eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Wykonywanie remontów gminnych lokali mieszkalnych, budynków, pomieszczeń i części wspólnych w budynkach mieszkalnych będących w zasobach Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku.Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonywanie remontów gminnych lokali mieszkalnych, budynków, pomieszczeń i części wspólnych w budynkach mieszkalnych będących w zasobach Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200241074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Józefa Bema 89/1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-370

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zmk.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie remontów gminnych lokali mieszkalnych, budynków, pomieszczeń i części wspólnych w budynkach mieszkalnych będących w zasobach Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bfcefb29-5c3c-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415696

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023174/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.55 Część 6. Wykonywanie remontów gminnych lokali mieszkalnych, budynków, pomieszczeń i części wspólnych w budynkach mieszkalnych będących w zasobach Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne:
- Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej,
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2,
- włączona obsługa JavaScript,
- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Wymagania organizacyjne:
-Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a
wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
- Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.
- W przedmiotowym postępowaniu zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem
https://zmkbialystok.ezamawiajacy.pl w sekcji „Korespondencja”.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej zakładka „Korespondencja”.
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
- Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zp@zmk.bialystok.pl.
- zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania wykonawcy do Systemu na subdomenie ZMK Białystok
https://zmkbialystok.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
- wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego, podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”,
- rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
a) podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym)
lub
b) kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
c) jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu
maksymalnie 6 godzin roboczych,
- po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za
pośrednictwem sekcji „Korespondencja”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, są
zamieszczone na stronie https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl w zakładce „Baza wiedzy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Realizując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz uwzględniając wymagania określone w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej także „ustawą”, zamawiający informuje o zasadach przetwarzania danych wykonawcy lub osób po stronie wykonawcy oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest:
Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku z siedzibą przy ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, tel. 85.74-79-430, kontakt z
inspektorem ochrony danych w Zarządzie Mienia Komunalnego
w Białymstoku, możliwy jest pod nr tel. + 48 85.74-79-433 lub adresem e-mail: lukasz.zak@zmk.bialystok.pl; oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://zmkbialystok.ezamawiajacy.pl,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, adres e-mail: lukasz.zak@zmk.bialystok.pl,
Szczegółowe informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej https://www.zmk.bialystok.pl/index.php?go=rodo oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 ustawy Pzp),
6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest wymogiem określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu,
7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do postanowień art. 22 RODO,
8) posiadają Państwo:
a) zgodnie z art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących (z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, mogą Państwo zostać zobowiązani do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) zgodnie z art. 16 RODO - prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz załączników do niego),....
Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ Rozdział XXII. Ochrona danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ.IP.26.3.59.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie remontów gminnych lokali mieszkalnych, budynków, pomieszczeń i części wspólnych w budynkach mieszkalnych będących w zasobach Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku.
Przedmiary określają możliwy lecz nie rzeczywisty zakres robót w lokalu mieszkalnym. Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiarów będzie służył do wyceny remontu w pojedynczym lokalu wg. wartości pozycji przyjętych w najkorzystniejszej ofercie.
Rzeczywisty zakres robót do wykonania będzie określany protokolarnie dla każdego lokalu podczas przekazania lokalu do remontu.
Zakres rzeczowy robót do wyceny oferty robót remontowych w lokalach zgodnie z załączonymi przedmiarami robót w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.
UWAGA ! Oferent oblicza cenę ofertową biorąc pod uwagę załączony opis określony w przedmiarach robót.
Ewentualne zmniejszenie ilości robót, nie spowoduje zmiany cen jednostkowych, jak również z tego powodu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający akceptuje materiały w terminie do trzech dni.
Za zużycie wody i prądu elektrycznego podczas realizacji remontu w budynkach w 100% należących do Gminy Białystok Zamawiający będzie naliczał kwotę w wysokości 130,00 zł brutto za każdy lokal (w tym za prąd elektryczny – opłata ryczałtowa w wysokości 80,00 zł brutto/ za 1 lokal oraz za wodę – opłata ryczałtowa w wysokości 50,00 zł brutto/ za 1 lokal). W budynkach zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe wg. stawek przyjętych przez te wspólnoty na rocznych zebraniach.
Realizację prac można będzie prowadzić nie dłużej niż do godziny 18:00.
Jednorazowo do remontu może być przekazane do 7 lokali.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 4 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w określonych przez zamawiającego kryteriach.
PŁ = C + G
gdzie:
PŁ - łączna liczba punktów.
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: Cena.
G - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty wraz z materiałami.
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty wraz z materiałami.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, tj.:
a) co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: GRUPA 1 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie większym niż 1 kV,
b) co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: GRUPA 1 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie większym niż 1 kV,
c) co najmniej jedną osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu, kontrolno-pomiarowym: GRUPA 3 - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.
UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę wyżej wymienionych funkcji, celem wykazania spełnienia warunku.
Wyżej wymienione uprawnienia są wydawane na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu
i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych
środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego, stanowiące dowód, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe wraz z oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego - załącznik nr 2.1 do SWZ,
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów np. w treści FORMULARZA OFERTOWEGO,
3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz w
oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - załącznik nr 2.6 do SWZ,
4) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest
zwieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
5) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy,
6) dokumenty, o których mowa w ust. 1, pkt 4 i 5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz
podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 oraz art. 273 ust. 2 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego, stanowiące dowód, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe - załącznik nr 2.2 do SWZ,
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 2.7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca załącza:
1) FORMULARZ OFERTOWY, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, który należy sporządzić
poza aplikacją.
Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie wzoru FORMULARZA OFERTOWEGO. W przypadku, gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w FORMULARZU OFERTOWYM.
UWAGA: FORMULARZ OFERTOWY nie podlega uzupełnieniu na zasadach określony w art. 128 uPzp,
2) KOSZTORYSY OFERTOWE OPRACOWANE METODĄ UPROSZCZONĄ. Kosztorysy ofertowe należy złożyć - w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, według zapisów zawartych w załączniku nr 4 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia). Wykonawca zobowiązany jest złożyć
kosztorysy ofertowe uwzględniając w kosztorysach branżę budowlaną, sanitarną i elektryczną. Kosztorys ofertowy nie podlega uzupełnieniu na zasadach określony w art. 128 uPzp,
3) oświadczenie wykonawcy lub wykonawców występujących wspólnie (spółki cywilne / konsorcja) o braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w Rozdziale XIV SWZ ust. 1 pkt 1 (na lub wg załącznika nr 2.1 do SWZ),
4) oświadczenie wykonawcy lub wykonawców występujących wspólnie (spółki cywilne / konsorcja) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale XIV SWZ ust. 2 pkt 1 (na lub wg załącznika nr 2.2 do SWZ).
Na podstawie art. 63 ust. 2 uPzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia
o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę (FORMULARZ OFERTOWY, KOSZTORYSY OFERTOWE), oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych podmiotu (jeżeli dotyczy).
Do oferty wykonawca załącza również - jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich:
- W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale XIV SWZ ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (na lub wg załącznika nr 2.3 do SWZ).
- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,
że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (na lub wg załącznika nr 2.4 do SWZ).
- do zobowiązania należy dołączyć dokumenty rejestrowe (dotyczy wykonawców, którzy nie są zarejestrowani w KRS albo wpisani w CEIDG RP albo w innym ogólnodostępnym rejestrze lub ewidencji, z którego uzyskanie dokumentów jest możliwe bezpłatnie, o ile podlegają wpisowi do rejestru albo ewidencji), a w stosownych sytuacjach również pełnomocnictwo, o ile
zobowiązanie podpisuje pełnomocnik.
Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
-w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (na lub wg załącznika nr 2.5 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XIV SWZ ust. 1 pkt 1, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie jako oświadczenie własne,
2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XIV SWZ ust. 2 pkt 1, składa każdy z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (na lub wg załącznika nr 2.5
do SWZ). Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 należy złożyć:
a) w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
lub
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Jeżeli oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej. Poświadczenia dokonuje - odpowiednio wykonawca/wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poświadczenia może dokonać
pełnomocnik, o ile uprawnienie to wynika z udzielonego pełnomocnictwa. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz,
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania,
W przypadku spółki cywilnej dokumentem zastępującym pełnomocnictwo może być umowa spółki lub uchwała wspólników,
wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki (wszystkich wspólników). Sposób złożenia zapisano w ust. 2 pkt 5.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 11
ZMIANA UMOWY
1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy, o których mowa w art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek:
a) wystąpienia działania siły wyższej (np. powódź, huragan, pożar niezawiniony przez
Wykonawcę, wojna, zamieszki uliczne, stan zagrożenia epidemicznego, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne); pod pojęciem „siły wyższej” Zamawiający rozumieć będzie zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, występujące po zawarciu umowy i powodujące niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
b) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych a także ich zmiany mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
c) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego; w takim przypadku
przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
d) zawieszenia lub wstrzymania robót powstałego nie z winy Wykonawcy; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
e) w razie potrzeby wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia przedmiotu umowy; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
f) zaistnienia przyczyn niezależnych od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
2) zmiany wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany stawki VAT,
b) zmiany obowiązujących przepisów prawa,
c) w przypadku zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiającego,
3) zmiany zakresu robót powierzonego podwykonawcom,
4) zmiany innych podmiotów, o których mowa w § 13 jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego,
akceptującego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spełniać warunki określone w SWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał za zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118-122 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga podpisania stosownego aneksu
do umowy,
6) zmiany dotyczą terminów płatności,
7) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp,
3. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie postanowień umowy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie zmiany ceny lub zakresu obowiązków Wykonawcy.
4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego, lub przez Wykonawcę.
5. W przypadku zainicjowania zmian przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 2-3 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wniosku uzasadniającego konieczność dokonania zmian w przedmiotowej umowie.
6. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany w umowie, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi
w niniejszej umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-16 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na
projektowane postanowienie umowy,
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -
Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje....
Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ Rozdział XVIII.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.