eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie na rok 2024Ogłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie na rok 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Chorzów - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003447902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Racławicka 19

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 032 7716301

1.5.8.) Numer faksu: 032 7716305

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ops@opschorzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ops.bip.chorzow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie na rok 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5cdedff-5dc2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00417293

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00081788/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 REALIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PODOPIECZNYCH OPS W CHORZOWIE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5cdedff-5dc2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.


Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera rozdział XII SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę składa się pod rygorem nieważności, wyłącznie poprzez Platformę przetargową, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

Wymagania techniczne związane z korzystaniem z platformy przetargowej określa Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl.


Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera rozdział XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera rozdział XXXIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 901) (zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej) na rzecz osób wskazanych przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Opis Przedmiotu Zamówienia” stanowiący załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85312100-0 - Usługi opieki dziennej

85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

85142000-6 - Usługi paramedyczne

85142300-9 - Usługi w zakresie higieny

85141000-9 - Usługi świadczone przez personel medyczny

85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji w postaci zwiększenia szacunkowej ilości godzin wskazanej w ust.11 Opisu Przedmiotu zamówienia o maksymalnie 3900 godzin usług opiekuńczych w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w przypadku otrzymania środków na ten cel. Korzystanie z prawa opcji odbywa się na zasadach wskazanych w projektowanych postanowieniach umownych, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny – 100 %

Największą liczbę punktów – 100 pkt. otrzyma oferta z najniższą łączną ceną brutto za sumę szacunkowej ilości godzin usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych


Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy - standardy jakościowe, odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zostały wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający określił w wymaganiach doświadczenie wykonawcy, a także doświadczenie oraz kwalifikacje osób, które mają wykonywać przedmiot zamówienia. Zakres czynności usług opiekuńczych ma charakter ustandaryzowany - wynika on z przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Uwzględniając, iż dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są precyzyjne i zestandaryzowane, Zamawiający jest uprawniony do zastosowania ceny, jako jedynego kryterium wyboru oferty.

Szczegółowe uregulowania w zakresie sposobu oceny ofert zawarte są w rozdziale XXVII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i zawodowa:

1)Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi legitymować się wiedzą i doświadczeniem w zakresie usług zgodnych z przedmiotem przedmiotowego zamówienia tj. wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia w oparciu o ustawę o pomocy społecznej wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy tj. w szczególności rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w Sprawie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm) oraz wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia zgodnie z treścią decyzji administracyjnych na podstawie których są przyznawane usługi opiekuńcze. W tym celu powinien wykazać się:
- co najmniej 10 (dziesięcio) -miesięcznym (liczonym jako czasookres) doświadczeniem w zakresie wykonywania usług opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 901), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
- co najmniej 5 (pięcio) -miesięcznym (liczonym jako czasookres) doświadczeniem w zakresie wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 901), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku przedstawi na wezwanie Zamawiającego na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ wykaz wykonanych usług wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączy dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

2)Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj.:
- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania kadrą niezbędną do realizacji zadania określonego niniejszym postępowaniem, tj.:
-personelem, który zostanie wyznaczony do wykonywania czynności związanych z bezpośrednim świadczeniem usług opiekuńczych (dalej opiekunów) w ilości nie mniej niż 50 osób, w wymiarze wykonywanych usług zapewniającym nieprzerwaną, prawidłową realizację usług opiekuńczych nad podopiecznymi OPS w Chorzowie, niezależnie od urlopów i zwolnień chorobowych, w trakcie całości okresu realizacji zamówienia.
--personelem, który zostanie wyznaczony do wykonywania czynności związanych z bezpośrednim świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych (dalej opiekunów suo) w ilości nie mniej niż 10 osób, w wymiarze wykonywanych usług zapewniającym nieprzerwaną, prawidłową realizację usług opiekuńczych nad podopiecznymi OPS w Chorzowie, niezależnie od urlopów i zwolnień chorobowych, w trakcie całości okresu realizacji zamówienia. w tym przynajmniej 3 osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, przynajmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa oraz przynajmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga.
- przynajmniej 1 osobą, która, legitymuje się min. 5 miesięcznym doświadczeniem w zakresie koordynacji usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej, którą wykonawca wyznaczy do pełnienia roli koordynatora.
Osoby te powinny spełniać wymagania i posiadać kwalifikacje wymagania wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz zawarte w SWZ, Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ, a także zawarte w projektowanych postanowieniach umownych, które zostaną wprowadzone do treści umowy z sprawie zamówienia, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ. Przy ocenie spełnienia warunku nie uwzględnia się osób o których mowa w ust. 27 OPZ.
Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku na wezwanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ zawierające wykaz osób wraz ze wskazaniem ich imion, nazwisk, podstawy dysponowania a także kwalifikacji oraz okresów doświadczenia.

Ponadto Zamawiający wymaga, aby działania związane z koordynowaniem i kontrolą świadczonych usług były wykonywane na podstawie stosunku pracy (klauzula społeczna - art. 95 ust. 1 PZP).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SWZ
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2)oświadczenie o aktualności danych, o których mowa 125, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wykaz osób wyznaczonych do wykonywania usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych oraz osoby/osób, mających pełnić rolę koordynatora zgodnie z formularzem, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ

2)wykaz wykonanych usług w okresie wraz z referencjami na potwierdzenie zgodnie z formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera rozdział XVII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy dopuszczalne są w zakresie wskazanym w par. 13 projektowanych postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia, których wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.