eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie na rok 2024Ogłoszenie z dnia 2023-10-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie na rok 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Chorzów - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003447902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Racławicka 19

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 032 7716301

1.5.8.) Numer faksu: 032 7716305

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ops@opschorzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ops.bip.chorzow.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5cdedff-5dc2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Chorzowie na rok 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5cdedff-5dc2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00465165

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00081788/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 REALIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PODOPIECZNYCH OPS W CHORZOWIE

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00417293

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 5/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 901) (zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej) na rzecz osób wskazanych przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Opis Przedmiotu Zamówienia” stanowiący załącznik nr 1 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85312100-0 - Usługi opieki dziennej

85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

85142000-6 - Usługi paramedyczne

85142300-9 - Usługi w zakresie higieny

85141000-9 - Usługi świadczone przez personel medyczny

85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1558146 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2298000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1558146 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ANERI SP. Z O.O.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: REH-MED WYSZYŃSKI MIROSŁAW

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6452552652

7.3.3) Ulica: Leśna 20

7.3.4) Miejscowość: Ossy

7.3.5) Kod pocztowy: 42-624

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1558146 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-01 do 2024-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.