eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi W這dawa › "安iadczenie us逝g transportu medycznego i sanitarnego na potrzeby SP ZOZ we W這dawie."Og這szenie z dnia 2023-09-26


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
„安iadczenie us逝g transportu medycznego i sanitarnego na potrzeby SP ZOZ we W這dawie.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Samodzielny Publiczny Zesp馧 Opieki Zdrowotnej we W這dawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197664

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Pi連udskiego 64

1.5.2.) Miejscowo嗆: W這dawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 797702705

1.5.8.) Numer faksu: 825724170

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spzoz.wlodawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.spzoz.wlodawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - samodzielny publiczny zak豉d opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„安iadczenie us逝g transportu medycznego i sanitarnego na potrzeby SP ZOZ we W這dawie.”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-6ef15363-5140-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00413691

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-26

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6ef15363-5140-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zam闚ienia jest bezp豉tne.
3. Zamawiaj帷y wyznacza nast瘼uj帷e osoby do kontaktu z wykonawcami: Pani/Pan Anna Tomaszewska, Jolanta Siwiec, tel. 797 704 880, e-mail: przetargi@spzoz.wlodawa.pl
4. Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania (link prowadz帷y bezpo鈔ednio do widoku post瘼owania na Platformie e-Zam闚ienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6ef15363-5140-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Post瘼owanie mo積a wyszuka r闚nie ze strony g堯wnej Platformy e-Zam闚ienia (przycisk „Przegl康aj post瘼owania/konkursy”).
5. Identyfikator (ID) post瘼owania na Platformie e-Zam闚ienia: ocds-148610-6ef15363-5140-11ee-a60c-9ec5599dddc1
6. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”.
7. Przegl康anie i pobieranie publicznej tre軼i dokumentacji post瘼owania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zam闚ienia ani logowania.
8. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych lub dokument闚 elektronicznych b璠帷ych kopi elektroniczn tre軼i zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych.
9. Dokumenty elektroniczne , o kt鏎ych mowa w 2 ust. 1 rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, sporz康za si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, z uwzgl璠nieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje si jako za陰czniki.
W przypadku format闚, o kt鏎ych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie b璠 mia造 bezpo鈔edniego zastosowania.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Za陰cznik nr 1 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Za陰cznik nr 1 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ASZ.382.26.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest 安iadczenie us逝g transportu medycznego i sanitarnego na potrzeby SPZOZ we W這dawie, w zakresie:
a) specjalistycznego transportu sanitarnego z lekarzem od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinach od 16.00 do 8.00 oraz ca這dobowo w pozosta貫 dni i 鈍i皻a - przew霩 pacjent闚 pojazdami z personelem medycznym: co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynno軼i ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz piel璕niarka systemu lub ratownik medyczny,
b) transportu sanitarnego karetk podstawow od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinach od 16.00 do 8.00 oraz ca這dobowo w pozosta貫 dni i 鈍i皻a - przew霩 pacjent闚 pojazdami z personelem medycznym: co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynno軼i ratunkowych b璠帷e piel璕niark systemu lub ratownikiem medycznym,
c) ca這dobowego transportu krwi, materia堯w krwiopochodnych, materia堯w biologicznych, materia堯w do bada, itp.
d) transportu sanitarnego w godzinach od 10.00 do 18.00 w dni powszednie od poniedzia趾u do pi徠ku z czasem oczekiwania na transport maksymalnie do 15 minut od chwili zg這szenia potrzeby realizacji transportu przez Zamawiaj帷ego - transport pacjent闚 w obsadzie minimum dw鏂h sanitariuszy - ratownik闚 z kursem KPP, w tym kierowca oraz transport krwi, materia堯w krwiopochodnych, materia堯w biologicznych, materia堯w do bada, itp. Zamawiaj帷y wymaga wy陰czno軼i tego zespo逝 do realizacji tego zadania.

1) Wykonawca zagwarantuje pozostawanie w gotowo軼i do wykonania w/w transport闚, a tak瞠 zabezpieczenia sta貫j 陰czno軼i bezprzewodowej poprzez zorganizowanie i utrzymanie sieci.
2) Zamawiaj帷y dopuszcza stacjonowanie zespo逝 Wykonawcy do wykonania us逝gi transportu sanitarnego wymienionego w ust. 1 lit. d w siedzibie Zamawiaj帷ego.
3) Zakres 鈍iadczonych us逝g transportu sanitarnego obejmuje: przew霩 os鏏 specjalistycznymi 鈔odkami transportu sanitarnego spe軟iaj帷ymi wymagania techniczne i jako軼iowe dla pojazd闚 medycznych okre郵onych w Polskich Normach przenosz帷ych europejskie normy zharmonizowane wraz z zespo豉mi specjalistycznymi.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 60130000-8 - Us逝gi wzakresie specjalistycznego transportu drogowego os鏏

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skr鏂enie czasu dojazdu do Zamawiaj帷ego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Warunki udzia逝 w post瘼owaniu, dotycz:
1) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej polegaj帷e na:
a) posiadaniu wpisu do rejestru podmiot闚 wykonuj帷ych dzia豉lno嗆 lecznicz, o kt鏎ym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o dzia豉lno軼i leczniczej (Dz.U. z 2022 r., poz. 633) prowadzonego przez w豉軼iwego Wojewod;
b) posiadaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewn皻rznych na u篡wanie pojazd闚 samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku u篡wania tych pojazd闚 w zwi您ku z ratowaniem 篡cia lub zdrowia ludzkiego, o kt鏎ym mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 12 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988) – dotyczy transportu opisanego w pkt 1 a i b.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠:
a) posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i na minimaln sum gwarancyjn ubezpieczenia dla r闚nowarto軼i kwoty 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarze, kt鏎ych skutki s obj皻e umow ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego, o kt鏎ym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o dzia豉lno軼i leczniczej, wykonuj帷ego dzia豉lno嗆 lecznicz, o kt鏎ej mowa w art. 8 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy oraz Rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowi您kowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonuj帷ego dzia豉lno嗆 lecznicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 866).
3) zdolno軼i technicznej lub zawodowej dotycz帷y do鈍iadczenia wykonawcy / os鏏 skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia / wykszta販enia wykonawcy / kwalifikacji zawodowych wykonawcy / potencja逝 technicznego wykonawcy:
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠:
a) posiada odpowiedni wiedz i do鈍iadczenie w wykonaniu, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch w wykonywaniu:
 co najmniej 1 us逝gi polegaj帷ej na 鈍iadczeniu us逝gi transportu medycznego karetk typu S trwaj帷ej nieprzerwanie przez okres min. 12 miesi璚y; o warto軼i min. 70000,00 z brutto.
 co najmniej 1 us逝gi polegaj帷ej na 鈍iadczeniu us逝gi transportu medycznego karetk typu P trwaj帷ej nieprzerwanie przez okres min. 12 miesi璚y o warto軼i min. 160 000,00 z brutto;
 co najmniej 1 us逝gi polegaj帷ej na 鈍iadczeniu us逝gi transportu sanitarnego karetk typu T trwaj帷ej nieprzerwanie przez okres min. 12 miesi璚y o warto軼i min. 400 000,00 z brutto,
w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi by造 wykonywane, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie Wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wydane nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
b) posiada niezb璠ne do wykonania zam闚ienia narz璠zia, wyposa瞠nie zak豉du lub urz康zenia techniczne w ni瞠j wymienionym zakresie, wraz z informacj o podstawie dysponowania tymi zasobami: Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa na czas realizacji zam闚ienia odpowiednimi 鈔odkami transportu przystosowanym do transportu sanitarnego, w tym w zakresie minimalnej wymaganej liczby pojazd闚, tj.:
• dla transportu Typu S - 1 ambulans w mi璠zynarodowej klasie C
• dla transportu sanitarnego - 2 samochody o klasie A/B
• dla transportu krwi - 1 ambulans A1/A2
wraz z podaniem: ich marki, modelu, roku produkcji, numeru rejestracyjnego, daty wa積o軼i przegl康u, daty wa積o軼i polisy ubezpieczeniowej oraz posiadania za鈍iadczenia spe軟ienia przez wykazane karetki sanitarne wymog闚 normy PN-EN 1789 – „Pojazdy medyczne i ich wyposa瞠nie” dla ka盥ej z wymaganych karetek, wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi karetkami.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zamawiaj帷y mo瞠 膨da o鈍iadczenia Wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez Zamawiaj帷ego o kt鏎ych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy dotycz帷ych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj帷ego na celu zak堯cenie konkurencji.
2) Dokumenty, o kt鏎ych mowa powy瞠j w Rozdz. VI cz. A ust. 3, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) wpis do rejestru podmiot闚 wykonuj帷ych dzia豉lno嗆 lecznicz, o kt鏎ym mowa w art. 100 ustawy o dzia豉lno軼i leczniczej prowadzonego przez w豉軼iwego Wojewod;
2) zezwolenie Ministra Spraw Wewn皻rznych na u篡wanie pojazd闚 samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku u篡wania tych pojazd闚 w zwi您ku z ratowaniem 篡cia lub zdrowia ludzkiego.
3) dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
4) wykaz us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi by造 wykonywane, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie Wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wydane nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert zgodnie z za陰cznikiem nr 6 do SWZ;
5) wykaz wyposa瞠nia zak豉du lub urz康ze technicznych dost瘼nych Wykonawcy w celu wykonania zam闚ienia publicznego (鈔odk闚 transportu przystosowanych do transportu sanitarnego), wraz z podaniem: marki, modelu, roku produkcji, numeru rejestracyjnego, daty wa積o軼i przegl康u, daty wa積o軼i polisy ubezpieczeniowej oraz posiadania za鈍iadczenia spe軟ienia przez wykazane karetki sanitarne wymog闚 normy PN-EN 1789 – „Pojazdy medyczne i ich wyposa瞠nie” dla ka盥ej z wymaganych karetek, wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z za陰cznikiem nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

2. Wykonawca wraz z ofert jest zobowi您any do z這瞠nia ni瞠j wymienionych dokument闚 przedmiotowych, na potwierdzenie, 瞠 oferowane dostawy / us逝gi spe軟iaj wymagania, cechy i kryteria opisane w SWZ: Certyfikat zgodno軼i z aktualn norm PN-EN 1789 dla ka盥ego z wymienionych w wykazie (za. Nr 7) pojazd闚, lub r闚nowa積y z podan norm.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Zamawiaj帷y wymaga wniesienia wadium w wysoko軼i 12 000,00 z
2. Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia up造wu terminu zwi您ania ofert, z wyj徠kiem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium mo瞠 by wniesione w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1) pieni康zu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i.
4. Je瞠li wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub por璚zenia, wykonawca przekazuje zamawiaj帷emu orygina gwarancji lub por璚zenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i por璚ze musi spe軟ia nast瘼uj帷e wymogi:
1) by wystawione na Zamawiaj帷ego,
2) zawiera w swej tre軼i o鈍iadczenie gwaranta (por璚zyciela), w kt鏎ym zobowi您uje si on do bezwarunkowej i nieodwo豉lnej wyp豉ty kwoty wadium na pierwsze 膨danie Zamawiaj帷ego, zawieraj帷e o鈍iadczenie, i zasz豉 jedna z przes豉nek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6. Wadium wnoszone w pieni康zu wp豉ca si przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego:
Nr rachunku bankowego nr 92 1560 0013 2004 6508 1000 0005
z dopiskiem:
- Wadium do przetargu na wykonanie zam闚ienia: „安iadczenie us逝g transportu medycznego i sanitarnego na potrzeby SP ZOZ we W這dawie.” Znak sprawy ASZ.382.26.2023
7. Skuteczne wniesienie wadium w pieni康zu nast瘼uje z chwil uznania 鈔odk闚 pieni篹nych na rachunku bankowym Zamawiaj帷ego, przed up造wem terminu sk豉dania ofert (tj. przed up造wem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sk豉dania ofert).

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

4. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku:
1) wykonawcy s zobowi您ani ustanowi pe軟omocnika do reprezentowania ich
w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu
i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo powinno by z這穎ne wraz z ofert.
1) W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, sk豉da ka盥y z tych wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie wskazanym przez zamawiaj帷ego.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z Za陰cznikiem nr 5 do SWZ - wz鏎 umowy

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-10-05 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 09:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

4) Zamawiaj帷y informuje, 瞠 wykluczeniu podlega wykonawca w okoliczno軼iach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835), z uwzgl璠nieniem pocz徠ku okresu wykluczenia wskazanego w art. 22 pkt 1 tej ustawy. Zamawiaj帷y informuje r闚nie, 瞠 osoba lub podmiot podlegaj帷e wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1, kt鏎e w okresie tego wykluczenia ubiegaj si o udzielenie zam闚ienia publicznego lub bior udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, podlegaj karze pieni篹nej w wysoko軼i do 20 000 000 z. Wykonawca sk豉daj帷 ofert potwierdza jednocze郾ie, 瞠 znane s mu przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego, w szczeg鏊no軼i art. 7 oraz art. 22 tej ustawy oraz potwierdza, 瞠 nie zachodz wobec niego przes豉nki wykluczenia wskazane w art. 7 tej ustawy.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.