eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Świadczenie usług związanych z wykonywaniem przeglądów eksploatacyjnych i napraw pojazdów służbowych Izby Administracji Skarbowej w BydgoszczyOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług związanych z wykonywaniem przeglądów eksploatacyjnych i napraw pojazdów służbowych Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001021145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dr. Emila Warmińskiego 18

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-950

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.bydgoszcz@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług związanych z wykonywaniem przeglądów eksploatacyjnych i napraw pojazdów służbowych Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-317626a5-53d5-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416255

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00131378/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Naprawy i przeglądy samochodów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ias-bydgoszcz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie zawarto w Rozdziale III SWZ:

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad zawarto w Rozdziale XIV. SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad zawarto w Rozdziale XIV. SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 458252,12

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług związanych z wykonywaniem przeglądów eksploatacyjnych i napraw pojazdów służbowych Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części:

Część I zamówienia – rejon Bydgoszcz (pojazdy służbowe nie będące na gwarancji producenta)

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50112200-5 - Usługi w zakresie konserwacji samochodów

50116000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości usług w stosunku do przewidzianych w podstawowym zakresie zamówienia.

W ramach zamówienia opcjonalnego Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, które będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, tj. będzie polegać na zwiększeniu zakresu usług w ramach przeglądów okresowych, serwisu klimatyzacji i napraw tych samych marek i modeli pojazdów służbowych, po cenach ustalonych przez Wykonawcę w Formularzu cenowo-ofertowym dla zamówienia podstawowego i wyniesie maksymalnie 30% wartości zamówienia podstawowego dla danej części zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, dla każdej części zamówienia oddzielnie, według następujących kryteriów i ich wag

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena brutto za przeglądy eksploatacyjne i serwis klimatyzacji pojazdów

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane usługi serwisowe

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przewidziany przez Wykonawcę na wykonanie czynności obsługowych wskazanych przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług związanych z wykonywaniem przeglądów eksploatacyjnych i napraw pojazdów służbowych Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części:

Część II zamówienia – rejon Toruń (pojazdy służbowe nie będące na gwarancji producenta)

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50112200-5 - Usługi w zakresie konserwacji samochodów

50116000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości usług w stosunku do przewidzianych w podstawowym zakresie zamówienia.

W ramach zamówienia opcjonalnego Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, które będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, tj. będzie polegać na zwiększeniu zakresu usług w ramach przeglądów okresowych, serwisu klimatyzacji i napraw tych samych marek i modeli pojazdów służbowych, po cenach ustalonych przez Wykonawcę w Formularzu cenowo-ofertowym dla zamówienia podstawowego i wyniesie maksymalnie 30% wartości zamówienia podstawowego dla danej części zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena brutto za przeglądy eksploatacyjne i serwis klimatyzacji pojazdów

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane usługi serwisowe

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przewidziany przez Wykonawcę na wykonanie czynności obsługowych wskazanych przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług związanych z wykonywaniem przeglądów eksploatacyjnych i napraw pojazdów służbowych Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

Część III zamówienia – pojazdy służbowe będące na gwarancji producenta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50112200-5 - Usługi w zakresie konserwacji samochodów

50116000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości usług w stosunku do przewidzianych w podstawowym zakresie zamówienia.

W ramach zamówienia opcjonalnego Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, które będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, tj. będzie polegać na zwiększeniu zakresu usług w ramach przeglądów okresowych, serwisu klimatyzacji i napraw tych samych marek i modeli pojazdów służbowych, po cenach ustalonych przez Wykonawcę w Formularzu cenowo-ofertowym dla zamówienia podstawowego i wyniesie maksymalnie 30% wartości zamówienia podstawowego dla danej części zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena brutto za przeglądy eksploatacyjne i serwis klimatyzacji pojazdów

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane usługi serwisowe

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przewidziany przez Wykonawcę na wykonanie czynności obsługowych wskazanych przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy działający wspólnie, spełniający wymagania określone w Rozdziale XVII SWZ.

2. Warunki określone w Rozdziale XVII ust. 3, 4 i 5 SWZ każdy z wykonawców powinien spełniać samodzielnie.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale, tj. powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Jeżeli pełnomocnictwo zostało wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Oferta winna być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:

1. zmiany podmiotu na rzecz, którego ma być świadczona usługa lub jej zakresu, w przypadku zmian organizacyjnych w strukturach podległych Ministerstwu Finansów,
2. zmiany nazwy, siedziby firmy, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub Zamawiającego (zmiany podmiotowe),
3. zmiany przepisów aktów prawnych wymienionych w Umowie, a w szczególności Pzp,
4. ograniczenia zakresu usługi wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; Zamawiający gwarantuje wykonanie 70% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 4 pkt 1,
5. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie ograniczają przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ,
6. zmiany sposobu realizacji usługi oraz pozostałych zobowiązań Wykonawcy, w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i których nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie usługi bądź pozostałych zobowiązań wynikających z Umowy, to Strona ta powiadomi drugą Stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane w terminie 2 dni od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach,
7. zmiany zakresu realizacji usługi z powodu zmiany prawa wewnętrznego lub zewnętrznego czy wytycznych Ministerstwa Finansów,
8. zmiany zakresu realizacji usługi w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, za które to działania nie ponosi winy którakolwiek ze Stron Umowy,
9. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
10. wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe) reprezentujących w trakcie realizacji Umowy interesy Stron.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp i nie wymagają aneksu do umowy (strony zobowiązane są jedynie do pisemnego powiadomienia o zmianie):
1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2. zmiana danych teleadresowych Stron,
3. zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy zakupowej e-Zamawiający (Platformy) dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://ias-bydgoszcz.ezamawiajacy.pl - nazwa postępowania: Świadczenie usług związanych z wykonywaniem przeglądów eksploatacyjnych i napraw pojazdów służbowych Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający dokona oceny ofert, dla każdej części zamówienia oddzielnie, według następujących kryteriów i ich wag:

1. Cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy - 60%

2. Cena brutto za przeglądy eksploatacyjne i serwis klimatyzacji pojazdów - 25%

3. Gwarancja na wykonane usługi serwisowe - 10%

4. Czas przewidziany przez Wykonawcę na wykonanie czynności obsługowych wskazanych przez Zamawiającego- 5%

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.