eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji PracyOgłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 007021519

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Barska 28/30

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-315

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 39-18-215

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@gip.pip.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pip.gov.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

inny zamawiający

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Nadzór nad warunkami pracy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dcb4833e-4e28-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00417913

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00111030/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych PIP

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dcb4833e-4e28-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, który dostępny jest na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
Szczegółowe informacje zawiera swz.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W zależności od rodzaju użytego podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
Szczegółowe informacje w swz.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Wykonawca składa próbki materiałów promocyjnych w Kancelarii Głównego Inspektoratu Pracy, w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu gwarantującym jej nienaruszalność. Opakowanie powinno posiadać następujące oznaczenie: „PRÓBKI MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH - ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY PRZETARGOWEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy”, nr postępowania GIP-GOZ.213.188.2023”. Nie otwierać przed dniem 9 października 2023 r., przed godz. 12:00. Dla ułatwienia ewidencji przyjmowanych próbek przez Zamawiającego, opakowanie ma być oznaczone nazwą Wykonawcy.
Wykonawca składa próbki w terminie do dnia 9 października 2023 r. do godz. 10:00.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Pracy, z siedzibą przy ul. Barskiej 28/30, 02-315 Warszawa;
1.2.Inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy jest pan Robert Ruciński,
email:iod@gip.pip.gov.pl;
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy”;
1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp);
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.6.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
1.8.posiada Pani/Pan:
1.8.1.na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
1.8.2.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
1.8.3.na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
1.8.4.prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ciąg dalszy sekcji 5.7
3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 2.2, dotyczy dostaw w których wykonaniu ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1 .
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
7. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: GIP-GOZ.213.188.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 241200,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych PIP, oznakowanych logo: 105-lecia Państwowej Inspekcji Pracy oraz logo PIP, kampanii i programów Państwowej Inspekcji Pracy.
Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z załącznikiem nr 2 do swz „Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznikiem nr 5 do swz „Wzór umowy”, do jednostek organizacyjnych, dla których rozdzielnik stanowi załącznik nr 2a do swz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Kryteria oceny ofert i ich waga w %.
16.1.1 Cena oferty - waga 40%
16.1.2 Funkcjonalność, jakość (trwałość produktu) i estetyka wykonania - waga 60%.
16.2. Kryterium nr 1 (K1)
16.2.1. Przez „cenę” Zamawiający rozumie łączną cenę z podatkiem VAT wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 2 do swz na warunkach określonych w załączniku nr 5 do swz.
16.2.2. Punktacja w kryterium K1 zostanie obliczona jako iloraz łącznej ceny z podatkiem VAT najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu do łącznej ceny z podatkiem VAT ocenianej oferty pomnożony przez 100.
16.2.3. Przy ocenie ofert w kryterium K1 Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę wynikającą z „Formularza ofertowego”, o którym mowa w pkt 13.4. Wartość punktowa zostanie podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki. Wykonawca w „Formularzu ofertowym” podaje cenę, która stanowi sumę łącznej ceny z podatkiem Vat z tabeli 1 (kol.6) w „Formularzu cenowym”. W tabeli 1 w „Formularzu cenowym” Wykonawca podaje łączną cenę za wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych zgodnie z zapisami swz.
16.2.4. Wykonawca otrzyma w Kryterium K1 maksymalnie 40 punktów.
16.3. Kryterium nr 2 (K2).
16.3.1. W kryterium K2 Wykonawca otrzyma punkty na podstawie załączonych do oferty próbek materiałów promocyjnych. Ocenie w kryterium K2 będą podlegać wyłącznie próbki materiałów promocyjnych zgodnych z Opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do swz).
16.3.2. Do oceny próbek materiałów promocyjnych pod uwagę będą brane następujące elementy:
a) Czy poszczególne części przedmiotów są dobrze spasowane i zamocowane, łączenie elementów egzemplarzy okazowych - przeszycia, klejenia lub inne rodzaje łączenia są wykonane estetycznie (nie ma zbędnych nadlewek, resztek kleju, wiszących nitek, zarysowań, przebarwień, pęknięć) - 1 tak / 0 nie;
b) Czy krawędzie i powierzchnie egzemplarzy są wykończone w sposób niezagrażający bezpieczeństwu użytkowania - 1 tak / 0 nie;
c) Czy wielkość obszaru znakowania na egzemplarzu okazowym pozwala na dobre wyeksploatowanie logotypów wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia - 1 tak / 0 nie;
d) Czy znakowania na egzemplarzu okazowym wykonane jest w sposób wyraźny i czytelny oraz znakowanie jest trwałe np. nie ściera się, nie rozmazuje się, nie pęka, elementy znakowania nie zmieniają kolorów pod wpływem pocierania ręką - 1 tak / 0 nie;
16.3.3. W każdym z powyższych podkryteriów możliwe będzie przyznanie:
a) 0 pkt: próbka materiału promocyjnego nie spełnia wymagań;
b) 1 pkt: próbka materiału promocyjnego spełnia wymagania.
16.3.4. Wykonawca w Kryterium K2 otrzyma maksymalnie 100 punktów za wszystkie próbki materiałów promocyjnych, przy czym każda próbka materiału promocyjnego może uzyskać maksymalnie 4 punkty.
16.3.5. Punktacja w kryterium K2 zostanie obliczona jako suma punktów, którą otrzyma dana oferta ze wszystkich ocenianych próbek, pomnożona przez wagę kryterium 60%.
16.3.6. W przypadku, gdy weryfikacja zgodności przedstawionej próbki z Opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do swz) będzie niemożliwa (np. próbka uszkodzona, niekompletna), Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
16.4. Ocena końcowa oferty będzie sumą punktów zdobytych przy ocenie dokonanej w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
16.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.
16.6. W przypadku uzyskania przez Wykonawców takiej samej liczby punktów w kryteriach oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
16.7. Zamawiający oceni tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Funkcjonalność, jakość (trwałość produktu) i estetyka wykonania

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.: jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 dostawy oznakowanych materiałów promocyjnych za kwotę co najmniej 50 000 zł brutto każda. W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie dostawy wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli do upływu terminu składania ofert wykonana część dostawy spełnia warunek udziału w postępowaniu, tj. w ramach trwającej umowy dostarczono oznakowane materiały promocyjne za kwotę co najmniej 50 000 zł brutto.
1.3. W przypadku, gdy wartość usługi wskazanej w „Wykazie dostaw” określona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP), na dzień opublikowania Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Jeżeli w dniu publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w BZP nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli Kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1.2 może w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Brak powołania się na zasoby podmiotu udostępniającego w dniu składania ofert uniemożliwi późniejsze powołanie się na te zasoby i konieczność samodzielnego wykazania warunku doświadczenia (art. 123 ustawy Pzp).
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
5.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
5.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
5.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1.1. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 3 do swz) – w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
1.1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień
składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1, składa ponadto na zasadach określonych w powyższym punkcie:
1.2.1. Oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników w
spółkach cywilnych). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia;
1.2.2. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Dokumenty, oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego:
2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:
2.1. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale 8 swz. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu powyżej, składa ponadto na zasadach określonych w powyższym punkcie:
2.1.1. Oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników w spółkach cywilnych). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia;
2.1.2. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń:
1.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do swz) – w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym– Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
1.1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1, stanowi dowód potwierdzający spełniania warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert.
1.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1, składa ponadto na zasadach określonych w powyższym punkcie:
1.2.1. Oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również wspólników w spółkach cywilnych). Oświadczenia te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
1.2.2. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Dokumenty, oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego:
2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:
2.1. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale 8 swz. Oświadczenie o którym mowa powyżej składa ponadto na zasadach określonych w powyższym punkcie:
2.1.1. Oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również wspólników w spółkach cywilnych). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia;
2.1.2. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
2.2. Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 5 do swz).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami, cechami i kryteriami, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci próbek materiałów promocyjnych opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do swz).
2.Próbki materiałów promocyjnych będą podlegać ocenie pod względem zgodności z Opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do swz), a następnie oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie w kryterium „Funkcjonalność, jakość (trwałość produktu) i estetyka wykonania” opisanym w pkt 16 swz.
5.3.Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę próbek materiałów promocyjnych lub niezłożenia którejkolwiek z próbek wraz z ofertą, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku niezgodności złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą próbek materiałów promocyjnych z Opisem przedmiotu zamówienia, oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Wykaz próbek:
Kubek geometryczny
Elegancki długopis
Notes A5 w twardej oprawie
Torba bawełniana
Torba papierowa A4
Antystresowe chińskie kule
Świeca w szkle
Elegancki zestaw do manicure
Wielofunkcyjny zestaw upominkowy
Komplet do butów
Pinsy
Kostka typu rubika 3x3
Maskotka miś w koszulce
Antystresowy kask
Butelka na wodę
Klips magnetyczny odblaskowy
Smycz z USB
Lampka rowerowa
Notatnik z magnesem
Drewniana gra edukacyjna
Bańki mydlane
Kredki
Worek szkolny
Piłka antystresowa
Domino drewniane
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych środków dowodowych zawiera swz.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1.1.Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
1.2.Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli dotyczy.
1.3.Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.1. Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnioną/e wskazaną/e w odpowiednim rejestrze w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
1.4. Postanowienia pkt 1.1, 1.3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
1.5. Postanowienia pkt 1.1, 1.3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
1.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, o którym mowa w pkt 7.3 swz– jeżeli dotyczy.
1.7. Oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy.
1.8. Oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1 swz.
1.9. Formularz cenowy (załącznik nr 1a do swz). W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy Formularza cenowego do oferty, Zamawiający ofertę odrzuci.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy należy wnieść oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu (PLN) - na numer konta 16 1010 1010 0083 5413 9120 0000 Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy z siedzibą w Warszawie przy ulicy Barskiej 28/30 prowadzonego przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione w terminie, gdy do upływu terminu składania ofert wadium zostanie zarachowane na rachunku bankowym Zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia wskazanych w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, dokument wadialny gwarancji/poręczenia musi zostać złożony w sposób i w formie opisanej w pkt 2 i zawierać następujące informacje:
4.1. nazwę postępowania;
4.2. numer postępowania nadany przez Zamawiającego GIP-GOZ.213.188.2023;
4.3. pełną nazwę i adres podmiotu, który wystawia gwarancję/poręczenie;
4.4. pełną nazwę i adres beneficjenta gwarancji;
4.5. pełną nazwę i dokładny adres Wykonawcy, na rzecz którego wystawiona jest gwarancja/poręczenie;
4.6. określenie kwoty gwarancji/poręczenia – musi ona odpowiadać kwocie wadium wskazanej przez Zamawiającego; kwota wadium musi być wyrażona w złotych polskich;
4.7. gwarancja/poręczenie musi zapewnić wypłatę pełnej kwoty wadium przetargowego, w przypadku gdy zaistnieją okoliczności określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp – pod groźbą odrzucenia oferty Wykonawcy;
4.8. termin ważności gwarancji/poręczenia – okres ten nie może być krótszy niż termin związania ofertą;
4.9. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym w zdaniu pierwszym Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 4 do swz).
4. Oświadczenie o niepodleganiu wkluczeniu składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również wspólników w spółkach cywilnych). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia Wykonawca dołącza do oferty ww. oświadczenie.
5. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:
5.1 Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również wspólników w spółkach cywilnych). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
6. Wraz z ofertą składają pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Jeżeli za najkorzystniejszą będzie uznana oferta podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum), Zamawiający może żądać dostarczenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopię umowy regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany Umowy
1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, dopuszcza zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy - w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa;
b) zmian w wykazie podwykonawców, którzy będą brali udział w wykonywaniu Umowy - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian;
c) wystąpienia siły wyższej, przez którą Strony rozumieją katastrofalne zjawiska wywołane działaniem sił natury (np. powodzie, trzęsienia ziemi, pożary lasów), zjawiska społeczne lub polityczne o wielkiej skali (np. wojny) oraz akty władzy publicznej (np. blokady granic i portów, ogłoszenie stanów nadzwyczajnych czy stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii) i inne zdarzenia obiektywnie niezależne od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania Umowy do zmian nią spowodowanych;
d) terminów realizacji Umowy w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania lub wynikających z przedłużenia rozstrzygnięcia postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, nie mogą spowodować zwiększenia kwoty wynagrodzenia bez podatku VAT wskazanego w § 5 ust.1.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta składana na Platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: 35 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy , jednak nie później niż do 21 grudnia 2023 r.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Na potwierdzenie powyższego Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy oświadczeń i dokumentów określonych w pkt 9 swz.
3. W przypadku podmiotów zagranicznych lub podmiotów krajowych, których członkowie władz mają miejsce zamieszkania poza terenem kraju należy złożyć dokumenty określony w swz.
4. W przypadku podmiotów udostępniających zasoby należy złożyć dokumenty i oświadczenia określone w swz

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.