eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleszyce › Zakup i dostawa węgla opałowego ekogroszku luzem własnym transportem na okres grzewczy 2023 do 20.12.2023 r. w ilości do 150 ton do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w OleszycachOgłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa węgla opałowego ekogroszku luzem własnym transportem na okres grzewczy 2023 do 20.12.2023 r. w ilości do 150 ton do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W OLESZYCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 651498616

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zielona 1

1.5.2.) Miejscowość: Oleszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-630

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zs@eoleszyce.pl.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs.eoleszyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa węgla opałowego ekogroszku luzem własnym transportem na okres grzewczy 2023 do 20.12.2023 r. w ilości do 150 ton do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b010133b-5cba-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414746

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00393663/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa węgla opałowego ekogroszku luzem własnym transportem na okres grzewczy 2023 do 20.12.2023 r. w ilości do 150 ton do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b010133b-5cba-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl,
zwanej dalej również „Platformą”. Szczegółowe informacje na temat środków komunikacji elektronicznej znajdują się w Specyfikacji
Warunków Zamówienia. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się
z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej zostały opisane Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 30.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
30.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Szkoły
z siedzibą w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Oleszycach, ul. Zielona 1, 37-630 Oleszyce, tel. 16-6315055, e-mail: zs@eoleszyce.pl,
30.1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: zs@eoleszyce.pl, tel. 16-6315055
30.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa węgla opałowego ekogroszku luzem własnym transportem na okres grzewczy 2023 do 20.12.2023 r. w ilości do 150 ton do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
30.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę Pzp,
30.1.5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
30.1.6. Niezależnie od postanowień ppkt 30.1.5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego,
30.1.7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
30.1.8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
30.1.9. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
30.1.10. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
30.1.11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych
i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane
do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSCKR.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Przebudowa dachu na budynku internatu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach.
Węgiel opałowy dostarczany będzie do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Oleszycach, ul. Zielona 1, 37-630 Oleszyce.
Dostarczany opał musi posiadać stosowny atest, certyfikat lub świadectwo jakości.
Węgiel ekogroszek powinien charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż:
1. Granulacja- 5-40mm.
2. Kaloryczność ( wartość opałowa) – min. 21/MJ/kg.
3. Zawartość siarki – max. 0,6 %.
4. Zawartość popiołu – max. 12 %.
5. Wilgotność – max. 10 %.
Uwaga:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia o parametrach, którego standardy jakościowe zostały określone powyżej i odnoszą się do istotnych cech przedmiotu zamówienia.
Dostawy węgla odbywać się będą sukcesywnie w okresie trwania umowy, t. j.: od daty podpisania do 20.12.2023 r. po wcześniejszym telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej uzgodnieniu w ilościach i w terminie według następującego harmonogramu:
- 50 ton do 30.10.2023 r. lub w terminie do 5 dnia od dnia podpisania umowy,
w przypadku podpisania umowy po ww. terminie,
- 50 ton do 30.11.2023 r.,
- 50 ton do 20.12.2023 r.
Dostarczany opał ma byś suchy (w przypadku opadów podczas transportu, opał ma być zabezpieczony przed zamoknięciem).
Opał przed odbiorem będzie podlegał wcześniejszemu zważeniu w terminie i miejscu ustalonym z Zamawiającym na koszt Wykonawcy.
Opał będzie dostarczany do wskazanych przez Zamawiającego jednostek transportem samochodowym samowyładowczym wyposażonym w urządzenia zabezpieczające przed wpływem warunków atmosferycznych, które mogłyby skutkować utratą przez towar walorów użytkowych.
Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kartę przewozową określająca rodzaj oraz wagę przewożonego opału
i certyfikat/świadectwo/atest badania oferowanego opału wystawione przez producenta. Brak powyższych dokumentów będzie stanowić dla Zamawiającego podstawę do odmowy przyjęcia danej partii.
Z każdej dostawy sporządzony zostanie protokół odbioru opału, zgodnie ze wzorem załącznika do umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji jakości i ilości dostarczonego węgla
w terminie 14 dni od dnia dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia badania laboratoryjnego określonej partii dostawy opału w celu sprawdzenia spełniania wymagań jakościowych, dwa razy w sezonie grzewczym. Koszty przeprowadzonych badań laboratoryjnych pokrywa Wykonawca.
W sytuacji wystąpienia opadów deszczu podczas załadunku i transportu opał powinien być zabezpieczony przed jego zamoczeniem
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować umowę z najwyższą starannością
i obowiązującymi przepisami gwarantując, że dostarczony opał odpowiadać będzie normom oraz parametrom.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia, które mogą wystąpić podczas dostawy z jego winy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku
do zapotrzebowania określonego w zamówieniu z uwagi na warunki atmosferyczne.

Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111000-0 - Węgiel i paliwa na bazie węgla

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 24.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena 100%

24.2. Kryterium - CENA
24.2.1. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali punktowej.
CENA - 100%
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100 pkt x Znaczenie kryterium 100 %
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny uzyskując najwyższą ilość punktów.

Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
24.4.2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
24.4.3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
24.4.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 24.4.2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
24.4.5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
24.4.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń w tym zaoferowanej ceny.
24.5.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

19.5. Kompletna oferta zawiera:
19.5.1. formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,
19.5.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w pkt 19.2 SWZ - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
19.5.3. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie
do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów,
o których mowa w ppkt 19.7.2. Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie
do podpisania oferty (jeśli dotyczy),
19.5.4. zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy),
19.5.5. wykaz rozwiązań równoważnych Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja).
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów)
wchodzących
w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona, jako jedna oferta,
od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć
wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,
2) wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem (liderem),
3) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zostanie wybrana,
zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie,
5) wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się
na „Wykonawcę” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika - lidera lub jednego ze
współpartnerów,
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

26.1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 7 do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
26.2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień
zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej
umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 p.z.p. oraz wskazanym w
projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Tajemnica przedsiębiorstwa:
Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne.
Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie
mogą one być udostępnione oraz wykazać,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
powinien przekazać je w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku. Zamawiający udostępni na wniosek zainteresowanego jawną część dokumentacji.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich
odtajnieniem.
Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 p.z.p.
i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(obligatoryjne) oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 p.z.p. (fakultatywne).
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku
do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p.,
2) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - przez
okres trwania okoliczności określonych w tym przepisie,
3) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na postawie art. 109 ust. 1 ustawy p.z.p.
Zamawiający NIE stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy
osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonywanie polega
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.