eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Świadczenie dla Sądu Rejonowego w Koninie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych.Ogłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie dla Sądu Rejonowego w Koninie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Koninie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000323967

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fryderyka Chopina 28

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 063 240 47 02

1.5.8.) Numer faksu: 63 219 57 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@konin.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.konin.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Sąd

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie dla Sądu Rejonowego w Koninie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0043dd39-5c3a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00413515

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00122883/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie dla Sądu Rejonowego w Koninie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych (od 1.12.2023r. do 30.11.2024r. - 12 mies.)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0043dd39-5c3a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która znajduje się pod adresem https://ezamowienia.gov.pl . Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Informacje o ww. środkach zostały również opisane w SWZ rozdział IV.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowo opisane w SWZ, rozdział IV i XII ( opis sposobu przygotowania oferty i forma składanych dokumentów).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urzęd. Unii Europ, z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje osoby fizyczne, których dane osobowe przetwarza w związku z ich udziałem w niniejszym postępowaniu, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Koninie z siedzibą przy ulicy Fryderyka Chopina 28, 62-510 Konin, adres e-mail - dyrektor@konin.sr.gov.pl.
• Pan Sławomir Ratajkiewicz jest Inspektorem ochrony danych w Sądzie Rejonowym w Koninie a jego dane kontaktowe to: e-mail: iod@konin.sr.gov.pl,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego OA.225-4/23 prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022, poz. 1710 ze zm.) - dalej Pzp.
• Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Ponadto odbiorcami Państwa danych są podmioty świadczące na rzecz sądu usługi w zakresie IT, niszczenia nośników danych, obsługi prawnej itp.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, przy czym, gdyby wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku, możemy żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub konkursu.
• Ponadto ma Pani/Pan prawo do sprostowania swoich danych, przy czym nie może to skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, usunięcia danych po upływie terminów określonych prawem, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania z tym, że żądanie to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
• Dane udostępnione przez Pani/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli w Pani/Pana ocenie, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana jest niezgodne z przepisami RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OA.225-4/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 601694,97 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja usług sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych dla Sądu Rejonowego w Koninie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w zał. nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-12-01 do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w SWZ w rozdziale od XIV - XVII.
Ceną ofert braną do oceny ofert będzie wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, obliczona na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ).Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ, zobowiązany jest w cenie brutto ująć wszelki koszty niezbędne do prawidłowego oraz pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami wynikającymi z zamówienia. Ceny wskazane przez Wykonawcę muszą być podane w PLN cyfrowo i słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (groszy). Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryterium w oparciu o art. 246 ust. 2 ustawy Pzp:
A. Cena: 100% (C) , czyli 100 pkt.
Zastosowany wzór do obliczenia punktowego w kryterium „Cena" (C),

A = Cn/ C ob x 100% x 100
Gdzie:
A - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena"
Cn - najniższa zaoferowana cena brutto
Cob - cena brutto w ofercie badanej
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w przyjętym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów (A). Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów zgodnie z przedstawionym powyżej wzorem do obliczenia punktowego.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 2 lit. a i b, 3,4,5,8,9,10 ustawy Pzp.
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej - na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi sprzątania obiektów biurowych, hal magazynowych lub produkcyjnych, a także budynków zamieszkania zbiorowego i/lub budynków użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 1225 tj.) o powierzchni każdego co najmniej 3.000 m2, z których każda trwała/trwa co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu (umowy) oraz 2 usługi sprzątania terenów zewnętrznych o łącznej powierzchni co najmniej 1.000 m2 każda, z których każda trwała/trwa co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu (umowy);
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden
z Wykonawców w całości.
W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada wymaganego doświadczenia, może on polegać
na doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Pzp.
W sytuacji, gdy Wykonawca w zakresie doświadczenia polega na zdolnościach technicznych
i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, minimum jeden z tych podmiotów musi wykazać spełnienie przedmiotowego warunku w całości.

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,
2) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzory stanowią załącznik nr 3 i 4 do SWZ. Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty i zawierać :
-dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania wraz z informacją, którego postępowania o udzielenie zamówienia dotyczy;
-wyszczególnienia wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w ust.2, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. W przypadkach określonych w art. 117 ust. 2 i 3 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy na załączniku nr 9 do SWZ.).W przypadku gdy ofertę składa współka cywilna, a pełen zakres prac wykonują wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt.
6. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 2, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik 3 i 4 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
7. W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 2, także oświadczenie Podwykonawcy – załącznik nr 3 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę danych Podwykonawców, o ile są mu znane.
8. Oświadczenia, o których mowa wyżej, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
10. W odniesieniu od warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
11. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzić, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
12. Zamawiający oceni czy zasoby udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy zachodzą, wobec tego podmiotu wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
13. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Szczegółowo opisany w rozdziale VIII SWZ. Oprócz oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy , Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie , nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.
Na wezwanie należy złożyć:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
1) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych,
2) art. 108 ust. 1 pkt 4, ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
3) art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy
4) art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
5) art. 109 ust. 1 pkt.3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników.
b) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy Pzp skorzysta z dokumentów bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków.
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis lub informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne odpisy dla każdego ze wspólników.
c) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ);
W przypadku oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników.
Reszta opisana w ww. rozdziale VIII SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Szczegółowo opisany w rozdziale VIII SWZ. Oprócz oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy , Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie , nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Na wezwanie należy złożyć: wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Opisane w SWZ rozdział VI, VII, VIII, XIII

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowo opisano we wzorze umowy ( załącznik nr 5 do SWZ), paragraf 7.
1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy, o których mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2027),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 46)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i odpowiednio do tych zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszystkie informacje szczegółowe znajdują się SWZ i załącznikach do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.