eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnica › "Remont odcinka ul. M. Kopernika wraz z remontem mostu przez rz. Bystrzycę w Świdnicy"Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Remont odcinka ul. M. Kopernika wraz z remontem mostu przez rz. Bystrzycę w Świdnicy"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Świdnica

1.3.) Oddział zamawiającego: Prezydent Miasta Świdnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000579589

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 49

1.5.2.) Miejscowość: Świdnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 74 856 28 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 74 856 87 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@um.swidnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.swidnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Remont odcinka ul. M. Kopernika wraz z remontem mostu przez rz. Bystrzycę w Świdnicy"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63749460-5d08-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415243

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044490/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 "Remont odcinka ul. M. Kopernika wraz z remontem mostu przez rz. Bystrzycę w Świdnicy"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_swidnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_swidnica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim.
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.
61 ustawy PZP, za pośrednictwem elektronicznej Platformy zakupowej OpenNexus (dalej „Platforma”) pod adresem
platformazakupowa.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy PZP.
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie:
 przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ,
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków
dowodowych,
 przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy PZP,
 przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy,
 przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
8. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
9. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
10. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
ciąg dalszy "Informacje dodatkowe"

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00379904/01 z dnia 2023-09-04
2023-09-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Świdnica ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, tel. 74 856-28-
00 fax 74 856-87-21, w imieniu której działa Prezydent Miasta Beata Moskal - Słaniewska,
• administrator powołał inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@um.swidnica.pl,
telefon 74 856-28-23,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont odcinka ul. M. Kopernika wraz z remontem mostu przez rz. Bystrzycę w Świdnicy ”
nr sprawy P-104/X/23 prowadzonej w trybie podstawowym bez negocjacji,
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 ustawy Pzp,
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy,
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP,
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO,
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia),
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki
2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P-104/X/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 729255,61 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Remont odcinka ul. M. Kopernika wraz z remontem mostu przez rz. Bystrzycę w Świdnicy”.
2. Ulica Kopernika jest drogą gminną nr 112117D, klasy Z, dla której zarządcą jest Prezydent Miasta Świdnicy.
3. Inwestycja obejmuje odcinek ul. Mikołaja Kopernika zlokalizowany na obiekcie mostowym (47 m), odcinek dojazdowy (20 m) oraz obiekt mostowy.
4. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Rządowego Rozwoju Funduszu Dróg (dalej: RFRD) i obejmuje n/w roboty rozliczane w ramach RFRD jako koszty kwalifikowane:
1) roboty rozbiórkowe,
2) remont przyczółków, podpór pośrednich (filarów) i ustroju nośnego – czyszczenie, przygotowanie i reprofilacja podłoża, zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu
3) zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych farbami epoksydowymi,
4) remont części użytkowej ustroju nośnego – przygotowanie powierzchni obiektu mostowego pod izolacje, układanie izolacji z papy termozgrzewalnej, remont chodników i jezdni.
5. Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa elementów wyposażenia, remont mostu przez rz. Bystrzyca w ciągu ulic Wodnej i Mikołaja Kopernika w m. Świdnica”, (dalej: Dokumentacja), sporządzonej w marcu 2023 r. przez Usługi Inżynieryjne Aleksander Piętka, z siedzibą: 57-200 Ząbkowice Śląskie, Osiedle XX - lecia 30/17, obejmującej:
1) Projekt budowlany (PB),
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) wszystkich branż

Uwaga 1! Ponadto Zamawiający wymaga aby:
1) połączenia technologiczne pomiędzy nawierzchnią asfaltową a krawężnikiem na takich elementach drogi jak: jezdnia, chodnik zostały uszczelnione za pomocą plastycznych taśm bitumicznych; w przypadku połówkowego wykonywania warstwy ścieralnej jezdni, połączenie pasów jezdni (w osi) zostało uszczelnione plastyczną taśmą bitumiczną;
2) Wykonawca odtworzył oznakowanie poziome na jezdni,
3) Wykonawca dokonał na pow. ok. 300 m2 wycinki roślinności (krzewy samosiejki, rdestowce)

Koszty wynikające z powyższych wymagań Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej

4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 5, pkt. 1) i 2) powyżej wraz z przedmiarami robót znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/um_swidnica.
Uwaga 2!
1. We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
w stosunku do określonych w SWZ i dokumentacji postępowania, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.
Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W dokumentacji zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w dokumentacji postępowania należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych
wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w dokumentacji postępowania standardów przedmiotu zamówienia.
Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, jeśli przy opisie przedmiotu zamówienia wskazuje oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub
konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy
Pzp), jest obowiązany udowodnić, że oferowane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania określone w SWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SWZ.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) obowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane przez niego materiały, urządzenia techniczne, itp., w równoważnym stopniu spełniają wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia na etapie badania i oceny ofert do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych.

Uwaga 3!
 Załączone przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy, nie służący do obliczania ceny oferty. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym i poglądowym, nie stanowi samodzielnego opisu przedmiotu zamówienia i nie należy mu przypisywać roli funkcji, o których mowa w § 4 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454)
 Przedmiary robót załączono w celu ułatwienia dokonania wyceny oferty przez Wykonawcę. Przedmiarów nie należy wypełniać ani załączać do oferty.

7. Zamawiający informuje, że uzyskał dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań w celu zapewnienia terminowego, w każdym aspekcie zgodnego z niniejszym SWZ wykonania przedmiotu umowy.


5.3 ZAKRES ZAMÓWIENIA
1. Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane wynikające z Dokumentacji, o której mowa w rozdz. V-5.1, ust.5, z uwzględnieniem wymogów, o których mowa w Uwagach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221119-9 - Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 182 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większą niż 100.000,00 zł netto. Zamawiający udzieli takich zamówień w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia ponad bieżące zamówienie.
7. Zamówienie, o którym mowa w wyżej, może zostać udzielone:
1) na analogicznych warunkach jak ustanowione dla zamówienia podstawowego, z zastrzeżeniem różnic wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia podobnego, w tym w zakresie warunków finansowych realizacji zamówienia podobnego. Zamówienie podobne zostanie udzielone po przeprowadzeniu negocjacji, których przedmiotem może być m.in. wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,
2) jednokrotnie lub kilkukrotnie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) Cena ofertowa brutto – C;
2) Gwarancja jakości na roboty budowlane – G,
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium Waga [%] Maks. liczba pkt. Sposób oceny
2.1
Cena ofertowa brutto 60% 60 Oferta z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
C = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 60pkt
cena badanej oferty
2.2
Gwarancja jakości na roboty budowlane
Termin gwarancji (zgodnie z kartą gwarancyjną) na wszelkie roboty budowlane z wyłączeniem organizacji ruchu docelowego i zieleni 40% 40
długość gwarancji oferty badanej [w miesiącach]
G = ------------------------------------------------------------------------------------------ x 40pkt
maksymalna dł. gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu


Minimalny okres gwarancji jakości na roboty budowlane - 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszej gwarancji jakości, jego oferta zostanie odrzucona.
Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości na roboty budowlane – 120 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje gwarancje jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy dłuższą niż 120 miesięcy - otrzyma 40 punktów.
RAZEM 100% 100 ……………………………..

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,
G – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja jakości na roboty budowlane „

4. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w pkt. 2.1 tabeli.
5. Ocena punktowa w kryterium „ Gwarancja jakości na roboty budowlane ” zostanie przeliczona według wzoru opisanego w pkt. 2.2 tabeli. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. sytuacji ekonomicznej i finansowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

b. zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
b1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.
1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej dwóch inwestycji o wartości robót nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda, polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu mostowego.

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2023 poz. 682ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1646) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.
Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć doświadczenie uzyskane przy kierowaniu robotami budowlanymi - w załączniku nr 7 „Wykaz osób” należy wskazać roboty/inwestycje, nad którymi osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika budowy sprawowała kierownictwo oraz ich wartość.

Wymagane doświadczenie zawodowe nie jest tożsame z datą uzyskania uprawnień budowlanych bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
b2 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) minimum: 2 roboty budowlane (umowy), o wartości min. 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda, polegające na z budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu mostowego.

Zamawiający wyjaśnia, że:
 pojęcia „budowa”, „przebudowa”, o których mowa powyżej są rozumiane zgodnie z definicja zawartą w art. 3 pkt 6), 7a) ustawy prawo budowlane (( Dz.U. z 2023 poz. 682 ze zm.),

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w rozdz. VII, ust. 1, pkt. 2b2 SWZ, tj. warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu – oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót (umów) albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót (umów) - warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie spełniony jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch robót (umów), ale żaden z nich nie wykonał wymaganych dwóch robót (umów) albo - w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia, tzn. nie ma wymaganych dwóch robót (umów) polega na zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych robót (umów).
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, Pzp z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Oceniając zdolność zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej

2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;

3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
4. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

16. Ponadto Wykonawca musi do oferty dołączyć:
1) przedmiotowe środki dowodowe, o ile dotyczy,
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdz. X ust. 2 pkt 1 SWZ (Załącznik nr 5 do SWZ), o ile dotyczy,
3) oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 4 SWZ, o ile dotyczy,
4) oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom (Załącznik nr 4 do SWZ), o ile dotyczy,
5) oryginał gwarancji lub poręczenia wniesienia wadium (jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądzu),
6) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
7) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych)
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PEKAO SA Oddział I w Świdnicy nr rachunku 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, z dopiskiem na przelewie: „Remont odcinka ul. M. Kopernika wraz z remontem mostu przez rz. Bystrzycę w Świdnicy”
4. Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z systemu umożliwiającego dokonywanie natychmiastowych przelewów między kontami w różnych bankach, Wykonawca zobowiązany jest tak opisać tytuł przelewu, aby wynikało z niego kto wpłaca wadium i jakiego przetargu dotyczy wpłata.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej i dokument ten nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) kwotę gwarancji,
3) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ………… - do dnia…………",
4) odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
6) sposób przesłania żądania zapłaty - forma pisemna lub forma elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności, z podaniem adresu poczty elektronicznej, na który zostanie przesłane wezwanie żądania zapłaty,
7) termin na dostarczenie żądania zapłaty - bieg terminu nie może rozpoczynać się w okresie ważności wadium.
8. Wierzytelność z tytułu gwarancji/poręczenia nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XVIII ust. 14 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, zgodnie z §18 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/um_swidnica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu
składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został
spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy PZP.
12. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym
postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
13. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY
MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
15. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
16. Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
17. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max
10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego,
który wynosi max 5MB.
18. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w
miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym PAdES.
19. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać,
aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
20. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji
plików.
21. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego
wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
22. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij
wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
23. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, w kwocie............................

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.