi.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: [Numeracja zgodna z SWZ] 12.2.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. (...)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 63 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.