eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Odtwarzanie siedlisk lasów wilgotnych - retencja wodna - przeciwdziałanie skutkom suszy w Leśnictwie BelnyOgłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Odtwarzanie siedlisk lasów wilgotnych – retencja wodna – przeciwdziałanie skutkom suszy w Leśnictwie Belny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO KONIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 310512119

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gajowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 63 242 47 12; +48 63 242 47 39

1.5.8.) Numer faksu: +48 63 245 48 18

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: konin@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://konin.poznan.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b30c4ada-2f6a-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odtwarzanie siedlisk lasów wilgotnych – retencja wodna – przeciwdziałanie skutkom suszy w Leśnictwie Belny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b30c4ada-2f6a-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412685

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00233097/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Odtwarzanie siedlisk lasów wilgotnych - retencja wodna - przeciwdziałanie skutkom suszy w Leśnictwie Belny

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00333239

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.25.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 357125,68 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych melioracyjnych polegających na budowie systemu rowów nawadniających melioracji szczegółowych na działce 5084, obr. Synogać, gm. Wierzbinek realizowanych pod nazwą „Odtwarzanie siedlisk lasów wilgotnych - retencja wodna – przeciwdziałanie skutkom suszy w Leśnictwie Belny” w ramach projektu „Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtworzenie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększenie retencyjności wodnej oraz spowalnianie odpływu wód”.
2. Roboty budowlane melioracyjne obejmują:
1) Odmulenie i budowę rowu melioracyjnego G:
a) odmulenie dna odcinka rowu – 418,00 mb
b) budowa rowu – 30,00 mb
c) całkowita długość rowu - 448,00 m,
d) szerokość w dnie - 0,5 m,
e) nachylenie skarp - 1 : 1,5,
f) przepust Փ 800 mm o długości 12,5 m,
g) budowę zastawek z materiałów naturalnych,
2) Odmulenie i budowa rowu melioracyjnego a:
a) całkowita długość rowu – 135,00 m,
b) szerokość w dnie - 0,4 m,
c) nachylenie skarp - 1 : 1,5,
3) Odmulenie i budowa rowu melioracyjnego b:
a) całkowita długość rowu – 155,00 m,
b) budowa rowu – 5,00 mb
c) szerokość w dnie - 0,4 m,
d) nachylenie skarp - 1 : 1,5,
4) Odmulenie i budowa rowu melioracyjnego c:
a) całkowita długość rowu – 175,00 m,
b) szerokość w dnie - 0,4 m,
c) nachylenie skarp - 1 : 1,5,
5) Odmulenie i budowa rowu melioracyjnego d:
a) całkowita rowu - 205,00 m
b) szerokość w dnie - 0,4 m
c) nachylenie skarp - 1 : 1,5.
Odmulenie dna odcinków rowów bocznych (a, b, c, d), łączna długość – 670,00 mb.
3. Zakres prac wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności:
a) odmulenie dna rowów – rowu głównego G (418,00 mb) oraz odmulenie dna rowów bocznych – a, b, c, d (670,00 mb),
b) budowę włączenia (W2) głównego rowu G do istniejącego rowu znajdującego się na działce nr 43 (Dopływ z Zielonki), budowę zakończenia rowu poprzez włączenie (W1) do tego samego rowu na działce nr 335 (Dopływ z Zielonki), wykonanie włączenia rowów bocznych: a, b, c, d do rowu głównego G,
c) wykonanie zastawek dębowych, poprzez zabicie brusów drewnianych, w ilości – 7 szt.,
d) wbijanie tymczasowych ścianek szczelnych na głębokość 4,0 m, w ilości – 11 szt.,
e) plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów,
f) wykonanie palisady z kołków faszynowych,
g) wykonanie pojedynczych i podwójnych opasek z kiszek faszynowych,
h) wykonanie narzutu kamiennego na geowłókninie, przed i za zastawkami oraz w miejscach włączenia głównego rowu melioracyjnego G do istniejącego rowu Dopływ z Zielonki – W2, W1,
i) wykonanie przepustu rurowego Ø800 mm, PEHD SN8, o długości – 12,50 mb
j) pompowanie wody z wykopów,
k) humusowanie skarp z obsianiem,
l) roboty porządkowe,
m) sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 10 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), na który składają się:
(i) projekt budowlany, w skład którego wchodzi projekt zagospodarowania terenu,
(ii) projekt techniczny,
(iii) projekt wykonawczy,
(iv) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
(v) przedmiar robót ,
(vi) inwentaryzacja przyrodnicza przed realizacją inwestycji,
(vii) decyzje administracyjne:
-decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nr OŚiZP.6220.14.2020.TW z dnia 09.02.2021, wraz z postanowieniem OŚiZP.6220.14.2020.TW z dnia 16.02.2023 r. o sprostowaniu wyżej wymienionej decyzji, wydana przez Wójta Gminy Wierzbinek
-decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego ZPiON.6733.1.2023 z dnia 20.04.2023 r., wydana przez Wójta Gminy Wierzbinek
-powiadomienie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – powiadomienie o planowanym zatrzymaniu wody w rowach melioracyjnych z dnia 16.06.2023 r.,
-pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, znak: WPN-I.670.379.2023.PK.3 z dnia 07.07.2023 r
-decyzja pozwolenie wodnoprawne znak: BD.ZUZ.1.4210.132.2023.BC, z dnia 30 czerwca 2023 r., wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu,
-decyzja dotycząca umorzenia postępowania nr 625 z dnia 27.07.2023 r, znak: WA.6740.494.2023, wydana przez Starostę Konińskiego.

5. Dokumentację projektową należy rozpatrywać łącznie, tzn. (i) projekt budowlany, w skład którego wchodzi projekt zagospodarowania terenu, (ii) projekt techniczny, (iii) projekt wykonawczy, (iv) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, (v) przedmiar robót, (vi) inwentaryzację przyrodniczą przed realizacją inwestycji, (vii) decyzje administracyjne.
Dokumentację projektową wskazaną powyżej należy interpretować jako wzajemnie objaśniającą i wzajemnie uzupełniającą się w tym znaczeniu, iż w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości co do ich treści, to w żadnym przypadku Strony nie mogą ograniczyć zakresu Przedmiotu Umowy wynikającego z ww. dokumentacji projektowej, ani zakresu staranności wynikających z Umowy. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane w sposób zapewniający jak najpełniejsze wykonanie Przedmiotu Umowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

34930000-5 - Urządzenia wodne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 489007,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1169701,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 489007,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Wojciech Omieciński KERIM

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Mirosław Omieciński KERIM

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8311581380

7.3.4) Miejscowość: Wola Czarnyska

7.3.5) Kod pocztowy: 98-105

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 489007,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamówienie realizowane ze środków własnych i zewnętrznych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Budżetu Państwa projekt pn. ”Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększanie retencyjności wodnej oraz spowalnianie odpływu wód”

Nr identyfikacyjny projektu: MFEOG.07.02.01-15-0035/21-00

Celem inwestycji jest renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększanie retencyjności wodnej oraz spowalnianie odpływu wód.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.