eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont czap kominowych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Zaruby 10, ul. Zaruby 12, ul. Zaruby 15 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-09-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont czap kominowych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Zaruby 10, ul. Zaruby 12, ul. Zaruby 15 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017342084

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Chełmska 8 A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-725

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zzm.mswia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zzm.mswia.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ZZM realizuje zadania przewidziane w rozdziale 7a ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP i rozdziale 6 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz określone w innych przepisach prawa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont czap kominowych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Zaruby 10, ul. Zaruby 12, ul. Zaruby 15 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e526b92f-5caa-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414730

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064529/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Roboty budowlane polegające na naprawie czap kominowych na dachach budynków mieszkalnych przy ul. Dembego 7,9; ul. Zaruby 10,12,13,15,17 w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e526b92f-5caa-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :Komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta
Wykonawcy), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy zakupowej publicznej e
Zamówienia zwanej dalej „Platformą” pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie musi posiadać konta
na Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w
Regulaminie Platformy e-Zamówienia zakupowej oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum pomocy”, zwany dalej
Regulaminem na Platformie. Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 Ustawy.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział XVIII SWZ Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZM/12/TPBN/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie czap kominowych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Zaruby 10, ul. Zaruby 12, ul. Zaruby 15 w Warszawie.

2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany na podstawie:

1) przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ;
2) specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 1b do SWZ;
3) wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności:
1) zabezpieczyć i wyraźnie oznakować teren prowadzenia prac jeśli prace te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników lub innych osób. W miejscach niebezpiecznych umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować wszelkie środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (zwłaszcza: tablice informacyjne, siatki, balustrady);
2) skierować do realizacji przedmiotu zamówienia, odpowiednią ilość osób posiadających:
a) uprawnienia do obsługi poszczególnych urządzeń i maszyn oraz do wykonywania poszczególnych prac wymagających szczególnych uprawnień lub badań (przykładowo: przy instalacjach elektrycznych, urządzeniach ciśnieniowych, pracach na wysokości itp.);
b) aktualne badania lekarskie medycyny pracy z zakresu przewidzianego dla robót budowalnych objętych niniejszą umową.
c) wymagane szkolenia bhp i przeszkolenia w zakresie obsługi maszyn i szkoleń stanowiskowych;
3) stosować sprawne narzędzia, maszyny i inne urządzenia techniczne konieczne do bezpiecznego wykonania przedmiotu zamówienia posiadające ważne oznaczenia i dokumenty techniczne m.in. deklaracje zgodności znak CE, świadectwa strojenia lub wzorcowania (kalibracji), instrukcje bhp, instrukcje obsługi i inne dokumenty potwierdzające ich sprawność techniczną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45442100-8 - Roboty malarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp, robót podobnych do 50% zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych
w art. 112 ust. 2 Ustawy dotyczących:
1) sytuacji ekonomicznej lub finanoswej;
2) zdolności technicznej lub zawodowej;
2. Wykonawca spełni warunek, o którym mowa w pkt 1 ppk 1), jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00 zł.
3. Wykonawca spełni warunek, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2), jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie robót dekarskich o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto każda;
b) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymującą się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub równoważnego organu samorządu zawodowego właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. (Wzór - Załącznik nr 4 do SWZ). Zamawiający odstąpi od wezwania do złożenia oświadczenia jeżeli w postępowaniu zostanie złożona 1 oferta;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) kopia dokumentu, potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00 zł,
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Wzór- Załącznik nr 7 do SWZ);
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Wzór- Załącznik nr 8 do SWZ);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. W
przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna
zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.
3. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr
3.1 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w
postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 -
załącznik nr 3.1 do SWZ, składa każdy
z Wykonawców. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 3, także oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby - załączniki nr 3.2 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ - wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-11 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.