eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w SosnowcuOgłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Sosnowcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Sosnowcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322181

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 19

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 296-62-63

1.5.8.) Numer faksu: 32 296-62-70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oddzial.gospodarczy@sosnowiec.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sosnowiec.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Sosnowcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99c3e582-5c52-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00413746

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00132790/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ochrona osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Sosnowcu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-99c3e582-5c52-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pomocą systemu e - zamówienia. https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Sosnowcu, z siedzibą w Sosnowcu (41-200) ul. 1 Maja 19 reprezentowany przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Sosnowcu

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OG 3/35/3/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 975609,76 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia jest określony w załączniku nr 5 (wzór umowy) oraz załączniku
nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: manualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia (D)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przyjazdu patrolu interwencyjnego (G)

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące : :

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
- Zamawiający nie definiuje warunku udziału w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- Zamawiający wymaga posiadania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021r, poz.1995) ważną w dniu składania oferty, z terminem ważności na czas realizacji zamówienia oraz obszarem świadczenia usług obejmującym siedzibę Zamawiającego.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
– Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł dla jednej i wszystkich szkód.
4) zdolności technicznej lub zawodowej poprzez wykazanie, że Wykonawca :
a) dysponuje minimum 6 (sześcioma) osobami - kwalifikowanymi pracownikami ochrony uprawnionymi do wykonywania czynności opisanych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia.
Każda wykazana osoba musi spełniać łącznie następujące warunki:
- będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
- jest zatrudniona na umowę o pracę,
b) minimum 1 (jedną) osobą - kwalifikowanym pracownikiem ochrony uprawnionym do wykonywania czynności opisanych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, posiadającym kwalifikacje określone w §5 ust.1 pkt 1 i 2 dla urządzeń wskazanych w Załączniku nr 1 Grupa 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 poz. 1392).
c) minimum 1 (jedną) osobą – pracownikiem posiadającymi kwalifikacje do usuwania usterek
w systemach alarmowych, w tym posiadają kwalifikacje określone w §5 ust.1 pkt 1 dla urządzeń wskazanych w Załączniku nr 1 Grupa 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Klimatu
i Środowiska z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022r. poz. 1392).
d) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał [ lub wykonuje] co najmniej dwie usługi, z których każda musi spełniać łącznie następujące warunki :
- być o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia,
- wartość usługi minimum 600.000,00 zł brutto,
- usługa wykonana należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego
złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz
z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert
wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
3. w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający zażąda następujących dokumentów:
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia w ochronie budynków użyteczności publicznej i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SWZ.
Uwaga:
Na podstawie art. 274 ust. 2 uPzp Zamawiający wzywa do złożenia wykazu osób wraz z ofertą. Wykaz będzie podstawą do przyznania punktacji w kryterium oceny ofert - Doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia.
- wykazu dwóch usług fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej obejmujące sprawowanie ochrony osób i mienia oraz konserwację lub naprawę urządzeń technicznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zostały wykonane, lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy – załącznik nr 8 do SWZ;


3a) W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający zażąda następujących dokumentów:
- dokument potwierdzający posiadanie koncesji na wykonywanie działalności, o której mowa
w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie osób i mienia, w zakresie ochrony osób i mienia na obszarze, którego dotyczy przedmiotowe zamówienie. Okres ważności koncesji nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia.
3b) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącej sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zmawiający zażąda następujących dokumentów:
- opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł dla jednej i wszystkich szkód. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia w całym okresie trwania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

3. w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający zażąda następujących dokumentów:
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia w ochronie budynków użyteczności publicznej i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SWZ.
Uwaga:
Na podstawie art. 274 ust. 2 uPzp Zamawiający wzywa do złożenia wykazu osób wraz z ofertą. Wykaz będzie podstawą do przyznania punktacji w kryterium oceny ofert - Doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia.
- wykazu dwóch usług fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej obejmujące sprawowanie ochrony osób i mienia oraz konserwację lub naprawę urządzeń technicznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zostały wykonane, lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych, w których ten wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy – załącznik nr 8 do SWZ;

3a) W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający zażąda następujących dokumentów:
- dokument potwierdzający posiadanie koncesji na wykonywanie działalności, o której mowa
w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie osób i mienia, w zakresie ochrony osób i mienia na obszarze, którego dotyczy przedmiotowe zamówienie. Okres ważności koncesji nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia.
3b) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącej sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zmawiający zażąda następujących dokumentów:
- opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł dla jednej i wszystkich szkód. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia w całym okresie trwania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej) w odniesieniu do wymogów:
a) określonych w punkcie 1.2] każdy z Wykonawców wykonujących przedmiot zamówienia winien spełnić wymagany warunek.
b) określonych w punkcie 1.3,4] co najmniej jeden z Wykonawców musi spełnić wymagany przez Zamawiającego warunek w całości.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: w formie elektronicznej za pomocą systemu e - zamówienia. https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.