eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez doposażenie szkół zawodowych na terenie Gminy Olsztyn - zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowegoOgłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez doposażenie szkół zawodowych na terenie Gminy Olsztyn - zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

1.3.) Oddział zamawiającego: CIUWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 381775740

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 18/19 lok. 21

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-118

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 897525800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ciuwo.olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ciuwo.olsztyn.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Informatyzacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez doposażenie szkół zawodowych na terenie Gminy Olsztyn - zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e062672-5c55-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414038

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052995/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez doposażenie szkół zawodowych na terenie Gminy Olsztyn” - dostawa sprzętu komputerowego

1.2.14 „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez doposażenie szkół zawodowych na terenie Gminy Olsztyn” - dostawa oprogramowania biurowego

1.2.15 „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez doposażenie szkół zawodowych na terenie Gminy Olsztyn” - dostawa akcesoriów

1.2.16 „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez doposażenie szkół zawodowych na terenie Gminy Olsztyn” - dostawa tablic interaktywnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez doposażenie szkół zawodowych na terenie Gminy Olsztyn”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.olsztyn.eu/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Olsztyn, dostępnej pod adresem: https://zamowienia.olsztyn.eu/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Olsztyn opisane zostały pod linkiem https://zamowienia.olsztyn.eu/#/help w następującym zakresie:
a) regulamin korzystania z Platformy zamówień publicznych Gminy Olsztyn,
b) instrukcja dla Wykonawcy,
c) help desk Platformy zamówień publicznych Gminy Olsztyn: hd@zeto.lublin

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Postanowienia dot. RODO zawarto w SWZ (Rozdział II Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Postanowienia dot. RODO zawarto w SWZ (Rozdział II Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CIUWO.232.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 915046,02

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Komputery
a) komputery stacjonarne - 171 szt.
b) Monitor typu 1 – 158 szt.
c) Monitor typu 2 – 18 szt.
d) Monitor typu 3 – 74 szt.
e) Uchwyty na 2 monitory – 79 szt.
f) Uchwyty typu „podwójna VESA” – 79 szt.
(w komplecie wszystkie niezbędne do uruchomienia kable zasilające, kable sygnałowe, akcesoria montażowe)

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Całość konfiguracji komputera pochodząca od producenta (K)

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie fabrycznej gwarancji na komputer (wraz z opcją pozostawiania dysku (G)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Certyfikat EPEAT klasy co najmniej Silver na Polskę dla komputera (E)

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Monitory interaktywne - 7 szt.
(w komplecie Pilot zdalnego sterowania, kabel zasilający, uchwyt ścienny VESA zgodny z zaproponowanym monitorem, kabel HDMI o długości 10 m, kabel USB B – USB A o długości 10m).

4.2.6.) Główny kod CPV: 30231320-6 - Monitory dotykowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Akcesoria
a) Drukarka atramentowa A3 – 1 szt.
b) Wizualizer stołowy – 7 szt.
c) Ploter laserowy – wycinarka – 1 szt.
d) Ploter laserowy – grawerka – 2 szt.
(w komplecie wszystkie niezbędne kable zasilające, kable sygnałowe, akcesoria montażowe)

4.2.6.) Główny kod CPV: 30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4: Oprogramowanie biurowe
Oprogramowanie biurowe w wersji profesjonalnej na 171 stanowiskach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania lub cechy, ponieważ są one konieczne do prawidłowego przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.
1.1 Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, jakimi są:
1) w odniesieniu do Części 1 zamówienia:
a) Oświadczenie Wykonawcy, że podmiot, który będzie świadczył usługi gwarancyjne producenta posiada certyfikat ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz, że podmiot ten posiada autoryzację producenta zaoferowanego komputera (w przypadku gdy podmiotem świadczącym usługi gwarancyjne jest producent nie jest wymagane oświadczenie w zakresie autoryzacji);
b) Warunki gwarancji potwierdzające spełnienie wymogu, że w przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego lub oświadczenie producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.
2) w odniesieniu do Części 2, Części 3 i Części 4 zamówienia, Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Oświadczenie Wykonawcy, że podmiot, który będzie świadczył usługi gwarancyjne producenta posiada certyfikat ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz, że podmiot ten posiada autoryzację producenta zaoferowanego komputera (w przypadku gdy podmiotem świadczącym usługi gwarancyjne jest producent nie jest wymagane oświadczenie w zakresie autoryzacji);
2. Warunki gwarancji potwierdzające spełnienie wymogu, że w przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego lub oświadczenie producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca dla Części 1 zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Szczegóły dotyczące wadium zawarto w SWZ (Rozdział XXI Wymagania dotyczące wadium)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowo opisane w SWZ (Rozdział XIV Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian postanowień zawartej umowy dla danej części w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa § 7 wzoru umowy odpowiednio dla części 1, części 2 i części 3 stanowiących Załączniki nr 5a, 5b, 5c oraz § 8 wzoru umowy dla części 4 stanowiącej Załącznik nr 5d do niniejszej SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.olsztyn.eu/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy: Środki ochrony prawnej.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby wraz z dowodem uiszczenia wpisu.
4. Terminy na wniesienie odwołania wynosi 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.