eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup usługi transmisji danych w technologii xWDM pomiędzy dwoma ośrodkami CPD (łącze podstawowe oraz łącze zapasowe)Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup usługi transmisji danych w technologii xWDM pomiędzy dwoma ośrodkami CPD (łącze podstawowe oraz łącze zapasowe)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 382088467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piękna 20

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-549

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@knf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.knf.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Nadzór nad rynkiem finansowym

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup usługi transmisji danych w technologii xWDM pomiędzy dwoma ośrodkami CPD (łącze podstawowe oraz łącze zapasowe)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02785bbf-5928-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414962

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-02785bbf-5928-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się w języku polskim, przy użyciu Platformy e-Zamówienia lub ePUAPu lub poczty elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
musi posiadać konto podmiotu »Wykonawca« na Platformie e-Zamówienia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na Platformy e-Zamówienia w
zakładce »Komunikacja« lub ePUAPu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@knf.gov.pl
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-02785bbf-5928-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca przygotowuje ofertę przy
pomocy »Formularza ofertowego« udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia.
Zalogowany Wykonawca, jest zobowiązany do
zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji
dotyczących wykonawcy /wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx lub .pdf i
podpisana podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Sposób
złożenia Oferty, w tym zaszyfrowania Oferty opisany został w Regulaminie Platformy e-Zamówienia dostępnym oraz w „Instrukcji
interaktywnej” pod adresem:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf
Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania na Platformie e-Zamówienia.
Wykonawca może przed upływem terminu składania oferty zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem formularza do „złożenia”,
„zmiany”, „wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na Platformie e-Zamówienia. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany
w Regulaminie Platformy e-Zamówienia dostępnym oraz w „Instrukcji interaktywnej” pod adresem:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : 1.Administratorem danych osobowych jest UKNF. Z Administratorem można się
kontaktować pisemnie, na adres siedziby lub pocztą elektroniczną na adres:knf@knf.gov.pl 2.Administrator wyznaczył Inspektora
Ochrony Danych („IOD”). Kontakt z IOD na adres Administratora. Z IOD można się kontaktować w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych. 3.Podstawą prawną i celem przetwarzania danych osobowych jest:a)art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy z dnia
11.09.2019 ustawa Pzp w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, a także
udokumentowania postępowani ; b)art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z koniecznością archiwizacji dokumentacji; c)art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.
prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami. 4.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, a także Prezes UZP, jako administrator danych osobowych
użytkowników platformy e-zamówienia, na której UKNF prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Może udostępniać dane osobowe także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
odrębnych przepisów prawa lub umowy zawartej z Administratorem,
w szczególności podmiotom świadczącym usługi z zakresu informatycznego oraz w ramach przesyłanej korespondencji.
5.Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich (spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego) lub organizacjom międzynarodowym.6.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami wewnętrznymi określającymi czas przechowywania
dokumentacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Dane osobowe zawarte w protokole postępowania i załącznikach do niego
będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia,a jeżeli czas obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały
czas obowiązywania umowy.7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje: a)na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do swoich danych osobowych; b)na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; c)na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od
Administratoraograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;d)na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych,w przypadku przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby,
której dane dotyczą; e)prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Obowiązek podania przez Wykonawców danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących oraz innych wymaganych danych jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZA-DZAZZP.2610.48.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi transmisji danych w technologii xWDM pomiędzy dwoma ośrodkami CPD (łącze podstawowe oraz łącze zapasowe).
2. Zamówienie zostało podzielone na części, zwane dalej „Częściami”, tj:
2.1. Część nr I – „Zakup usługi transmisji danych w technologii xWDM pomiędzy dwoma ośrodkami CPD - łącze podstawowe”; Przedmiotem zamówienia podstawowego jest świadczenie usługi transmisji danych w technologii xWDM pomiędzy dwoma ośrodkami CPD przez okres 36 miesięcy od dnia 30.07.2024 roku.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia i zasady realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy w sprawie zamówienia, stanowiącym:
3.1. Załącznik nr 2A do SWZ dla Części I;
4. Warunkiem obligatoryjnym jest, aby łącza dla Części nr I i Części nr II pochodziły od dwóch niezależnych operatorów. Zgodnie art. 91 ust. 1 i 3 oraz 4 Ustawy Pzp Wykonawca nie może składać jednocześnie oferty na Część nr I i Część nr II zamówienia (jednemu Wykonawcy, może być udzielone zamówienie tylko dla jednej części zamówienia (w odniesieniu do Części nr I oraz Części II). W przypadku, gdy Wykonawca złoży najkorzystniejszą ofertę na obie wskazane powyżej Części zamówienia, zostanie z nim podpisana umowa w zakresie Części I. W zakresie Części II umowa zostanie podpisana
z kolejnym Wykonawcą, który uzyska drugą w kolejności punktację zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi w pkt 11 SWZ. W przypadku, gdy w zakresie Części I i II złożona zostanie tylko jedna oferta tego samego Wykonawcy niepodlegająca odrzuceniu Zamawiający podpisze umowę w zakresie Części I, a postępowanie w zakresie Części II zamówienia podlegać będzie unieważnieniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72318000-7 - Usługi przesyłu danych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72700000-7 - Usługi w zakresie sieci komputerowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia Awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi transmisji danych w technologii xWDM pomiędzy dwoma ośrodkami CPD (łącze podstawowe oraz łącze zapasowe).
2. Zamówienie zostało podzielone na części, zwane dalej „Częściami”, tj:
2.1. Część nr II - Zakup usługi transmisji danych w technologii xWDM pomiędzy dwoma ośrodkami CPD - łącze zapasowe” Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transmisji danych w technologii xWDM pomiędzy dwoma ośrodkami CPD przez okres 36 miesięcy od dnia 21.03.2024 roku.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia i zasady realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy w sprawie zamówienia, stanowiącym:
3.1. Załącznik nr 2B do SWZ dla Części II.
4. Warunkiem obligatoryjnym jest, aby łącza dla Części nr I i Części nr II pochodziły od dwóch niezależnych operatorów. Zgodnie art. 91 ust. 1 i 3 oraz 4 Ustawy Pzp Wykonawca nie może składać jednocześnie oferty na Część nr I i Część nr II zamówienia (jednemu Wykonawcy, może być udzielone zamówienie tylko dla jednej części zamówienia
(w odniesieniu do Części nr I oraz Części II). W przypadku, gdy Wykonawca złoży najkorzystniejszą ofertę na obie wskazane powyżej Części zamówienia, zostanie z nim podpisana umowa w zakresie Części I. W zakresie Części II umowa zostanie podpisana z kolejnym Wykonawcą, który uzyska drugą w kolejności punktację zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi w pkt 11 SWZ. W przypadku, gdy w zakresie Części I i II złożona zostanie tylko jedna oferta tego samego Wykonawcy niepodlegająca odrzuceniu Zamawiający podpisze umowę w zakresie Części I, a postępowanie w zakresie Części II zamówienia podlegać będzie unieważnieniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72318000-7 - Usługi przesyłu danych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72700000-7 - Usługi w zakresie sieci komputerowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia Awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Część I - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na świadczeniu usługi transmisji danych w technologii xWDM o wartości co najmniej 80 000 zł brutto każde.
Jeżeli Wykonawca będzie powoływał się na usługę nadal wykonywaną musi wykazać, iż na dzień złożenia oferty jest ona należycie zrealizowana na wartość nie niższą niż 80 000 zł brutto każda. Część II - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na świadczeniu usługi transmisji danych w technologii xWDM o wartości co najmniej 80 000 zł brutto każde.
Jeżeli Wykonawca będzie powoływał się na usługę nadal wykonywaną musi wykazać, iż na dzień złożenia oferty jest ona należycie zrealizowana na wartość nie niższą niż 80 000 zł brutto każda.
W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie publikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SWZ dla Części nr I i II.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SWZ dla Części nr I i II. 2) Wykazu usług (zamówień) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ dla Części I lub II.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do Oferty każdy Wykonawca dołącza:
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SWZ dla danej części zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Pełnomocnictwo (jeżeli oferta jest podpisana przez Pełnomocnika) dla danej części zamówienia. 3. Zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ dla danej części zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
3) Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2. i 7.2.6 SWZ składa dowolny wykonawca/dowolni wykonawcy wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spośród Wykonawców wspólnie składających ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe zmiany Umowy zostały zawarte w Załączniku nr 2 A (Część nr I) i B (Część nr II) do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma eZamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Podstawy wykluczenia, zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwaną dalej
„ustawą”.
2) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 Ustawy Pzp.

Termin realizacji:
Część nr I
Wykonawca zapewni usługę transmisji danych łącza podstawowego, o którym mowa
w pkt 3.1.2.1 SWZ, przez okres 36 miesięcy od dnia 30.07.2024 r. do 29.07.2027 r.

Część nr II
Wykonawca zapewni usługę transmisji danych łącza zapasowego, o którym mowa w pkt 3.1.2.2 SWZ, przez okres 36 miesięcy od dnia 21.03.2024 r. do 20.03.2027 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.