eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Wykonanie dwóch systemów fotowoltaicznych na dachu budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 w ElbląguOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie dwóch systemów fotowoltaicznych na dachu budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170711628

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polska 1

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 55 629-05-53

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ans-elblag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ans-elblag.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 170711628

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-575

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 5232400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@uw.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gov.pl/uw-warminsko-mazurski

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu przeprowadzająca postępowanie w imieniu i na rzecz wszystkich zamawiających na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dwóch systemów fotowoltaicznych na dachu budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11395e65-587e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416751

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00118441/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa 2 systemów fotowoltaicznych w obiekcie przy ul. Wojska Polskiego 1

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-11395e65-587e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja odbywa się przy użyciu:
a) platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
b) poczty elektronicznej pod adresem: zp@pwsz.elblag.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie e-zamówienia zgodnie z zapisami ust. 3.
3. Użytkownik zalogowany jako:
a) Wykonawca posiadający uprawnienie Komunikacja w postępowaniu/ konkursie (dla rodzajów „Wniosek”, „Inne”) ma dostępne formularze: Wniosek, Inne.
b) konto uproszczone ma dostępne formularze: Wniosek –służący do zadawania pytań do SWZ, Inne.
4. Regulamin korzystania z platformy e-zamówienia, zawierający informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych korzystania z platformy, dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/.
5. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Renata Olszewska, tel. 055 629 0553, zp@pwsz.elblag.pl.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie e-zamówienia.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Postępowanie należy wyszukać na Liście wszystkich postępowań z zakładki Postępowania na platformie e-zamówienia.
8. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na platformie e-zamówienia. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
9. W celu przekazania wiadomości Zamawiającemu Wykonawca, zalogowany na platformie e-zamówienia po wyszukaniu postępowania i wejściu w jego szczegóły, powinien przejść na zakładkę „Formularze”. Następnie wybrać grupę formularzy: „Formularz do komunikacji” i jeden z dostępnych rodzajów formularzy
10. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na wyżej podany adres email.
11. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej oraz rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych z ramienia Zamawiającego jest:
a) Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, www.ans-elblag.pl, e – mail: zp@ans-elblag.pl, tel.: 55 6290553,
b) w sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@ans-elblag.pl, tel. 531-040-612, Anna Biłyj- Szymko,
2) administratorem danych osobowych z ramienia Urzędu jest:
a) Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn,
b) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@uw.olsztyn.pl,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym,
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP,
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich, o ile zamówienie finansowane jest ze środków Funduszy Europejskich, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później,
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP,
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
2. Wykonawca posiada
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych Wykonawcy, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/2312/06/1237/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch systemów fotowoltaicznych na dachu budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu, tj. 2 niezależnych energetycznie i funkcjonalnie instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, każda o mocy nie wyższej niż 50 kWp, zwanych dalej Mikroźródłem Nr 1 i Mikroźródłem Nr 2.
1) Wykonanie Mikroźródła Nr 1 realizowane jest dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg. Po wykonaniu systemu fotowoltaicznego właścicielem Mikroźródła Nr 1 stanie się Zamawiający.
2) Wykonanie Mikroźródła Nr 2 realizowane jest dla Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-562 Olsztyn. Po wykonaniu systemu fotowoltaicznego właścicielem Mikroźródła Nr 2 stanie się Urząd.
3) Zamawiający zastrzega, że w wyniku przeprowadzonego przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą zostaną zawarte odrębne umowy odpowiednio na wykonanie: Mikroźródła Nr 1 z Zamawiającym oraz Mikroźródła Nr 2 z Urzędem. Wobec powyższego wynagrodzenie Wykonawcy, w tym wszystkie koszty towarzyszące, jakie mogą się pojawić w związku z wykonaniem systemu fotowoltaicznego i warunkami technicznymi, ponosi Zamawiający i Urząd w zakresie dotyczącym nabywanego przez siebie Mikroźrodla.
4) Budynek przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu, umiejscowiony na działce nr 353 – nr KW ELIE/00046927/1, stanowi współwłasność ułamkową Zamawiającego i Urzędu. Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków prowadzonej na mocy zarządzenia Prezydenta Elbląga z dnia 26-10-2012 r.
nr 490/2012 w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Miasta Elbląg.
5) Zamówienie obejmuje wykonanie systemów fotowoltaicznych na dachu budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu o mocy 49,5 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie:
a) Wykonania systemu fotowoltaicznego obejmującego:
- montaż instalacji fotowoltaicznej,
- budowę linii kablowych nn-0,4kV w obiekcie,
- budowę sieci transmisji danych,
- montaż szaf kablowych i inwerterów,
- budowę instalacji uziemienia, odgromowej i połączeń wyrównawczych dla systemu fotowoltaicznego,
- ochronę przeciwprzepięciową,
- ochronę przeciwporażeniową,
- ochronę przeciwpożarową.
- wyłączniki PWP po stronie AC i DC zlokalizowany przy wejściu do budynku.
b) Opracowania projektu technicznego na podstawie projektu architektoniczno – budowlanego i projektu technicznego stanowiących odpowiednio Załącznik nr 1.1 i Załącznik nr 1.2 do SWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:
- Wykonanie ponownych symulacji i obliczeń technicznych systemu fotowoltaicznego w oparciu o własne zakładane do montażu produkty w/w systemu.
- Obliczenia konstrukcyjne dachu i jego wytrzymałości z oferowanym systemem fotowoltaicznym.
- Wykonanie doboru systemu fotowoltaicznego w oparciu o dedykowane układy falownikowe i panele wskazane przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej - dalej PTPiREE jako Wykaz Certyfikowanych Urządzeń uznawany przez Energa-Operator Oddział w Elblągu. Aleja Józefa Piłsudskiego 2 82-300 Elbląg – dalej ENERGA - OPRTATOR, a także wykonanie stosownego zgłoszenia do Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu – dalej PSP wraz z opinią rzeczoznawcy d. spraw przeciwpożarowych.
- Uwzględnienie występującego zacienienia od realizacyjnych obiektów w opracowanym schemacie symulacyjnym, przy czym Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji paneli fotowoltaicznych na dachu obiektu Zamawiającego, przy czym efekt uzyskania energetyczny roczny i systemowy musi być równy lub większy niż wskazany w obliczeniowych projektowych dokumentacji stanowiącej odpowiednio Załącznik nr 1.1 i Załącznik nr 1.2 do SWZ. Zmiana lokalizacji rozmieszczenia paneli na dachu obiektu wymaga potwierdzenia przez autora projektu stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ oraz odpowiednio przez Zamawiającego lub Urząd.
- Złożenie wniosków materiałowych i uzgodnienie materiałów z Inspektorem nadzoru oraz odpowiednio z Zamawiającym lub Urzędem.
c) Uzgodnienia dokumentacji i uzyskania wszystkich pozwoleń.
d) Niezbędnego uzgodnienia dokumentacji i uzyskania wszystkich pozwoleń w ENERGA - OPERATOR w zakresie nowego olicznikowania dwukierunkowego oraz niezbędnego uzgodnienia dokumentacji z Państwową Strażą Pożarną i Konserwatorem Zabytków - uzyskanie od nich pozytywnej oceny przyjętych rozwiązań.
e) Wykonania Instrukcji Eksploatacji Sytemu.
f) Dokonania stosownych uzgodnień z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych projektu wykonawczego i powykonawczego oraz niezbędnych zgłoszeń dla Państwowej Straży Pożarnej i ENERGA – OPERATOR.
g) Opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją użytkowania.
h) Przekazania kompletnych systemów fotowoltaicznych do użytkowania.
6) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia, tj. dokumentację oraz systemy fotowoltaiczne, na okres 3 lat oraz na zainstalowane urządzenia na okres 15 lat od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi ustala się na 3 miesiące ponad okres gwarancji. W wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad.
7) W ramach gwarancji przez okres 3 lat Wykonawca 2 razy w roku wykona bezpłatne przeglądy gwarancyjne systemu fotowoltaicznego wraz z ewentualnymi naprawami gwarancyjnymi. Przeglądy wykonane będą przez wykwalifikowane osoby posiadające również stosowne doświadczenie, Z przeglądu sporządzony zostanie protokół, który przekazany będzie w ciągu 3 dni roboczych odpowiednio Zamawiającemu i Urzędowi. Nie dotyczy to zakresu konserwacji systemu fotowoltaicznego.
8) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności:
a) Prawa energetycznego,
b) Prawa budowlanego,
c) rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
d) ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
e) ustawy o wyrobach budowlanych
f) rozporządzenia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
g) rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
h) wytycznych zawartych w tematycznych przepisach szczegółowych,
i) obowiązujących Polskich Norm wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
j) zasad wiedzy technicznej i założeń do projektowania.
9) Szczegółowo zakres zamówienia, sposób jego realizacji i odbioru oraz warunki gwarancji określone zostały:
a) w zakresie wykonania Mikroźródła Nr 1:
- Dokumentacji stanowiącej ZAŁĄCZNIK Nr 1.1 do SWZ:
• Nr 1.1.1 do SWZ - Projekt architektoniczno - budowlany - Zmniejszenie energochłonności obiektu administracyjno - dydaktycznego przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu poprzez produkcję energii elektrycznej z systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 49 kWp dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu wraz Decyzją pozwolenia na budowę Nr DUA-A.6740.101.2023.WZ z dnia 31-05-2023r. wydaną przez Prezydenta Miasta Elbląg, Postanowieniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr WUOZ.ELBLĄG5152.135.2023.MG z dnia 30-05-2023r. wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie.
• Nr 1.1.2 do SWZ - Projekt techniczny - Zmniejszenie energochłonności obiektu administracyjno dydaktycznego przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu poprzez produkcję energii elektrycznej z systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 49 kWp dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.
• Nr 1.1.3 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
- Projekcie umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 6.1 do SWZ:
b) w zakresie wykonania Mikroźródła Nr 2:
- Dokumentacji stanowiącej ZAŁĄCZNIK Nr 1.2 do SWZ:
• Nr 1.2.1 do SWZ - Projekt architektoniczno - budowlany - Zmniejszenie energochłonności obiektu administracyjno - dydaktycznego przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu poprzez produkcję energii elektrycznej z systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 49 kWp dla Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie wraz Decyzją pozwolenia na budowę Nr DUA-A.6740.101.2023.WZ z dnia 31-05-2023r. wydaną przez Prezydenta Miasta Elbląg, Postanowieniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr WUOZ.ELBLĄG5152.135.2023.MG z dnia 30-05-2023r. wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie.
• Nr 1.2.2 do SWZ - Projekt techniczny - Zmniejszenie energochłonności obiektu administracyjno - dydaktycznego przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu poprzez produkcję energii elektrycznej z systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 49 kWp dla Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie.
• Nr 1.2.3 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
- Projekcie umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 6.2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Uzysk mocy

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki serwisu gwarancyjnego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
- warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienie polegających na wykonaniu systemu lub instalacji fotowoltaicznej o mocy równej lub większej niż 49kWp.
- warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:
• projektanta robót konstrukcyjno-budowlanych, tj. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważne,
• projektanta robót elektrycznych, tj. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne,
• kierownika robót elektrycznych, tj. osobę posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne, dysponującą także doświadczeniem w realizacji minimum dwóch zamówień, z których każde polegało na wykonaniu systemu lub instalacji fotowoltaicznej o mocy równej lub większej niż 40 kWp,
• instalatora, tj. osobę posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie eksploatacji i dozoru wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP G1), lub osobę posiadającą certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii wydany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), dysponującą także doświadczeniem w realizacji minimum dwóch zamówień, z których każde polegało na wykonaniu systemu lub instalacji fotowoltaicznej o mocy równej lub większej niż 40 kWp,
• rzeczoznawcę do spraw przeciwpożarowych, tj. osobe posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych do uzgodnienia dokumentacji technicznej i powykonawczej instalacji fotowoltaicznej.
Uwagi dotyczące oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 pkt 2) dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający uzna zamówienia, które zostały zakończone i odebrane przez zleceniodawców. Jako zakończenie zamówienia należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru.
- W przypadku wartości realizowanych zamówień rozliczanych w innej walucie niż PLN, Wykonawca przeliczy te wartości na PLN wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, złożenia danego oświadczenia.
- W przypadku uprawnień budowlanych Zamawiający wymaga uprawnień budowlanych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W odniesieniu do obywateli innych państw uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.
- Zamawiający zezwala na łączenie funkcji osób wymienionych ust. 1 pkt 2) tiret 2 w przypadku, gdy ta sama osoba posiada wymagane w SWZ uprawnienia oraz doświadczenie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty:
- Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego
w Rozdz. V ust. 1 pkt. 2) lit. d) tiret 1.
- Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ.
b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego
w Rozdz. V ust. 1 pkt. 2) lit. d) tiret 2.
- Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Karty produktu w tym również deklaracja właściwości użytkowych elementów fotowoltaicznych lub dokument równoważny z podaniem zaoferowanych paneli fotowoltaicznych, przemienników częstotliwości oraz stosowanej konstrukcji montażowych pod panele, potwierdzające, że parametry oferowanego przedmiotu zamówienia odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego w ZAŁACZNIKU Nr 1.1 SWZ oraz ZAŁACZNIKU Nr 1.2 SWZ.
a) Karty produktu winny być sporządzone w języku polskim w formie zgodnej ze wzorem ich upublicznienia przez producenta, a jeśli producent ich nie upublicznia to w formie skanu podpisanego i opieczętowanego egzemplarza karty.
b) Wykonawca może dołączyć do Kart produktu materiały pozwalające ocenić proponowane parametry techniczne przedmiotu zamówienia (opisy, fotografie, katalogi).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Karty produktu w tym również deklaracja właściwości użytkowych elementów fotowoltaicznych lub dokument równoważny z podaniem zaoferowanych paneli fotowoltaicznych, przemienników częstotliwości oraz stosowanej konstrukcji montażowych pod panele, potwierdzające, że parametry oferowanego przedmiotu zamówienia odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego w ZAŁACZNIKU Nr 1.1 SWZ oraz ZAŁACZNIKU Nr 1.2 SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony formularz oferty – ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ;
Wypełniony kosztorys cenowy – ZAŁĄCZNIK NR 2a do SWZ;
Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 6500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Zamawiający nie wymaga od Wykonawców jw. posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
4) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
5) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy może nastąpić pisemnie zgodnie z art. 455 PZP. Szczegółowe zmiany umowy zostały określone w Projektach Umowy Załącznik Nr 6 SWZ. 2 Dopuszcza się możliwość zmian: 1)zmiany terminu wykonania Umowy: a)zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi: klęski żywiołowe, wystąpienie warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, występujących w danym miesiącu, utrzymujących się przez okres co najmniej 2 tygodni, b)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej lub STWiOR, warunkami, które wymagały wstrzymania wykonania Umowy, c)zmiany spowodowane podjęciem działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, d)zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: wstrzymanie robót przez Zamawiającego o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w terminie, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiOR, opóźnienia innych zadań lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów prawa, skorzystanie przez Zamawiającego z postanowień art. 455 ust. 2 ustawy PZP dotyczących powierzenia Wykonawcy do wykonania dodatkowych prac, e) zmiany będące następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów: przekroczenie określonych przez przepisy prawa, a jeśli takich przepisów nie ma, typowych w danych okolicznościach, terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty, odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, niedopuszczenie do wykonania robót lub nakazanie wstrzymania robót przez uprawnione organy, f)inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy: wystąpienie awarii na terenie budowy, wystąpienie okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których jest mowa w ust. 1, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania, zmiany po upływie terminu składania ofert po przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania w terminie ustalonym,wystąpienie warunków siły wyższej, 2) w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 2 lit. a – f termin Umowy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania Umowy 3) zmiany Umowy dotyczące sposobu spełnienia świadczenia lub zakresu robót przewidzianych w specyfikacji warunków zamówienia:
a) zmiany technologiczne w zakresie sposobu wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej lub STWiOR: niedostępność spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, pozwalających na obniżenie kosztów lub kosztów eksploatacji lub uzyskanie lepszej jakości robót, konieczność wykonania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji, kiedy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy,
b) zmiany sposobu wykonania Umowy lub zakresu robót: odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków, konieczności zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub okoliczności gospodarczych, konieczności usunięcia sprzeczności w dokumentacji projektowej lub STWiOR, wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej,
4) w przypadku okoliczności wymienionych w pkt 3 lit. a i b termin Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny,
5) pozostałe zmiany spowodowane:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Umowy zgodnie ze SWZ lub postanowieniami Umowy,
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Umowy,
6) Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie zmian określonych w pkt 2 – 5 nie przekroczy 20 % pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: e-zamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-16 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.