eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Serwisowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu i telewizji przemysłowej w O/ZUS w Bydgoszczy i podległych TJOOgłoszenie z dnia 2023-09-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Serwisowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu i telewizji przemysłowej w O/ZUS w Bydgoszczy i podległych TJO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600102

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świętej Trójcy 33

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-224

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 52 3418308

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl_bydgoszcz@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ubezpieczenia społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Serwisowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu i telewizji przemysłowej w O/ZUS w Bydgoszczy i podległych TJO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2b7e568-5b85-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415428

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00401290/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Serwisowanie systemów włamania i napadu, kontroli dostępu i telewizji przemysłowej w O/ZUS w Bydgoszczy i podległych TJO

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zus

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Zamawiający udostępni Wykonawcom szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiący cz. III SWZ, na wniosek Wykonawcy pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zachowaniu poufności informacji zawartych w niniejszym załączniku. Wniosek o udostępnienie SOPZ oraz oświadczenie o zachowaniu poufności SOPZ należy złożyć na adres e-mail: zampubl_bydgoszcz@zus.pl . Wzór wniosku o udostępnienie SOPZ stanowi załącznik nr 11 do SWZ i wzór oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi załącznik nr 12 do SWZ. Wniosek o udostępnienie SOPZ i oświadczenie o zachowaniu poufności SOPZ winny być sporządzone w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób umocowanych do reprezentacji Wykonawcy lub w postaci elektronicznej i podpisane podpisem zaufanym lub osobistym osoby/osób umocowanych do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku podpisania wniosku i oświadczenia przez pełnomocnika Wykonawcy należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w postaci przewidzianej dla wniosku i oświadczenia. Udostępnienie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia po otrzymaniu przez Zamawiającego poprawnie sporządzonego wniosku Wykonawcy o udostępnienie SOPZ i oświadczenia Wykonawcy o zachowaniu poufności zostanie dokonane w formie zaszyfrowanej na adres e-mail Wykonawcy wskazany w jego wniosku o udostępnienie SOPZ. Zamawiający przekaże kod do odszyfrowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia na numer telefonu Wykonawcy wskazany w jego wniosku o udostępnienie SOPZ.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
zapewnionych przez Platformę zakupową, umożliwiającą obsługę procesu
udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Platforma zakupowa jest dostępna pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/zus

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Przeglądanie i pobieranie publicznej
treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie zakupowej, ani logowania do Platformy zakupowej.
Za pośrednictwem posiadanego na
Platformie zakupowej konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy, odbywa się komunikacja Wykonawcy z
Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach
postępowania.
Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej, w zakładce
„Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po
zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Do korzystania z Platformy zakupowej przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest
posiadanie
przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i
podpisu. Korzystanie z Platformy zakupowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy
Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:- posiadanie komputera o parametrach
umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
1) w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500
MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich
nowsze wersje,
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze
lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek,
2) w zakresie składania podpisu kwalifikowanego: (za pośrednictwem Platformy zakupowej)
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki
Szafir SDK Web,
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punkcie 1 lit. a, b i c powyżej znajduje się na Platformie zakupowej w
zakładce E-learning.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Platformy
zakupowej (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Platformy zakupowej
oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców, pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/zus.
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych na Platformie zakupowej
jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę
Regulaminu korzystania z usług Platformy zakupowej na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy. Korzystanie z
Platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający jako administrator danych osobowych obowiązany jest do spełnienia
obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to
w szczególności:
• wykonawcy będącego osobą fizyczną,
• wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
• pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
• członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
12.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, Zamawiający informuje, że:
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Może się Pani/Pan z nim kontaktować we wszystkich
sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
− listownie na adres:
Inspektor Ochrony Danych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
− przez e-mail: ODO@zus.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego Serwisowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu i telewizji przemysłowej w O/ZUS w Bydgoszczy i podległych TJO, znak postępowania: 040000/271/V/2023/ZAP prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy oraz w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 040000/271/V/2023/ZAP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Serwisowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu i telewizji przemysłowej w O/ZUS w Bydgoszczy i podległych TJO obejmujący wykonywanie:
1) konserwacji, przeglądu urządzenia lub instalacji
2) przeglądu doraźnego
3) napraw
4) pisemnych opinii lub ekspertyz technicznych
5) utylizacji zużytych (wymienionych) części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, dodatkowych oraz innych wymagających tego elementów, na zasadach określonych
w obowiązujących przepisach prawa
6) bieżące szkolenia użytkowników i służby ochrony w zakresie obsługi systemów
7) obsługa oprogramowania systemów
8) innych czynności określonych w „Opisie przedmiotu zamówienia”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

35121700-5 - Systemy alarmowe

35120000-1 - Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

50341000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń telewizyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium:
 cena oferty brutto – waga 60 %
 doświadczenie serwisanta – waga 30%
 czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię systemów alarmowych włamania i napadu– waga 10 %
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
LP = C + D + R
gdzie:
LP – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena oferty brutto”,
D – punkty uzyskane w kryterium „Doświadczenie serwisanta”,
R - punkty uzyskane w kryterium „Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię systemów alarmowych włamania i napadu”
Szczegółowo sposób oceny ofert określony w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie serwisanta

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię systemów alarmowych włamania i napadu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
4.1. należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę (umowę) serwisu systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu i telewizji przemysłowej opiewającą na kwotę co najmniej 100.000,00 zł. brutto łącznie (na wszystkie systemy).
4.2. dysponuje co najmniej dwoma serwisantami, którzy będą uczestniczyli w realizacji zamówienia, w tym:
4.2.1. co najmniej jednym serwisantem posiadającym uprawnienia:
aktualne świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1kV, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.) ,
4.2.2. co najmniej jednym serwisantem posiadającym uprawnienia:
aktualne świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1kV, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.).

Uwaga:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
np. konsorcjum, mogą polegać na zdolnościach zawodowych lub technicznych tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
Warunki udziału w postępowaniu muszą spełnić łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, z zastrzeżeniem, że warunek doświadczenia musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ).
Warunek potencjału osobowego może zostać spełniony łącznie przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia, tj.:
1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do złożenia właściwego dokumentu, o którym mowa w ust. 2, o ile Wykonawca wskaże w pkt III. oświadczenia wstępnego o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 5A do SWZ, bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych, w szczególności rejestry publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (KRS/CEIDG).
3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) zgodnie z Załącznikiem nr 5B do SWZ.
4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. :
1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przy czym dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:
-referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
-a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na Ofertę składa się:
1. Formularz oferty wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ,
2. Formularz cenowy wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,
3. Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji – jeżeli dotyczy (załącznik nr 3 do SWZ),
4. Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp (załącznik nr 5A do SWZ),
5. Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy (załącznik nr 8 do SWZ),
6. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy,
7. Wykaz serwisantów, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ,
8. Stosowne pełnomocnictwo/pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy. W takim przypadku do oferty muszą zostać dołączone dokumenty potwierdzające umocowanie zgodnie z pkt. 4.4.4. SWZ.
9. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ)- składa Wykonawca, a w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie wstępne składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zasady dotyczące składania oraz formy oświadczenia wstępnego określone w SWZ stosuje się.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień umowy są możliwe w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) wystąpienia okoliczności niezależnych od woli stron, których nie można było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminie określonym w umowie okazało się niemożliwe lub znacznie utrudnione,
2) zmiany sposobu wykonywania umowy, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
3) rezygnacji z Podwykonawcy/zmiany Podwykonawcy/powierzenia realizacji część przedmiotu zamówienia Podwykonawcy;
4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach określonych w umowie,
5) zmiany terminu realizacji czynności określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, zmiany godzin świadczenia usługi,
6) zaniechania produkcji poszczególnych elementów przedmiotu umowy skutkujących niemożliwością świadczenia,
7) zmiany terminu realizacji przeglądu/konserwacji,
8) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia (maksymalnie o 20%) w przypadku zmian po stronie Oddziału ZUS w Bydgoszczy, w przypadku zmian organizacyjnych lub funkcjonalnych po stronie Zamawiającego, wyłączenia budynków/części budynków z użytkowania, co skutkować będzie proporcjonalnym zmniejszeniem miesięcznego wynagrodzenia.
9) czasowe wyłączenie lub rezygnacja z określonego zakresu prac (maksymalnie o 20%) spowodowanych ogłoszeniem na terytorium RP stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub nadzwyczajną zmianą okoliczności, co skutkować będzie proporcjonalnym zmniejszeniem miesięcznego wynagrodzenia.
10) zmiany czasu reakcji/czasu realizacji naprawy z zastrzeżeniem czasu reakcji serwisu na zgłoszoną awarię systemów sygnalizacji włamania i napadu zaoferowanego w formularzu ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, który nie podlega zmianie,
11) zmiany serwisantów,
12) zmiany nieistotne,
13) zmiany postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (waloryzacja wynagrodzenia), w szczególności w zakresie maksymalnej wartości zmiany tego wynagrodzenia.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572)
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1-4, skutkującej zmianą kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia kalendarzowego od dnia ich wejścia w życie, może wystąpić do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia. Powyższe ma zastosowanie od 01.07.2024 r.
Zakres zamówienia może być ograniczony przez Zamawiającego maksymalnie o 20% wartości świadczenia stron, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.
Warunkiem dokonania zmiany w umowie jest:
1) zainicjowanie zmiany umowy przez stronę zainteresowaną poprzez złożenie pisemnego wniosku w sprawie proponowanej zmiany;
2) przedstawienie opisu proponowanej zmiany;
3) akceptacja zmiany przez obie strony umowy.
Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

ad. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.05.2024 r.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
imię i nazwisko: Jowita Ośmiałowska
e-mail: zampubl_bydgoszcz@zus.pl
godziny pracy: 7:00 – 14:00

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.):
1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006* i rozporządzeniu 269/2014** albo wpisanego na listę*** na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w formie wykluczenia z postępowania;
2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w formie wykluczenia z postępowania;
3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w formie wykluczenia z postępowania.


*Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy
**Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających
***Lista, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.