eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń zawodowych według potrzeb (4 części).Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń zawodowych według potrzeb (4 części).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690260330

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szopena 51

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rarr.rzeszow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń zawodowych według potrzeb (4 części).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3ea59ac-5b7d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415234

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I (cz. I-II) oraz ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II (cz. III-IV)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/822628

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) wyłącznie poprzez Platformę Zakupową i komunikaty publiczne oraz prywatne, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/822628
2) lub w przypadku awarii powyższego: drogą elektroniczną: na adres mailowy zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”) jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, e-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl.
2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając e-mail na adres: iod@rarr.rzeszow.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń zawodowych według potrzeb (4 części) – znak sprawy: BS.2611.45.2023 oraz jego rozstrzygnięciem, jak również zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, a także udokumentowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacją.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,
• podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, informatyczne, hostingowe, księgowo-finansowe, kurierskie i pocztowe oraz inne, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
a także właściciel platformy zakupowej, na której Administrator prowadzi postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i jego podwykonawcy.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Państwa dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na obowiązującą u Administratora Instrukcję Kancelaryjną obejmującą Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.
W przypadku prowadzenia postępowań na roboty budowlane lub usługi – okres przechowywania dokumentacji postępowania wynosi 5 lat od dnia zakończenia postępowania o zawarcie umowy koncesji, a w przypadku gdy czas trwania umowy koncesji przekracza 5 lat – przez okres jego trwania.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Państwa danych osobowych dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Nie przysługuje Państwu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
10. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BS.2611.45.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 22099,48 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający dzieli zamówienie na 4 części, zgodnie z przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia sześcioma częściami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części, minimalny zakres godzinowy, charakter oraz wymagania zostały opisane w załączniku nr 1 do SWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia za ww. usługę zobowiązany będzie zapewnić: szkoleniowców, sale szkoleniowe, miejsca do ćwiczeń praktycznych, materiały szkoleniowe/ podręczniki, sprzęt, egzaminy zewnętrzne, zaświadczenia, możliwość uzyskania certyfikatów (od firm zewnętrznych przeprowadzających certyfikację Uczestników projektu po przebytych szkoleniach zawodowych wg potrzeb), ew. badania lekarskie (w razie wymogów związanych z danym szkoleniem), ubezpieczenie, posiłek (przy szkoleniach trwających równo lub więcej niż 6 godzin zegarowych dziennie, co jest równe 8 godzinom dydaktycznym – 1h dydaktyczna = 45 minut).
Każda z form szkoleń zawodowych, odpowiednio kończy się:
a) uzyskaniem kwalifikacji cząstkowej lub efektów uczenia się określonych w Zintegrowanych Rejestrze Kwalifikacji (ZRK) poprzez proces walidacji i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabytą kwalifikację lub zestaw efektów uczenia się, wydanego przez instytucję certyfikującą uprawnioną do wydawania tego typu dokumentów, tj. przez podmiot, który uzyskał uprawnienia do certyfikowania, spełniając wymogi określone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22.12.2015 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) a w okresie przejściowym także podmiot, który spełnia podstawowe wymogi określone w Ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
b) nabyciem lub wzmocnieniem kompetencji i umiejętności zawodowych, ułatwiających czynności zawodowe wykonywane w PS, obejmujące zbiór efektów uczenia nieujęty w ZRK – potwierdzonych pisemnym poświadczeniem organizatora formy szkoleniowej oraz – jeżeli jest to możliwe – procesem walidacji i certyfikacji przeprowadzonym przez uprawnioną instytucję certyfikującą funkcjonującą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
c) nabyciem uprawnień (w zależności od specyfiki danego uprawnienia) potwierdzone dokumentem potwierdzającym nadanie uprawnień, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
d) szkolenia zawodowe dla pracowników PES, każdorazowo powinny się kończyć uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego nabyte kwalifikacje/uprawnienia zawodowe.
e) szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pacy w PS, kończą się każdorazowo uzyskaniem dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji bez konieczności uzyskania certyfikatu zewnętrznego.
- max. 18 Uczestników projektu (suma wszystkich Uczestników wykazanych w tabeli: WYKAZ KURSÓW ZAWODOWYCH – str. 2-7 OPZ
- Łącznie 295 godzin szkoleniowych dla wszystkich 4 części – (suma wszystkich godzin wykazanych w tabeli: WYKAZ KURSÓW ZAWODOWYCH – str. 2-7 OPZ.
- Łącznie max. 18 zestawów materiałów szkoleniowych zgodnie z punktem 7 OPZ.
- Miejsce realizacji szkoleń: określone w tabeli: WYKAZ KURSÓW ZAWODOWYCH dla każdej z 4 części - Załącznika nr 1 do SWZ – Opisu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza organizację szkoleń w formie grupowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji szkoleń w formie online lub zdalnej.

Część 1
Szkolenie pn. Zarządzanie projektami - 3 osoby, minimalny zakres godzinowy: 24h/dla jednego UP, miejsce realizacji: na terenie województwa podkarpackiego.

4.2.5.) Wartość części: 11500,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny i wyboru ofert i ich znaczenie:
Dla części I-IV:
1) K1: Cena - 80 %.
2) K2: Zatrudnienie przez Wykonawcę osoby lub osób wymienionych w katalogu określonym w art. 96 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp - 20%.

Ad 1) Kryterium: Cena - znaczenie w ocenie 80%
Punkty zostaną przyznane wg wzoru:

Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu/Cena badanej oferty brutto X 80 % x 100 = …… pkt

Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 80 punktów

Ad 2) Kryterium: Zatrudnienie przez Wykonawcę osoby lub osób wymienionych w katalogu określonym w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp – znaczenie w ocenie 20%.
Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznania w następujący sposób:
Wykonawca w Formularzu Ofertowym może (nie jest to obowiązek) zadeklarować zatrudnienie osoby lub osób z katalogu określonego w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, za co oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, wedle poniższego wzoru:

Jeżeli Wykonawca na czas realizacji przedmiotu zamówienia zatrudni* na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej:
a) Wykonawca nie deklaruje zatrudnienia żadnej osoby wymienionej w katalogu z art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp - oferta otrzyma 0 punktów.
b) Wykonawca deklaruje zatrudnienie przynajmniej 1 osoby wymienionej w katalogu z art. 96 ust. 2 ustawy Pzp - oferta otrzyma 20 punktów

*Wykonawca na czas realizacji przedmiotu zamówienia zatrudni na co najmniej ¼ wymiaru etatu na podstawie umowy o pracę lub zatrudni na podstawie umowy cywilno-prawnej minimalnie 1 osobę, spośród wymienionych w katalogu z art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, w okresie maksymalnie jednego tygodnia od dnia podpisania umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej ze wskazanych w formularzu ofertowym opcji lub zaznaczy więcej niż jedną, przyjęte zostanie, że Wykonawca nie zatrudni żadnej osoby wymienionej w katalogu z art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, za co przyznane zostanie mu 0 punktów w niniejszym kryterium. Nie zaznaczenie żadnej z opcji bądź zaznaczenie więcej niż jednej, nie będzie jednak podstawą do odrzucenia oferty.
Poniżej wskazano zapisy zawarte w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, gdzie znajduje się katalog osób, co do którego Wykonawca winien odnieść się w przypadku złożenia deklaracji zatrudnienia.
„Wymagania, (…), mogą dotyczyć w szczególności:
2) zatrudnienia:
a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
c) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
d) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego,
e) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
f) innych osób niż określone w lit. a-e, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.”

Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (K1+K2). Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie przez Wykonawcę osoby lub osób wymienionych w katalogu określonym w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający dzieli zamówienie na 4 części, zgodnie z przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia sześcioma częściami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części, minimalny zakres godzinowy, charakter oraz wymagania zostały opisane w załączniku nr 1 do SWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia za ww. usługę zobowiązany będzie zapewnić: szkoleniowców, sale szkoleniowe, miejsca do ćwiczeń praktycznych, materiały szkoleniowe/ podręczniki, sprzęt, egzaminy zewnętrzne, zaświadczenia, możliwość uzyskania certyfikatów (od firm zewnętrznych przeprowadzających certyfikację Uczestników projektu po przebytych szkoleniach zawodowych wg potrzeb), ew. badania lekarskie (w razie wymogów związanych z danym szkoleniem), ubezpieczenie, posiłek (przy szkoleniach trwających równo lub więcej niż 6 godzin zegarowych dziennie, co jest równe 8 godzinom dydaktycznym – 1h dydaktyczna = 45 minut).
Każda z form szkoleń zawodowych, odpowiednio kończy się:
a) uzyskaniem kwalifikacji cząstkowej lub efektów uczenia się określonych w Zintegrowanych Rejestrze Kwalifikacji (ZRK) poprzez proces walidacji i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabytą kwalifikację lub zestaw efektów uczenia się, wydanego przez instytucję certyfikującą uprawnioną do wydawania tego typu dokumentów, tj. przez podmiot, który uzyskał uprawnienia do certyfikowania, spełniając wymogi określone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22.12.2015 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) a w okresie przejściowym także podmiot, który spełnia podstawowe wymogi określone w Ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
b) nabyciem lub wzmocnieniem kompetencji i umiejętności zawodowych, ułatwiających czynności zawodowe wykonywane w PS, obejmujące zbiór efektów uczenia nieujęty w ZRK – potwierdzonych pisemnym poświadczeniem organizatora formy szkoleniowej oraz – jeżeli jest to możliwe – procesem walidacji i certyfikacji przeprowadzonym przez uprawnioną instytucję certyfikującą funkcjonującą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
c) nabyciem uprawnień (w zależności od specyfiki danego uprawnienia) potwierdzone dokumentem potwierdzającym nadanie uprawnień, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
d) szkolenia zawodowe dla pracowników PES, każdorazowo powinny się kończyć uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego nabyte kwalifikacje/uprawnienia zawodowe.
e) szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pacy w PS, kończą się każdorazowo uzyskaniem dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji bez konieczności uzyskania certyfikatu zewnętrznego.
- max. 18 Uczestników projektu (suma wszystkich Uczestników wykazanych w tabeli: WYKAZ KURSÓW ZAWODOWYCH – str. 2-7 OPZ
- Łącznie 295 godzin szkoleniowych dla wszystkich 4 części – (suma wszystkich godzin wykazanych w tabeli: WYKAZ KURSÓW ZAWODOWYCH – str.2-7 OPZ.
- Łącznie max. 18 zestawów materiałów szkoleniowych zgodnie z punktem 7 OPZ.
- Miejsce realizacji szkoleń: określone w tabeli: WYKAZ KURSÓW ZAWODOWYCH dla każdej z 4 części - Załącznika nr 1 do SWZ – Opisu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza organizację szkoleń w formie grupowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji szkoleń w formie online lub zdalnej.

Część 2
Szkolenie pn. Zarządca nieruchomości - 1 osoba, minimalny zakres godzinowy: 27h/dla jednego UP, miejsce realizacji: na terenie całego kraju.

4.2.5.) Wartość części: 1799,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny i wyboru ofert i ich znaczenie:
Dla części I-IV:
1) K1: Cena - 80 %.
2) K2: Zatrudnienie przez Wykonawcę osoby lub osób wymienionych w katalogu określonym w art. 96 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp - 20%.

Ad 1) Kryterium: Cena - znaczenie w ocenie 80%
Punkty zostaną przyznane wg wzoru:

Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu/Cena badanej oferty brutto X 80 % x 100 = …… pkt

Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 80 punktów

Ad 2) Kryterium: Zatrudnienie przez Wykonawcę osoby lub osób wymienionych w katalogu określonym w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp – znaczenie w ocenie 20%.
Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznania w następujący sposób:
Wykonawca w Formularzu Ofertowym może (nie jest to obowiązek) zadeklarować zatrudnienie osoby lub osób z katalogu określonego w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, za co oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, wedle poniższego wzoru:

Jeżeli Wykonawca na czas realizacji przedmiotu zamówienia zatrudni* na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej:
a) Wykonawca nie deklaruje zatrudnienia żadnej osoby wymienionej w katalogu z art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp - oferta otrzyma 0 punktów.
b) Wykonawca deklaruje zatrudnienie przynajmniej 1 osoby wymienionej w katalogu z art. 96 ust. 2 ustawy Pzp - oferta otrzyma 20 punktów

*Wykonawca na czas realizacji przedmiotu zamówienia zatrudni na co najmniej ¼ wymiaru etatu na podstawie umowy o pracę lub zatrudni na podstawie umowy cywilno-prawnej minimalnie 1 osobę, spośród wymienionych w katalogu z art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, w okresie maksymalnie jednego tygodnia od dnia podpisania umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej ze wskazanych w formularzu ofertowym opcji lub zaznaczy więcej niż jedną, przyjęte zostanie, że Wykonawca nie zatrudni żadnej osoby wymienionej w katalogu z art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, za co przyznane zostanie mu 0 punktów w niniejszym kryterium. Nie zaznaczenie żadnej z opcji bądź zaznaczenie więcej niż jednej, nie będzie jednak podstawą do odrzucenia oferty.
Poniżej wskazano zapisy zawarte w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, gdzie znajduje się katalog osób, co do którego Wykonawca winien odnieść się w przypadku złożenia deklaracji zatrudnienia.
„Wymagania, (…), mogą dotyczyć w szczególności:
2) zatrudnienia:
a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
c) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
d) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego,
e) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
f) innych osób niż określone w lit. a-e, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.”

Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (K1+K2). Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie przez Wykonawcę osoby lub osób wymienionych w katalogu określonym w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający dzieli zamówienie na 4 części, zgodnie z przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia sześcioma częściami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części, minimalny zakres godzinowy, charakter oraz wymagania zostały opisane w załączniku nr 1 do SWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia za ww. usługę zobowiązany będzie zapewnić: szkoleniowców, sale szkoleniowe, miejsca do ćwiczeń praktycznych, materiały szkoleniowe/ podręczniki, sprzęt, egzaminy zewnętrzne, zaświadczenia, możliwość uzyskania certyfikatów (od firm zewnętrznych przeprowadzających certyfikację Uczestników projektu po przebytych szkoleniach zawodowych wg potrzeb), ew. badania lekarskie (w razie wymogów związanych z danym szkoleniem), ubezpieczenie, posiłek (przy szkoleniach trwających równo lub więcej niż 6 godzin zegarowych dziennie, co jest równe 8 godzinom dydaktycznym – 1h dydaktyczna = 45 minut).
Każda z form szkoleń zawodowych, odpowiednio kończy się:
a) uzyskaniem kwalifikacji cząstkowej lub efektów uczenia się określonych w Zintegrowanych Rejestrze Kwalifikacji (ZRK) poprzez proces walidacji i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabytą kwalifikację lub zestaw efektów uczenia się, wydanego przez instytucję certyfikującą uprawnioną do wydawania tego typu dokumentów, tj. przez podmiot, który uzyskał uprawnienia do certyfikowania, spełniając wymogi określone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22.12.2015 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) a w okresie przejściowym także podmiot, który spełnia podstawowe wymogi określone w Ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
b) nabyciem lub wzmocnieniem kompetencji i umiejętności zawodowych, ułatwiających czynności zawodowe wykonywane w PS, obejmujące zbiór efektów uczenia nieujęty w ZRK – potwierdzonych pisemnym poświadczeniem organizatora formy szkoleniowej oraz – jeżeli jest to możliwe – procesem walidacji i certyfikacji przeprowadzonym przez uprawnioną instytucję certyfikującą funkcjonującą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
c) nabyciem uprawnień (w zależności od specyfiki danego uprawnienia) potwierdzone dokumentem potwierdzającym nadanie uprawnień, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
d) szkolenia zawodowe dla pracowników PES, każdorazowo powinny się kończyć uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego nabyte kwalifikacje/uprawnienia zawodowe.
e) szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pacy w PS, kończą się każdorazowo uzyskaniem dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji bez konieczności uzyskania certyfikatu zewnętrznego.
- max. 18 Uczestników projektu (suma wszystkich Uczestników wykazanych w tabeli: WYKAZ KURSÓW ZAWODOWYCH – str. 2-7 OPZ
- Łącznie 295 godzin szkoleniowych dla wszystkich 4 części – (suma wszystkich godzin wykazanych w tabeli: WYKAZ KURSÓW ZAWODOWYCH – str.2-7 OPZ.
- Łącznie max. 18 zestawów materiałów szkoleniowych zgodnie z punktem 7 OPZ.
- Miejsce realizacji szkoleń: określone w tabeli: WYKAZ KURSÓW ZAWODOWYCH dla każdej z 4 części - Załącznika nr 1 do SWZ – Opisu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza organizację szkoleń w formie grupowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji szkoleń w formie online lub zdalnej.

Część 3
Szkolenie pn. Aspekty pracy opiekunów osób starszych - 11 osób, minimalny zakres godzinowy 14h/dla jednego UP, miejsce realizacji: na terenie powiatu strzyżowskiego (woj. podkarpackie).

4.2.5.) Wartość części: 6914,27 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny i wyboru ofert i ich znaczenie:
Dla części I-IV:
1) K1: Cena - 80 %.
2) K2: Zatrudnienie przez Wykonawcę osoby lub osób wymienionych w katalogu określonym w art. 96 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp - 20%.

Ad 1) Kryterium: Cena - znaczenie w ocenie 80%
Punkty zostaną przyznane wg wzoru:

Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu/Cena badanej oferty brutto X 80 % x 100 = …… pkt

Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 80 punktów

Ad 2) Kryterium: Zatrudnienie przez Wykonawcę osoby lub osób wymienionych w katalogu określonym w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp – znaczenie w ocenie 20%.
Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznania w następujący sposób:
Wykonawca w Formularzu Ofertowym może (nie jest to obowiązek) zadeklarować zatrudnienie osoby lub osób z katalogu określonego w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, za co oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, wedle poniższego wzoru:

Jeżeli Wykonawca na czas realizacji przedmiotu zamówienia zatrudni* na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej:
a) Wykonawca nie deklaruje zatrudnienia żadnej osoby wymienionej w katalogu z art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp - oferta otrzyma 0 punktów.
b) Wykonawca deklaruje zatrudnienie przynajmniej 1 osoby wymienionej w katalogu z art. 96 ust. 2 ustawy Pzp - oferta otrzyma 20 punktów

*Wykonawca na czas realizacji przedmiotu zamówienia zatrudni na co najmniej ¼ wymiaru etatu na podstawie umowy o pracę lub zatrudni na podstawie umowy cywilno-prawnej minimalnie 1 osobę, spośród wymienionych w katalogu z art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, w okresie maksymalnie jednego tygodnia od dnia podpisania umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej ze wskazanych w formularzu ofertowym opcji lub zaznaczy więcej niż jedną, przyjęte zostanie, że Wykonawca nie zatrudni żadnej osoby wymienionej w katalogu z art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, za co przyznane zostanie mu 0 punktów w niniejszym kryterium. Nie zaznaczenie żadnej z opcji bądź zaznaczenie więcej niż jednej, nie będzie jednak podstawą do odrzucenia oferty.
Poniżej wskazano zapisy zawarte w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, gdzie znajduje się katalog osób, co do którego Wykonawca winien odnieść się w przypadku złożenia deklaracji zatrudnienia.
„Wymagania, (…), mogą dotyczyć w szczególności:
2) zatrudnienia:
a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
c) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
d) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego,
e) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
f) innych osób niż określone w lit. a-e, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.”

Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (K1+K2). Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie przez Wykonawcę osoby lub osób wymienionych w katalogu określonym w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający dzieli zamówienie na 4 części, zgodnie z przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia sześcioma częściami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części, minimalny zakres godzinowy, charakter oraz wymagania zostały opisane w załączniku nr 1 do SWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia za ww. usługę zobowiązany będzie zapewnić: szkoleniowców, sale szkoleniowe, miejsca do ćwiczeń praktycznych, materiały szkoleniowe/ podręczniki, sprzęt, egzaminy zewnętrzne, zaświadczenia, możliwość uzyskania certyfikatów (od firm zewnętrznych przeprowadzających certyfikację Uczestników projektu po przebytych szkoleniach zawodowych wg potrzeb), ew. badania lekarskie (w razie wymogów związanych z danym szkoleniem), ubezpieczenie, posiłek (przy szkoleniach trwających równo lub więcej niż 6 godzin zegarowych dziennie, co jest równe 8 godzinom dydaktycznym – 1h dydaktyczna = 45 minut).
Każda z form szkoleń zawodowych, odpowiednio kończy się:
a) uzyskaniem kwalifikacji cząstkowej lub efektów uczenia się określonych w Zintegrowanych Rejestrze Kwalifikacji (ZRK) poprzez proces walidacji i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabytą kwalifikację lub zestaw efektów uczenia się, wydanego przez instytucję certyfikującą uprawnioną do wydawania tego typu dokumentów, tj. przez podmiot, który uzyskał uprawnienia do certyfikowania, spełniając wymogi określone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22.12.2015 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) a w okresie przejściowym także podmiot, który spełnia podstawowe wymogi określone w Ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
b) nabyciem lub wzmocnieniem kompetencji i umiejętności zawodowych, ułatwiających czynności zawodowe wykonywane w PS, obejmujące zbiór efektów uczenia nieujęty w ZRK – potwierdzonych pisemnym poświadczeniem organizatora formy szkoleniowej oraz – jeżeli jest to możliwe – procesem walidacji i certyfikacji przeprowadzonym przez uprawnioną instytucję certyfikującą funkcjonującą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
c) nabyciem uprawnień (w zależności od specyfiki danego uprawnienia) potwierdzone dokumentem potwierdzającym nadanie uprawnień, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
d) szkolenia zawodowe dla pracowników PES, każdorazowo powinny się kończyć uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego nabyte kwalifikacje/uprawnienia zawodowe.
e) szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pacy w PS, kończą się każdorazowo uzyskaniem dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji bez konieczności uzyskania certyfikatu zewnętrznego.
- max. 18 Uczestników projektu (suma wszystkich Uczestników wykazanych w tabeli: WYKAZ KURSÓW ZAWODOWYCH – str. 2-7 OPZ
- Łącznie 295 godzin szkoleniowych dla wszystkich 4 części – (suma wszystkich godzin wykazanych w tabeli: WYKAZ KURSÓW ZAWODOWYCH – str.2-7 OPZ.
- Łącznie max. 18 zestawów materiałów szkoleniowych zgodnie z punktem 7 OPZ.
- Miejsce realizacji szkoleń: określone w tabeli: WYKAZ KURSÓW ZAWODOWYCH dla każdej z 4 części - Załącznika nr 1 do SWZ – Opisu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza organizację szkoleń w formie grupowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji szkoleń w formie online lub zdalnej.

Część 4
Szkolenie pn. Aspekty pracy opiekunów osób starszych - 3 osoby, minimalny zakres godzinowy 14h/dla jednego UP, miejsce realizacji: na terenie powiatu ropczycko- sędziszowskiego lub Ropczyce (woj. podkarpackie).

4.2.5.) Wartość części: 1885,71 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny i wyboru ofert i ich znaczenie:
Dla części I-IV:
1) K1: Cena - 80 %.
2) K2: Zatrudnienie przez Wykonawcę osoby lub osób wymienionych w katalogu określonym w art. 96 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp - 20%.

Ad 1) Kryterium: Cena - znaczenie w ocenie 80%
Punkty zostaną przyznane wg wzoru:

Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu/Cena badanej oferty brutto X 80 % x 100 = …… pkt

Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 80 punktów

Ad 2) Kryterium: Zatrudnienie przez Wykonawcę osoby lub osób wymienionych w katalogu określonym w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp – znaczenie w ocenie 20%.
Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznania w następujący sposób:
Wykonawca w Formularzu Ofertowym może (nie jest to obowiązek) zadeklarować zatrudnienie osoby lub osób z katalogu określonego w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, za co oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, wedle poniższego wzoru:

Jeżeli Wykonawca na czas realizacji przedmiotu zamówienia zatrudni* na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej:
a) Wykonawca nie deklaruje zatrudnienia żadnej osoby wymienionej w katalogu z art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp - oferta otrzyma 0 punktów.
b) Wykonawca deklaruje zatrudnienie przynajmniej 1 osoby wymienionej w katalogu z art. 96 ust. 2 ustawy Pzp - oferta otrzyma 20 punktów

*Wykonawca na czas realizacji przedmiotu zamówienia zatrudni na co najmniej ¼ wymiaru etatu na podstawie umowy o pracę lub zatrudni na podstawie umowy cywilno-prawnej minimalnie 1 osobę, spośród wymienionych w katalogu z art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, w okresie maksymalnie jednego tygodnia od dnia podpisania umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej ze wskazanych w formularzu ofertowym opcji lub zaznaczy więcej niż jedną, przyjęte zostanie, że Wykonawca nie zatrudni żadnej osoby wymienionej w katalogu z art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, za co przyznane zostanie mu 0 punktów w niniejszym kryterium. Nie zaznaczenie żadnej z opcji bądź zaznaczenie więcej niż jednej, nie będzie jednak podstawą do odrzucenia oferty.
Poniżej wskazano zapisy zawarte w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, gdzie znajduje się katalog osób, co do którego Wykonawca winien odnieść się w przypadku złożenia deklaracji zatrudnienia.
„Wymagania, (…), mogą dotyczyć w szczególności:
2) zatrudnienia:
a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
c) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
d) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego,
e) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
f) innych osób niż określone w lit. a-e, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.”

Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (K1+K2). Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie przez Wykonawcę osoby lub osób wymienionych w katalogu określonym w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, każdy wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie dotyczącym:
a) zmiany wynagrodzenia:
- zmiana urzędowej stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto;
b) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadkach:
- gdy będzie tego wymagała prawidłowa realizacja projektu;
- wystąpienia decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.) uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy lub jego części w pierwotnych terminach;
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w Specyfikacji Warunków Zamówienia i treści umowy;
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.);
- opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
c) zmiany harmonogramu realizacji umowy z przyczyn określonych w pkt b);
d) zmiany liczby osób - Uczestników Projektu (UP) dla których ma być wykonana usługa objęta przedmiotem zamówienia, na skutek rezygnacji UP z uczestnictwa w projekcie z winy lub z przyczyn dotyczących UP;
e) zmiany terminu i zasad płatności:
- w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych;
- zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).
2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
3. Warunkiem dokonania zmian umowy jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.
4. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, Strony dokonają zmian w niniejszej umowie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
6. Zmiany dotyczące zakresu przedmiotu umowy określone w ust 1 pkt d) nie mogą przekroczyć 50 % liczby osób określonej w Opisie przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym minimalny zakres przewidziany do realizacji nie może być mniejszy niż 50 % UP określonych w Opisie przedmiotu zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/822628. W celu złożenia oferty należy przejść do transakcji (zakładki) dedykowanej dla niniejszego postępowania z sygnaturą sprawy: BS.2611.45.2023 i daną nazwą postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia
Dotyczy wszystkich części zamówienia: Maksymalny termin realizacji zamówienia to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. W Formularzu Ofertowym, Wykonawca zobowiązany jest dokonać rozbicia cenowego na dwie pozycje: cenę za pełną realizację danego kursu dla 1 osoby oraz cenę za pełną realizację danego kursu dla maksymalnej liczby osób określonej w Załączniku nr 1 do SWZ. Pamiętać należy, że ocenie przez Zamawiającego podlegać będzie cena za maksymalną liczbę osób. Ponadto cena za maksymalną liczbę osób stanowić musi iloczyn ceny za udział jednego uczestnika pomnożony przez maksymalną liczbę uczestników. W przypadku, gdy maksymalną liczbą osób uczestniczących w danym kursie jest cyfra 1, cena za maksymalną liczbę uczestników będzie taka sama.

Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Umowa będzie podpisywana w siedzibie zamawiającego (35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51) po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu. Dotyczy to też wykonawców, którzy mają siedzibę poza Rzeszowem. Zamawiający wyznaczy dwa proponowane terminy na podpisanie umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się w żadnym z zaproponowanych terminów, wówczas Zamawiający uzna, że uchyla się on od podpisania umowy i przystąpi do ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy elektronicznie (wyłącznie kwalifikowany podpis elektroniczny).

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia, zobowiązany będzie wraz z umową podstawową, stanowiącą załącznik nr 2 do SWZ, zawrzeć również z Zamawiającym, umowę podpowierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik do Umowy Podstawowej, zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 2 do SWZ), stanowiącą integralną część umowy podstawowej. Wykonawca nie może odmówić podpisania wskazanej umowy podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, zaś takie ewentualne postępowanie skutkować będzie uznaniem, iż Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. Podpisanie takiej umowy stanowi spełnienie obowiązków wynikających z przepisów dot. ochrony danych osobowych. Zamawiający podpowierza dane uczestników projektu, niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia:
1) w którym potwierdzi, że zatrudni na czas realizacji przedmiotu zamówienia deklarowaną w Formularzu Ofertowym osobę lub osoby, która spełni przynajmniej jedno z kryteriów wskazanych w katalogu zawartym w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp – wyłącznie Wykonawca, których zadeklaruje takie zatrudnienie.
2) w którym potwierdzi, że szkoleniowcy/trenerzy, którzy będą prowadzić określone szkolenia/kursy, spełniają wszystkie wymagania wskazane w Rozdziale 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia (tj. Załączniku nr 1 do SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.