eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chęciny › "Dostawa zestawów komputerowych, drukarek i niezbędnego osprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze"Ogłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa zestawów komputerowych, drukarek i niezbędnego osprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze„

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296213

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czerwona Góra 10

1.5.2.) Miejscowość: Chęciny

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-060

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@czerwonagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwonagora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa zestawów komputerowych, drukarek i niezbędnego osprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze„

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bb1ae2e-5c65-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414595

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00145746/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.17 Dostawa zestawów komputerowych, drukarek i niezbędnego osprzętu dla WSS

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://czerwonagora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie przetargowe prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze
https://czerwonagora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS.
Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych
przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała
w Czerwonej Górze, ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na
zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
2. Korzystanie z Platformy Przetargowej jest dla Wykonawców bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z treścią art. 63 ust 2 Pzp
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości niższej niż progi unijne ofertę oraz oświadczenie o którym mowa w art.
125 ust 1 u.p.z.p. pod rygorem nieważności składa się:
• w formie elektronicznej (do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci
elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym art. 781 ustawy Kodeks Cywilny) tj. w postaci elektronicznej
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z
dnia 5 września 2016 r. „o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173 ze zm.) przez osoby/ę
uprawnione/ą do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
• w postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym przez Wykonawcę w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 1517 i 2320),
• w postaci elektronicznej podpisanej podpisem osobistym przez Wykonawcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o
dowodach osobistych (Dz.U. z 2020 r. poz. 332)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała
w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel. 41 346-52-40, e-mail: przetargi@czerwonagora.pl; inspektor
ochrony danych osobowych: Pan Wiesław Loch tel. 41 346-55-45 wew. 211, e-mail: iod@czerwonagora.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy ZP-1284-A-2023, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-1284-A-2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - Zakup zestawów komputerowych PC wraz z osprzętem cz. I
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych (komputery PC, monitory, zasilacze UPS i
oprogramowanie) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10,
26-060 Chęciny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ
oraz Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 - Zakup zestawów komputerowych PC wraz z osprzętem cz. II
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych (komputery PC, monitory, zasilacze UPS i
oprogramowanie) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10,
26-060 Chęciny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ
oraz Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31682510-8 - Awaryjne układy energetyczne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 - Zakup drukarek laserowych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych (komputery PC, monitory, zasilacze UPS i
oprogramowanie) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10,
26-060 Chęciny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ
oraz Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232110-8 - Drukarki laserowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załączniki nr 4 i 5.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.1. Deklaracja zgodności lub Certyfikat CE, lub Certyfikat TCO – wszystkie zadania,
1.2. karty charakterystyki, karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające opis oferowanego asortymentu
umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego – wszystkie zadania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1.1. Deklaracja zgodności lub Certyfikat CE, lub Certyfikat TCO – wszystkie zadania,
1.2. karty charakterystyki, karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające opis oferowanego asortymentu
umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego – wszystkie zadania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

A. Oświadczenia/dokumenty/, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą na Platformie Przetargowej do
wyznaczonego dnia i godziny na składanie ofert:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ.
2. Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SWZ.
3. Dowód wpłaty wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek depozytowy Zamawiającego,
zaś potwierdzenie dokonanej wpłaty w formie oryginału należy dołączyć do oferty.
3.1. Uwaga: w przypadku wnoszenia wadium w innych akceptowanych przez Zamawiającego formach (zgodnie z zapisem
w części XI SWZ) wymagane jest załączenie do oferty za pośrednictwem Platformy, oryginalnego dokumentu w formie
elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony
gwaranta/ poręczyciela, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie określonym przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ – załącznik nr 3 do SWZ.
5. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i SWZ – załącznik nr 4 do SWZ .
6. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazane w art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 r. (Dz.U. z 2022
poz. 835) – załącznik nr 5 do SWZ.
7. Zobowiązanie jeśli dotyczy – załącznik nr 7,
8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów:
8.1. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu– załącznik nr 3 do SWZ,
8.2. w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – załącznik nr 4 i 5 do SWZ,
9. Podmiot udostępniający zasoby przedstawia odpowiednio:
9.1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ – załącznik nr 4 i 5 do SWZ
10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu – załącznik nr 4 do SWZ.
16. Oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania składa się pod
rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
17. Pełnomocnictwo – umocowanie do reprezentacji Wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej
ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych. Dokument składa się pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
• dla zadania nr 1 - 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc zł 00/100),
• dla zadania nr 2- 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc zł 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1 pieniądzu,
3.2 gwarancjach bankowych,
3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek depozytowy Zamawiającego: BGK Oddział w
Kielcach, numer: 15 1130 1192 0027 6001 1320 0011 z adnotacją „Wadium w sprawie nr ZP-1284-A-2023”, zaś potwierdzenie
dokonanej wpłaty w formie oryginału należy dołączyć do oferty.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w powyższym ust. 3 pkt 3.2, 3.3 i
3.4 wymagane jest załączenie do oferty za pośrednictwem Platformy Przetargowej, oryginalnego dokumentu w formie
elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony
gwaranta/poręczyciela, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. Za oryginał wadium nie jest uznawana elektroniczna kopia (skan)
dokumentu podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5.1. Gwarancja wadialna jest bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie oraz musi umożliwiać beneficjentowi skorzystanie
z niej w formie żądania zapłaty przesłanego: a) na adres mailowy gwaranta w formie elektronicznej z kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentowania Zamawiającego; lub b) na adres gwaranta w formie
pisemnej z podpisem osób upoważnionych do reprezentowania Zamawiającego.
5.2. W przypadku, gdy z treści gwarancji wynika, że żądanie zapłaty musi zostać dostarczone „depeszą SWIFT” lub wraz
potwierdzeniem przez bank Zamawiającego podpisów osób upoważnionych do reprezentacji, to Wykonawca zobligowany
będzie do pokrycia opłat Zamawiającego z tym związanych.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający uważa za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do
składania ofert (data i godzina) nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości złożone, jako
zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.
9. Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o
którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, do oferty należy dołączyć:
11.1. oświadczenia stanowiące załączniki nr 3, 4 i 5 do SWZ, które składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia;
11.2. oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy;
11.3. pełnomocnictwo osoby (osób) do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Załącznik nr 6 Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://czerwonagora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.