eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji zasilania i sieci strukturalnej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego na ul. Mickiewicza 28/30Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji zasilania i sieci strukturalnej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego na ul. Mickiewicza 28/30

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA - MIASTO GRUDZIĄDZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118833

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 56 45 10 233

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.grudziadz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grudziadz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji zasilania i sieci strukturalnej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego na ul. Mickiewicza 28/30

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-945514fd-5cf9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414873

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046861/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji zasilania i sieci strukturalnej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego na ul. Mickiewicza 28/30.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pomocą platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz .
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, jak i przy składaniu oferty, Wykonawca winien posługiwać się nazwą i numerem sprawy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający informuje, iż w zakresie pytań dotyczących funkcjonowania platformy zakupowej należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem 22 1010202, cwk@platformazakupowa.pl 2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje 3. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane
zostały w regulaminie platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin 4. Zamawiający określa minimalne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4)włączona obsługa JavaScript,
5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf
6)platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7)oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar,
8)maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania:
1)akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2)zapoznał i stosuje się do instrukcji składania ofert/wniosków dostępne pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
6. Ofertę oraz oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w
Grudziądzu jest Prezydent Grudziądza, z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowa 1. Kontaktować się z administratorem można w
następujący sposób:
a) listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz,
b) telefonicznie: +48 56 45 10 200, c) e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl
Przekazane przez Państwa dane osobowe w zakresie danych dotyczących osób reprezentujących Państwa firmę lub zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej, przetwarzane będą w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie dostaw, usług i robót
budowlanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710 ze
zm.) oraz na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, a następnie dane te będziemy przechowywać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIR.271.41.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą „Roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji zasilania i sieci strukturalnej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego na ul. Mickiewicza 28/30”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) demontaż istniejącej instalacji strukturalnej w korytkach kablowych;
2) montaż tablic rozdzielczych T1-T4;
3) montaż tablic rozdzielczych T1K-T4K;
4) ułożenie zasilania do tablic rozdzielczych;
5) umocowanie korytek kablowych dla potrzeb ułożenia ciągów oprzewodowania;
6) ułożenie linii zasilających gniazda ogólnego przeznaczenia;
7) wykonanie instalacji UTP cat. 6 do gniazd stanowiskowych;
8) montaż gniazd stanowiskowych instalacji UTP cat. 6;
9) montaż okablowania od strony serwerowni w szafie wolnostojącej RACK
o głębokości min. 700 mm i wysokości min. 47U wraz z osprzętem tj. patchpanele, organizery, listwy zasilające zarządzalne według zaleceń Zamawiającego;
10) montaż gniazd zasilających dla instalacji dedykowanej oraz gniazd dla instalacji ogólnego przeznaczenia;
11) ułożenie nowego odcinka przewodu światłowodu z pomieszczenia piwnicznego do pomieszczenia Serwerowni wraz z zakończeniem przewodu przełącznicą światłowodową z dwóch stron, dokonanie pomiarów połączeń i jakości wykonania;
12) dokonanie pomiarów elektrycznych i logicznych ułożonych instalacji wraz z opisem gniazd końcowych i patchpaneli wg. zaleceń Zamawiającego;
13) montaż czytnika kontroli dostępu przy drzwiach pomieszczenia serwerowni
z możliwością zarządzani zcentralizowanego oraz analizą logów;
14) stworzenie dokumentacji instalacji sieciowej UTP cat. 6;
15) montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni o mocy min. 7kW;
16) montaż podłogi technicznej w pomieszczeniu serwerowni;
17) roboty porządkowe;
18) roboty wykończeniowe.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32400000-7 - Sieci

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa

32428000-9 - Modernizacja sieci

32421000-0 - Okablowanie sieciowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca uzyska łącznie liczbę punktów (Pł – punktacja łączna) za kryterium ceny i terminu gwarancji: Pł = Pc + Pg. Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną wg wzoru wyżej, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – opis sposobu dokonania oceny spełniana tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie, polegające na wykonaniu lub modernizacji instalacji sieci lokalnej
o wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (Załącznik nr 6 do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane do realizacji, których te zdolności
są wymagane.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że realizując zamówienie Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 1 ppkt 2
lit. d Rozdziału X SWZ, należy przedłożyć wykaz robót budowlanych (załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym tymi dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty świadczące o spełnieniu przez Wykonawcę przedmiotowych warunków.
3. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w punkcie wyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
4. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt. 2 wyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 4.000,00 złotych (cztery tysiące złotych 00/100).
2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium na termin związania ofertą.
3. W przypadku nie wniesienia wadium, lub wniesienia wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywania wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą lub złożenia wniosku o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 462).
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa
w pkt 4 ppkt 2 - 4 wyżej z jej treści winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium
w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w pkt 4 ppkt 2 – 4 należy przekazać Zamawiającemu w formie oryginału gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej i należy przekazać Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank PKO BP SA numer 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652:
1) uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego;
2) przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać nazwę przedmiotu zamówienia oraz numer sprawy.
8. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 98 Ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2.Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
3.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby, - ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej
uprawnienia notariusza.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy:
1) jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 122 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
2) w przypadku zmiany zakresu podwykonawstwa;
3) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
4) w przypadku wystąpienia siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania siły wyższej;
5) polegających na zmianie terminu rozpoczęcia prac budowlanych i/lub ich zakończenia, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego ich rozpoczęcie lub zakończenie w wyznaczonym terminie było niemożliwe;
6) zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, w przypadku:
a) przerwy w dostawie prądu, wody, trwającej ponad 7 dni,
b) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
c) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
d) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy,
e) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
f) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
g) w wyniku powstania robót dodatkowych niezbędnych dla realizacji budowy.
7) Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w okolicznościach i przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp.
2. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy. Zmiany, o których mowa powinny być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji robót (jeżeli dotyczy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-13 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz (strona internetowa prowadzonego postępowania)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający ustala minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia
na 36 miesięcy, a maksymalny na 60 miesięcy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin gwarancji”.
Zamawiający ustalił minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia na 36 miesięcy, a maksymalny na 60 miesięcy. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu gwarancji poniżej ustalonego minimum lub powyżej ustalonego maksimum, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.