eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pu速usk › Remont drogi gminnej nr 340806W - ul. Sportowa w Pu速usku. Remont drogi gminnej nr 340429W w m. Przemiarowo w Gminie Pu速usk. Remont drogi gminnej ul. Solnej nr 340803W w Pu速uskuOg這szenie z dnia 2023-09-27


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej nr 340806W – ul. Sportowa w Pu速usku. Remont drogi gminnej nr 340429W w m. Przemiarowo w Gminie Pu速usk. Remont drogi gminnej ul. Solnej nr 340803W w Pu速usku

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Pu速usk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377907

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Rynek 41

1.5.2.) Miejscowo嗆: Pu速usk

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzp@pultusk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.pultusk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Remont drogi gminnej nr 340806W – ul. Sportowa w Pu速usku. Remont drogi gminnej nr 340429W w m. Przemiarowo w Gminie Pu速usk. Remont drogi gminnej ul. Solnej nr 340803W w Pu速usku

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-566a6ca0-5d17-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00416785

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-27

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00057291/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.17 Remont drogi gminnej nr 340806W – ul. Sportowa w Pu速usku. Remont drogi gminnej nr 340429W w m. Przemiarowo w Gminie Pu速usk. Remont drogi gminnej ul. Solnej nr 340803W w Pu速usku

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://bip.pultusk.pl/kategorie/90-zamowienia-publiczne-w-formie-przetargu?lang=PL

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.pultusk.pl/kategorie/90-zamowienia-publiczne-w-formie-przetargu?lang=PL
https://pultusk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html - 鈔odek komunikacji do sk豉dania ofert
zzp@pultusk.pl - pozosta豉 korespondencja pr鏂z w/w

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawcami, w szczeg鏊no軼i sk豉danie ofert oraz o鈍iadcze odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej.
2. Pytania i odpowiedzi nale篡 kierowa drog mailow na adres zzp@pultusk.pl (ze wskazaniem w tytule wiadomo軼i numeru i/lub nazwy post瘼owania). Wielko嗆 za陰czonego do pojedynczej wiadomo軼i pliku nie mo瞠 przekracza 30 MB. Pytania mog by kierowane r闚nie przez Platform Przetargow Gminy o kt鏎ej mowa poni瞠j.
3. 字odkiem komunikacji elektronicznej, s逝膨cym z這瞠niu oferty przez Wykonawc, jest jego prawid這we z這瞠nie na Platformie dost瘼nej pod adresem https://pultusk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytu貫m oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym post瘼owaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawc jest bezp豉tne.
4. Specyfikacja po陰czenia
Post瘼owania zakupowe prowadzone s przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej. Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym, a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy Przetargowej Gminy Pu速usk: https://pultusk.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html Do po陰czenia u篡wany jest szyfrowany protok馧 HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa si przy pomocy protoko逝 SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufno嗆 transmisji danych przesy豉nych przez Internet. Wykonawca posiadaj帷y konto na Platformie Przetargowej Gminy Pu速usk: ma dost瘼 do mo磧iwo軼i z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty, a tak瞠 funkcjonalno軼i pozwalaj帷ych na zadawanie pyta do tre軼i SWZ oraz komunikacj z Zamawiaj帷ym w pozosta造ch obszarach.
Wymagania techniczne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy u篡ciu Platformy Przetargowej Gminy Pu速usk.
Dopuszczalne przegl康arki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
Pozosta貫 wymagania techniczne:
• dost瘼 do sieci Internet
• zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
• obs逝ga przez przegl康ark protoko逝 XMLHttpRequest - ajax
• w陰czona obs逝ga JavaScript
• zalecana szybko嗆 陰cza internetowego powy瞠j 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane 鈔odowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne s przegl康arki internetowe:
• dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
• dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
• dla Windows 8: Internet Explorer 11
• dla Windows 10: Internet Explorer 11
Wspierane s rozwi您ania dostarczane przez firmy:
• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytw鏎ni Papier闚 Warto軼iowych S.A.
• Centrum Obs逝gi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
5. Dopuszczalne formaty przesy豉nych danych
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.271.26.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 3

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Remont drogi gminnej nr 340806W – ul. Sportowa w Pu速usku

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45233220-7 - Roboty wzakresie nawierzchni dr鏬

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

45111000-8 - Roboty wzakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 - Roboty wzakresie burzenia

45231300-8 - Roboty budowlane wzakresie budowy wodoci庵闚 iruroci庵闚 do odprowadzania 軼iek闚

45233320-8 - Fundamentowanie dr鏬

45233290-8 - Instalowanie znak闚 drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jako軼i

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Remont drogi gminnej nr 340429W w m. Przemiarowo

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45233220-7 - Roboty wzakresie nawierzchni dr鏬

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

45111000-8 - Roboty wzakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane wzakresie budowy wodoci庵闚 iruroci庵闚 do odprowadzania 軼iek闚

45233320-8 - Fundamentowanie dr鏬

45112710-5 - Roboty wzakresie kszta速owania teren闚 zielonych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jako軼i

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Remont drogi gminnej nr 340803W ul. Solnej w Pu速usku

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45233220-7 - Roboty wzakresie nawierzchni dr鏬

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

45111000-8 - Roboty wzakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 - Roboty wzakresie burzenia

45233320-8 - Fundamentowanie dr鏬

45112710-5 - Roboty wzakresie kszta速owania teren闚 zielonych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jako軼i

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu na zasadach okre郵onych w Rozdziale IX , oraz spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
2. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Zamawiaj帷y okre郵a w powy窺zym zakresie nast瘼uj帷e warunki:
a) Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠 nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy
– w tym okresie, wykona co najmniej :


• dla cz窷ci 1 – Remont drogi gminnej nr 340806W – ul. Sportowa w Pu速usku:
wykona dwie roboty budowalne polegaj帷e na remoncie, budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi/dr鏬/ulic o 陰cznej warto軼i minimum 300.000z brutto, z dokumentami potwierdzaj帷ymi, 瞠 roboty zosta造 wykonane w spos鏏 nale篡ty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone.
Jako wykonanie roboty nale篡 rozumie doprowadzenie co najmniej do wystawienia Protoko逝 odbioru ko鎍owego rob鏒 lub r闚nowa積ego dokumentu, potwierdzaj帷ego nale篡tego wykonanie przedmiotu umowy.

dla cz窷ci 2 – ,,Remont drogi gminnej nr 340429W w m. Przemiarowo’’:
wykona dwie roboty budowalne polegaj帷e na remoncie, budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi/dr鏬/ulic o 陰cznej warto軼i minimum 300.000z brutto, z dokumentami potwierdzaj帷ymi, 瞠 roboty zosta造 wykonane w spos鏏 nale篡ty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone.
Jako wykonanie roboty nale篡 rozumie doprowadzenie co najmniej do wystawienia Protoko逝 odbioru ko鎍owego rob鏒 lub r闚nowa積ego dokumentu, potwierdzaj帷ego nale篡tego wykonanie przedmiotu umowy.

dla cz窷ci 3 - „Remont drogi gminnej nr 340803W ul. Solnej w Pu速usku”
wykona dwie roboty budowalne polegaj帷e na remoncie, budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi/dr鏬/ulic o 陰cznej warto軼i minimum 250.000z brutto, z dokumentami potwierdzaj帷ymi, 瞠 roboty zosta造 wykonane w spos鏏 nale篡ty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone.
Jako wykonanie roboty nale篡 rozumie doprowadzenie co najmniej do wystawienia Protoko逝 odbioru ko鎍owego rob鏒 lub r闚nowa積ego dokumentu, potwierdzaj帷ego nale篡tego wykonanie przedmiotu umowy.
Przez zam闚ienia wykonane nale篡 rozumie:
- zam闚ienia rozpocz皻e i zako鎍zone w ww. okresie;
- zam闚ienia zako鎍zone w ww. okresie, kt鏎ych rozpocz璚ie mog這 nast徙i wcze郾iej ni w ww. okresie;

b) Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa osobami do realizacji zam闚ienia posiadaj帷ymi do鈍iadczenie/uprawnienia budowlane tj.:


dla cz窷ci I – Remont drogi gminnej nr 340806W – ul. Sportowa w Pu速usku:
• Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalno軼i drogowej*.
Osoba ta musi posiada r闚nie aktualny wpis na list cz這nk闚 w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego oraz posiada co najmniej 5 letnie do鈍iadczenie zawodowe.

dla cz窷ci II – Remont drogi gminnej nr 340429W w m. Przemiarowo:
• Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalno軼i drogowej*.
Osoba ta musi posiada r闚nie aktualny wpis na list cz這nk闚 w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego oraz posiada co najmniej 5 letnie do鈍iadczenie zawodowe.

dla cz窷ci III - Remont drogi gminnej nr 430803W ul. Solnej w Pu速usku:
• Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalno軼i drogowej*.
Osoba ta musi posiada r闚nie aktualny wpis na list cz這nk闚 w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego oraz posiada co najmniej 5 letnie do鈍iadczenie zawodowe.

(*przez uprawnienia budowlane Zamawiaj帷y rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm.) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚, lub odpowiadaj帷e im uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze瞠niem art. 12a oraz innych przepis闚 ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023r. poz. 334 ). Funkcj kierownika budowy nale篡 rozumie zgodnie z definicjami zawartymi
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
3. Zamawiaj帷y, w stosunku do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia,
w odniesieniu do warunk闚, w zakresie poszczeg鏊nych cz窷ci, (ust. 2.4 a i b) dopuszcza 陰czne spe軟ianie warunk闚 przez Wykonawc闚. Jednak瞠, w zakresie poszczeg鏊nych cz窷ci, warunek okre郵ony w ust. 2. pkt 4 ppk. a) w przypadku Wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie (oraz w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego) musi spe軟i w ca這軼i jeden z Wykonawc闚.
4. Zamawiaj帷y mo瞠 na ka盥ym etapie post瘼owania, uzna, 瞠 Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno軼i, je瞠li posiadanie przez Wykonawc sprzecznych interes闚, w szczeg鏊no軼i zaanga穎wanie zasob闚 technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsi瞝zi璚ia gospodarcze Wykonawcy mo瞠 mie negatywny wp造w na realizacj zam闚ienia.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Potwierdzenie aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ w zakresie braku podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez zamawiaj帷ego - wz鏎 stanowi Za陰cznik Nr 8 do SWZ.
W przypadku podmiot闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie dokument sk豉da ka盥y Wykonawca. Dokument/-y nale篡 z這篡 w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osob upowa積ion do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷ego si o udzielenie zam闚ienia i/lub podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 3. Wykaz rob鏒 wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚 na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, potwierdzaj帷y spe軟ienie warunku w zakresie zdolno軼i zawodowej – wz鏎 stanowi Za陰cznik Nr 9 do SWZ).
Je瞠li Wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji rob鏒 budowlanych wykonywanych wsp鏊nie z innymi Wykonawcami wykaz dotyczy rob鏒 budowlanych, w kt鏎ych wykonaniu Wykonawca ten bezpo鈔ednio uczestniczy.

Dokument nale篡 z這篡 w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osob upowa積ion do reprezentowania Wykonawcy
4. Dowody okre郵aj帷e, czy wykazane roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot,
na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty.
Dokument/-y nale篡 z這篡 w jednej z poni窺zych postaci:
- dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez osob upowa積ion do reprezentowania podmiotu, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonane – w przypadku gdy dokument zosta sporz康zony w postaci elektronicznej,
- cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporz康zonego w postaci papierowej po鈍iadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Po鈍iadczenia zgodno軼i cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, podmiot udost瘼niaj帷y zasoby, kt鏎e ka盥ego z nich dotycz. Po鈍iadczenia zgodno軼i cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej mo瞠 dokona r闚nie notariusz.
5. Wykaz os鏏 skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego wraz z informacj na temat ich kwalifikacji zawodowych , uprawnie i do鈍iadczenia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych czynno軼i oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – wz鏎 stanowi Za陰cznik Nr 10 do SWZ.
Dokument nale篡 z這篡 w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osob upowa積ion do reprezentowania Wykonawcy.
6. Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, kt鏎e Zamawiaj帷y posiada, je瞠li Wykonawca wska瞠 te 鈔odki oraz potwierdzi ich prawid這wo嗆
i aktualno嗆.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania ka盥y Wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium, w wysoko軼i :
w zakresie cz窷ci I - 6 000,00 z brutto
w zakresie cz窷ci II – 5 500,00 z brutto
w zakresie cz窷ci III – 3 000,00 z brutto
2. Wykonawca mo瞠 wnie嗆 wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy, tj.:
1) pieni康zu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572),
3. Wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
4. Wadium wnoszone w pieni康zu nale篡 wp豉ci przelewem na konto zamawiaj帷ego 73 1020 1592 0000 2702 0276 3597 z dopiskiem „wadium ZZP.271.26.2023 – cz窷 ……….”.
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieni康zu, jako termin wniesienia wadium przyj皻y zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiaj帷ego.
6. Wykonawca zobowi您any jest zabezpieczy ofert wadium na ca造 okres zwi您ania ofert
7. Je瞠li wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub por璚zenia Wykonawca przekazuje Zamawiaj帷emu orygina gwarancji lub por璚zenia w postaci elektronicznej. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie ni w pieni康zu jest Gmina Pu速usk.
8. Wadium wniesione w formie gwarancji/por璚zenia powinno zawiera klauzul o gwarantowaniu wyp豉ty nale積o軼i w spos鏏 nieodwo豉lny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne 膨danie Gminy Pu速usk. Tak wnoszone wadium powinno zabezpiecza z這穎n ofert na ca造 okres zwi您ania ofert, poczynaj帷 od dnia sk豉dania ofert.
9. Zamawiaj帷y zwraca wadium na zasadach okre郵onych w art. 98 ust. 1 – 5 ustawy Pzp .
10. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczeg馧owo opisane w projekcie umowy - za陰cznik nr 2a, 2b, 2c do SWZ, oraz zgodnie z ustaw Pzp

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-10-12 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://pultusk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-11-10

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.