eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żary › Dostawa aparatu OCT i defibrylatorów z kardiomonitoremOgłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa aparatu OCT i defibrylatorów z kardiomonitorem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970327974

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Domańskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Żary

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@105szpital.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.105szpital.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa aparatu OCT i defibrylatorów z kardiomonitorem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51026f19-5c5a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414010

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00077869/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 Dostawa aparatu OCT i defibrylatorów z kardiomonitorem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-51026f19-5c5a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl, a w przypadku a w przypadku awarii Platformy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
przetargi@105szpital.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 105. Kresowy Szpital Wojskowy z
Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Żarach ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ jest możliwy pod adresem
pocztowym: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ 68-200 Żary ul. Domańskiego 2 z dopiskiem „Inspektor
Ochrony Danych Osobowych”, lub na adres e-mail: iodo@105szpital.pl.
3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO a -czyli w celu wykonania obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze, oraz na podstawie ustawa Pzp w celu związanym z postępowaniem o udzieleniu
zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty mające w tym interes prawny w przypadku firm zgłaszających sprzeciw.
5. Ponadto postępowanie przetargowe jest ustawowo procedurą jawną i każdy może zapoznać się z jej treścią, z wyjątkiem danych,
o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (tzw. szczególne kategorie danych). Oferent ma prawo utajnić swoją ofertę
w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów
przetargowych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza przepisowy okres przechowywania dokumentacji przetargowej wówczas
dokumentacja będzie przechowywana przez czas trwania umowy.
7. Obowiązek podania przez Panią /Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Prawa
Zamówień Publicznych

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ,
b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO ,
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-19/K/2023/DP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część nr 1 Dostawa aparatu OCT
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę aparatu OCT na warunkach określonych w dokumentach postępowania. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia - formularz parametrów wymaganych (Załączniki nr 7).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33115000-9 - Urządzenia do tomografii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, w oparciu o ustalone kryteria oceny.
2. Punkty w poszczególnych kryteriach obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w ocenianym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne w ocenianym kryterium, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
(proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu zamówienia publicznego jeżeli zostały określone przez Zamawiającego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część nr 2 Dostawa defibrylatorów z kardiomonitorem.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę defibrylatorów z kardiomonitorem na warunkach określonych w dokumentach postępowania. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia - formularz parametrów wymaganych (Załączniki nr 8).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33182100-0 - Defibrylatory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, w oparciu o ustalone kryteria oceny.
2. Punkty w poszczególnych kryteriach obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w ocenianym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne w ocenianym kryterium, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
(proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu zamówienia publicznego jeżeli zostały określone przez Zamawiającego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający żąda złożenia
wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 125. ust. 1. ustawy Pzp, że spełnia warunki
udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 101 ust.5 ustawy PZP jest
obowiązany udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w
art. 106 ustawy PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie
przedmiotu zamówienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dowody równoważności

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Szczegóły zostały zawarte w pkt. V.3. SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy
(dalej: „umowa”) zostały zawarte w: Załączniku nr 4 do SWZ.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści dokumentów postępowania oraz danych
zawartych w ofercie Wykonawcy wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projektowanych Postanowieniach Umowy.5. Zmiana umowy
wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.