eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi medyczne do celów badań profilaktycznychOgłoszenie z dnia 2022-10-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi medyczne do celów badań profilaktycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Jednostka Wojskowa nr 3964

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017172392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 17/19

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-909

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 261892339

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ozjw3964@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ozjw3964.wp.mil.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Wojskowa jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi medyczne do celów badań profilaktycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f4c6572-56ac-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00416384

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041045/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy dla kadry i pracowników wojska

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/jw3964

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/jw3964

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: w Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl w zakładce „e-learning".

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Załącznik Nr 7 i 8 do SWZ: Klauzula RODO art.13, Klauzula RODO art.14

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Załącznik Nr 7 i 8 do SWZ: Klauzula RODO art.13, Klauzula RODO art.14

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2023/Z

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi medyczne do celów badań profilaktycznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z rodz 20 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Lokalizacja względem wskazanego obiektu zamawiającego, w granicach m.st. Warszay

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu; 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Podstawy wykluczenia - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) wykażą brak podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. 2022, poz. 835); 2) Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 108 ust. 1. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. 2022, poz. 835);3) W przypadkach, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, w stosunku do żadnego z tych podmiotów nie mogą występować uwarunkowania art. 108 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. 2022, poz. 835).
3. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) ZAMAWIAJĄCY uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego zgodnie z wymogami ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1493). 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:a) środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 400.000 zł, b) polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż: 400.000,00 zł. 4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością minimum dwa zamówienia z zakresu badań profilaktycznych odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości min. 380 000 zł brutto (każda usługa) oraz na potwierdzenie tego przedstawi referencje z wykonanych usług;
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli umożliwi osobom kierowanym przez lekarzy zamawiającego możliwość telefonicznego umówienia terminu wizyty (dzień i godzina wizyty) – Oświadczenie własne Wykonawcy; c) Wykonawca spełni warunek, jeżeli umożliwi badanemu odbiór wyników badań laboratoryjnych zdalnie przez Internet, oraz możliwość ich wydrukowania przez badanego - Oświadczenie własne Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania
ofert oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca,
na wezwanie Zamawiającego dostarczy:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1
ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego –wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w zakresie art.
108 ust. 1 pkt 3 ustawy);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania podmiotu leczniczego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1493);
2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z informacji banku bądź kasy oszczędnościowo-kredytowej musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum: 400 000,00 zł
3) dowód zawarcia umowy ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 zł. wraz z dowodem opłacenia składki wynikającej z umowy ubezpieczenia.
4) Zobowiązanie Wykonawcy do kontynuacji ubezpieczenia w okresie obowiązywania umowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ; 5) wykaz usług (minimum 2 usługi o charakterze i złożoności porównywalnych z przedmiotem zamówienia) wykonane nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 3 lat wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotu, na rzecz którego usługa ta została wykonane – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Do wykazu Wykonawca dołącza dowody określające czy usługa została wykonana należycie (referencje);
6) Oświadczenie własne Wykonawcy o umożliwieniu osobom kierowanym przez lekarzy zamawiającego możliwości telefonicznego umówienia terminu wizyty
(dzień i godzina wizyty);
7) Oświadczenie własne Wykonawcy o umożliwieniu badanemu odbioru wyników badań laboratoryjnych zdalnie przez Internet, oraz możliwość ich wydrukowania przez badanego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1493);
2. Oświadczenie własne Wykonawcy o umożliwieniu osobom kierowanym przez lekarzy zamawiającego możliwości telefonicznego umówienia terminu wizyty (dzień i godzina wizyty);
3. Oświadczenie własne Wykonawcy o umożliwieniu badanemu odbioru wyników badań laboratoryjnych zdalnie przez Internet, oraz możliwość ich wydrukowania przez badanego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 13 000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.
3. W wypadku nie wniesienia wadium, wniesienia go w sposób nieprawidłowy, nieutrzymywania wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożenia wniosku o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp.
4. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 11 1010 1010 0029 4513 9120 1000 o jego wniesieniu w terminie decyduje data zaksięgowania środków na rachunek bankowy zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na w/w rachunek bankowy z dopiskiem „Wadium – postępowanie nr 2/2023/Z „Usługi medyczne do celów badań profilaktycznych”. Wykonawca dołącza do oferty potwierdzenie wpłaty wadium.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572 z późn. zm.).
5. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt od 1 do 4, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określa art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

16. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane;
2) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
3) w przypadku, o którym mowa w pkt 1 i 2, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawcy składają oświadczenia (o ile dotyczy) w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie.
Uwaga! Warunek dot. braku podstaw wykluczenia z postępowania musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1. i art. 109 ust.1 pkt 1 Ustawy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy:
1. Umowa na wykonanie zamówienia sporządzona będzie zgodnie z Projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w w/w Projekcie umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) konieczności dostosowania się przez Zamawiającego do przepisów o ochronie informacji niejawnych skutkujących koniecznością dokonania zmian w przedmiocie zamówienia realizowanym przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy,
2) zmiany kwoty wynagrodzenia brutto – w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana podatku VAT,
3) zmiany w zakresie wskazanych dla realizacji umowy podwykonawców – w przypadku gdy w szczególności podwykonawca wadliwie wykonuje umowę w tym zaprzestał jej wykonywania lub w razie upadłości / likwidacji podwykonawcy,
4) wystąpienia sytuacji nieprzewidywalnych, uzasadnionych i niezależnych od stron umowy,
5) zmiany danych osób reprezentujących strony umowy w szczególności w sytuacjach losowych i/lub zmian organizacyjnych.
3. Zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy:
a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
5. Zamawiający zastrzega, że ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-10 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/jw3964

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.