eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › CP-24-1411/2023/UE; świadczenie usług cateringowych na potrzeby projektu POWER 1"Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
CP-24-1411/2023/UE; świadczenie usług cateringowych na potrzeby projektu POWER 1”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289093

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marymoncka 99/103

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-813

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: DZP@cmkp.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cmkp.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

CP-24-1411/2023/UE; świadczenie usług cateringowych na potrzeby projektu POWER 1”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3f6afaf-5c5e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415608

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cmkp.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/410666

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cmkp.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/410666

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4.2. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://cmkp.eb2b.com.pl, zwanej dalej „Platformą zakupową” lub „Systemem”, pod nazwą i numerem sprawy wskazanym na stronie tytułowej niniejszej SWZ. Instrukcje dotyczące korzystania z Platformy zakupowej dostępne są pod adresem https://cmkp.eb2b.com.pl/cms-directory.html/regulations.
4.3. Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie zakupowej w zakładce „Załączniki organizatora”. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania na Platformie zakupowej, natomiast przekazywanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, ofert oraz innych oświadczeń, dokumentów lub informacji w ramach postępowania wymaga uprzedniego dokonania rejestracji na Platformie zakupowej (posiadania konta użytkownika) oraz zalogowania się do Systemu i zgłoszenia się do udziału w danym postępowaniu.
4.4. Pobranie załączników udostępnionych przez Zamawiającego następuje poprzez kliknięcie w wybrany plik, a następnie wybranie polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie (w formacie poddającym dane kompresji) należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”. W przypadku gdy Zamawiający udostępnił załącznik w formacie poddającym dane kompresji, a następnie wykonawca pobierze ten załącznik z wykorzystaniem polecenia „Pobierz paczkę”, załącznik zostanie powtórnie skompresowany.
4.5. Rejestracja i założenie konta użytkownika na Platformie zakupowej, a także korzystanie z Platformy zakupowej jest bezpłatne dla wykonawców. Założenie konta użytkownika wymaga uprzedniej akceptacji warunków korzystania z Platformy zakupowej określonych w regulaminie dostępnym pod adresem https://cmkp.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions. Rejestracja na Platformie zakupowej wymaga podania danych identyfikacyjnych wykonawcy oraz adresu e-mail, na który będą wysyłane komunikaty systemowe.
4.9. Wykonawca, który chce przystąpić do wybranego postępowania, po kliknięciu w nazwę danego postępowania na liście postępowań otwartych albo po wejściu w ustawienia danego postępowania (dwukrotne kliknięcie w nazwę postępowania), winien wybrać polecenie „Zgłoś się do udziału w postępowaniu”, które znajduje się w górnym pasku okna postępowania. Aby zgłosić się do postępowania wymagane jest zalogowanie się do Systemu.
4.10. Wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej przy użyciu zakładki:
1) „Załączniki organizatora” – z wykorzystaniem której Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia, wyjaśnienia i zmiany treści SWZ, informację z otwarcia ofert, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informację o unieważnieniu postępowania;
2) „Złóż ofertę” – z wykorzystaniem której wykonawca przekazuje ofertę wraz z załącznikami;
3) „Pytania/Informacje” – z wykorzystaniem której:
a) Zamawiający przekazuje korespondencję skierowaną bezpośrednio do jednego lub większej liczby wykonawców, w szczególności wezwania do złożenia oświadczeń, dokumentów lub wyjaśnień na etapie badania i oceny ofert, informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, a także informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania,
b) wykonawca przekazuje pytania o wyjaśnienie treści SWZ, odpowiedzi na wezwania do złożenia oświadczeń, dokumentów lub wyjaśnień na etapie badania i oceny ofert, a także odwołanie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącymi załącznik nr
5A i załącznik nr 5B do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącymi załącznik nr
5A i załącznik nr 5B do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CP-24-1411/2023/UE

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych podczas organizowanych przez CMKP kursów specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
5.2. Niniejsze zamówienie obejmuje świadczenie usług cateringowych podczas kursów organizowanych na terenie Warszawy i Otwocka – na zasadach określonych opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
5.3. Zamawiający planuje, że łączna maksymalna liczba uczestników kursów (liczba uczestników poszczególnych kursów liczona jest jako iloczyn liczby osób biorących udział w kursie i średniej liczby dni trwania kursu), dla których zaplanowano potrzebę świadczenia usług cateringowych przez cały okres realizacji zamówienia, wyniesie 1 070 uczestników.
5.4. Planowana liczba osób, dla których będą świadczone usługi cateringowe, stanowi szacunkową, planowaną liczbę uczestników kursów, które planowane są do realizacji w okresie obowiązywania umowy. Ostateczna liczba osób, dla których będą świadczone usługi cateringowe, uzależniona jest od liczby uczestników zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych kursach i może się zmniejszyć od ww. danych o nie więcej niż 20%.
5.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 19.1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 19.2 SWZ. Za ofertę najkorzystniejszą – spośród ofert niepodlegających odrzuceniu – zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny – Sprawiedliwy Handel

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt środowiskowy - kompostowalność

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 15.2. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
1) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – sporządzone z wykorzystaniem wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do złożenia oświadczenia;
2) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP – sporządzone z wykorzystaniem wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do złożenia oświadczenia – w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

14.2. Oferta:
1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ, zawierający w szczególności oświadczenie dotyczące:
a) oferowanego przedmiotu zamówienia,
b) terminu realizacji zamówienia oraz warunków płatności,
c) akceptacji wszystkich postanowień SWZ i projektu umowy bez zastrzeżeń,
d) terminu związania ofertą;
e) części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem nazw tych podwykonawców (o ile są już znani);
2) wypełniony formularz cenowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SWZ – zawierający oświadczenie o:
a) oferowanym przedmiocie zamówienia,
b) cenach jednostkowych netto za jeden dzień świadczenia usługi dla jednego uczestnika,
c) cenach jednostkowych brutto za jeden dzień świadczenia usługi dla jednego uczestnika,
d) łącznej cenie ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
14.3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP – stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia (w zakresie wskazanym w SWZ) tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień składania ofert – sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SWZ i dotyczące odpowiednio:
1) wykonawcy,
2) każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
14.4. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania osoby działającej w imieniu odpowiednio: wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby – chyba że umocowanie do reprezentowania określonego podmiotu wynika z informacji ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym właściwym rejestrze.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
10.3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.
10.4. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać brak podstaw wykluczenia.
10.5. W przypadku wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.6. Umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna określać co najmniej: strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z wykonawców, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, czas obowiązywania umowy (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, oraz okres gwarancji i rękojmi – jeżeli ma zastosowanie), wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy regulującej współpracę wykonawców przez którąkolwiek ze stron przed upływem okresu jej obowiązywania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Dopuszcza się zmianę Umowy, która nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy, poprzez :
1) wydłużenie okresu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadku niewyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem, że okres na jaki może zostać przedłużony termin realizacji przedmiotu Umowy nie może być dłuższy niż dwa tygodnie oraz pod warunkiem niezmienności wynagrodzenia określonego w Umowie;
2) zmianę podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy lub rezygnację z podwykonawcy, przy czym w przypadku, gdy Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, powoływał się na zasoby danego podwykonawcy na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, zastosowanie mają postanowienia § 6 ust. 4.
3. Dopuszcza się zmianę Umowy, która nie jest istotna w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP, tj. nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy w stosunku do pierwotnej Umowy, a w szczególności:
3) wiedza o jej wprowadzeniu do Umowy na etapie Postępowania nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie stanowiące przedmiot Umowy ani na wynik Postępowania;
4) jest wywołana przyczynami zewnętrznymi (nieprzewidywalnymi na etapie Postępowania i niezależnymi od Stron) i odnosiłaby się w taki sam sposób do każdego innego wykonawcy biorącego udział w Postępowaniu w takim samym zakresie i na takich samych zasadach

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 17.3. Ofertę składa się przy użyciu zakładki „Złóż ofertę” za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://cmkp.eb2b.com.pl. Złożenie oferty wymaga posiadania konta na Platformie zakupowej i przystąpienia do postępowania, którego oferta dotyczy. Szczegółowe informacje na temat sposobu przygotowania, składania, zmiany i wycofywania ofert zamieszczono w pkt 4, 14 oraz 16 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 72 767,17 złotych brutto.

Okres realizacji zamówienia wskazany w pkt 4.2.10.) powinien brzmieć: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia sukcesywnie, od dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia 16 października br.), do dnia 31 października br. w terminach kursów organizowanych przez Zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.