eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Odtwarzanie siedlisk lasów wilgotnych - retencja wodna - przeciwdziałanie skutkom suszy w Leśnictwie BelnyOgłoszenie z dnia 2023-07-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Odtwarzanie siedlisk lasów wilgotnych – retencja wodna – przeciwdziałanie skutkom suszy w Leśnictwie Belny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO KONIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 310512119

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gajowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 63 242 47 12; +48 63 242 47 39

1.5.8.) Numer faksu: +48 63 245 48 18

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: konin@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://konin.poznan.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odtwarzanie siedlisk lasów wilgotnych – retencja wodna – przeciwdziałanie skutkom suszy w Leśnictwie Belny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b30c4ada-2f6a-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00333239

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00233097/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Odtwarzanie siedlisk lasów wilgotnych - retencja wodna - przeciwdziałanie skutkom suszy w Leśnictwie Belny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b30c4ada-2f6a-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia („Platforma”), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zawarte w pkt 9 Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Pani Natalia Napierajczyk – w zakresie przedmiotu zamówienia
e- mail: natalia.napierajczyk@poznan.lasy.gov.pl;
Pani Paulina Olejak – w zakresie przebiegu postępowania
e-mail: paulina.olejak@poznan.lasy.gov.pl;

od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 14:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia („Platforma”), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa „Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia”, dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone na stronie Platformy w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
7. Dokumenty elektroniczne wymienione w SWZ, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia wskazanego w pkt. 9.6. SWZ sporządza się w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247-„rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
8. Wymagane w SWZ informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia wskazanego w pkt 9.6. SWZ, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zawarte w pkt 9 Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została zawarta w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w pkt. 20.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w pkt. 20.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.25.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 357125,68 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych melioracyjnych polegających na budowie systemu rowów nawadniających melioracji szczegółowych na działce 5084, obr. Synogać, gm. Wierzbinek realizowanych pod nazwą „Odtwarzanie siedlisk lasów wilgotnych - retencja wodna – przeciwdziałanie skutkom suszy w Leśnictwie Belny” w ramach projektu „Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtworzenie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększenie retencyjności wodnej oraz spowalnianie odpływu wód”.
2. Roboty budowlane melioracyjne obejmują:
1) Odmulenie i budowę rowu melioracyjnego G:
a) odmulenie dna odcinka rowu – 418,00 mb
b) budowa rowu – 30,00 mb
c) całkowita długość rowu - 448,00 m,
d) szerokość w dnie - 0,5 m,
e) nachylenie skarp - 1 : 1,5,
f) przepust Փ 800 mm o długości 12,5 m,
g) budowę zastawek z materiałów naturalnych,
2) Odmulenie i budowa rowu melioracyjnego a:
a) całkowita długość rowu – 135,00 m,
b) szerokość w dnie - 0,4 m,
c) nachylenie skarp - 1 : 1,5,
3) Odmulenie i budowa rowu melioracyjnego b:
a) całkowita długość rowu – 155,00 m,
b) budowa rowu – 5,00 mb
c) szerokość w dnie - 0,4 m,
d) nachylenie skarp - 1 : 1,5,
4) Odmulenie i budowa rowu melioracyjnego c:
a) całkowita długość rowu – 175,00 m,
b) szerokość w dnie - 0,4 m,
c) nachylenie skarp - 1 : 1,5,
5) Odmulenie i budowa rowu melioracyjnego d:
a) całkowita rowu - 205,00 m
b) szerokość w dnie - 0,4 m
c) nachylenie skarp - 1 : 1,5.
Odmulenie dna odcinków rowów bocznych (a, b, c, d), łączna długość – 670,00 mb.
3. Zakres prac wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności:
a) odmulenie dna rowów – rowu głównego G (418,00 mb) oraz odmulenie dna rowów bocznych – a, b, c, d (670,00 mb),
b) budowę włączenia (W2) głównego rowu G do istniejącego rowu znajdującego się na działce nr 43 (Dopływ z Zielonki), budowę zakończenia rowu poprzez włączenie (W1) do tego samego rowu na działce nr 335 (Dopływ z Zielonki), wykonanie włączenia rowów bocznych: a, b, c, d do rowu głównego G,
c) wykonanie zastawek dębowych, poprzez zabicie brusów drewnianych, w ilości – 7 szt.,
d) wbijanie tymczasowych ścianek szczelnych na głębokość 4,0 m, w ilości – 11 szt.,
e) plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów,
f) wykonanie palisady z kołków faszynowych,
g) wykonanie pojedynczych i podwójnych opasek z kiszek faszynowych,
h) wykonanie narzutu kamiennego na geowłókninie, przed i za zastawkami oraz w miejscach włączenia głównego rowu melioracyjnego G do istniejącego rowu Dopływ z Zielonki – W2, W1,
i) wykonanie przepustu rurowego Ø800 mm, PEHD SN8, o długości – 12,50 mb
j) pompowanie wody z wykopów,
k) humusowanie skarp z obsianiem,
l) roboty porządkowe,
m) sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 10 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), na który składają się:
(i) projekt budowlany, w skład którego wchodzi projekt zagospodarowania terenu,
(ii) projekt techniczny,
(iii) projekt wykonawczy,
(iv) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
(v) przedmiar robót ,
(vi) inwentaryzacja przyrodnicza przed realizacją inwestycji,
(vii) decyzje administracyjne:
-decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nr OŚiZP.6220.14.2020.TW z dnia 09.02.2021, wraz z postanowieniem OŚiZP.6220.14.2020.TW z dnia 16.02.2023 r. o sprostowaniu wyżej wymienionej decyzji, wydana przez Wójta Gminy Wierzbinek
-decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego ZPiON.6733.1.2023 z dnia 20.04.2023 r., wydana przez Wójta Gminy Wierzbinek
-powiadomienie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – powiadomienie o planowanym zatrzymaniu wody w rowach melioracyjnych z dnia 16.06.2023 r.,
-pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, znak: WPN-I.670.379.2023.PK.3 z dnia 07.07.2023 r
-decyzja pozwolenie wodnoprawne znak: BD.ZUZ.1.4210.132.2023.BC, z dnia 30 czerwca 2023 r., wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu,
-decyzja dotycząca umorzenia postępowania nr 625 z dnia 27.07.2023 r, znak: WA.6740.494.2023, wydana przez Starostę Konińskiego.

5. Dokumentację projektową należy rozpatrywać łącznie, tzn. (i) projekt budowlany, w skład którego wchodzi projekt zagospodarowania terenu, (ii) projekt techniczny, (iii) projekt wykonawczy, (iv) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, (v) przedmiar robót, (vi) inwentaryzację przyrodniczą przed realizacją inwestycji, (vii) decyzje administracyjne.
Dokumentację projektową wskazaną powyżej należy interpretować jako wzajemnie objaśniającą i wzajemnie uzupełniającą się w tym znaczeniu, iż w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości co do ich treści, to w żadnym przypadku Strony nie mogą ograniczyć zakresu Przedmiotu Umowy wynikającego z ww. dokumentacji projektowej, ani zakresu staranności wynikających z Umowy. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane w sposób zapewniający jak najpełniejsze wykonanie Przedmiotu Umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

34930000-5 - Urządzenia wodne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
2.Zamówienia, o których mowa w pkt 4.2. będą polegały na powtórzeniu robót budowlanych zgodnych z robotami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz robót podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 4.2. SWZ objęte będą prace z zakresu robót ziemnych, mechanicznego wykonywania wykopów, rozplantowania ziemi i jej zagęszczenia, wykonania opasek z kiszek faszynowych, montażu zastawek i robotach wykończeniowych, wykonania narzutu kamiennego, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 10 do SWZ.
3.Zakres rzeczowy robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 4.2. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
4.Zamówienia, o których mowa w pkt 4.2. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
5.Zamówienia, o których mowa w pkt 4.2. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, na skutek warunków gospodarczych, przyrodniczych bądź atmosferycznych, jak również w przypadku konieczności rozszerzenia przedmiotu zamówienia o roboty budowlane, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji zamówienia np. z uwagi na rozszerzenie potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją zamówienia, czy pojawieniem się konieczności wykonania robót budowlanych.
6.Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 4.2. SWZ będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Konin.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

1 Cena brutto (C) - waga 60 %
2 Okres gwarancji jakości (G) - waga 40 %

W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu Oferty, sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych,
Co - cena oferty ocenianej.
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

W ramach kryterium „Okres gwarancji jakości” oceniany będzie okres gwarancji jakości na wykonany Przedmiotu Umowy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty okres gwarancji jakości zawarty w formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

Okres gwarancji jakości należy podać w miesiącach. Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji jakości krótszego niż 60 miesięcy.

Maksymalny okres gwarancji jakości przyjęty do oceny ofert wyniesie 84 miesięcy, co oznacza, że w przypadku zaoferowania okresu gwarancji jakości na okres dłuższy niż 84 miesięcy do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 84-miesięczny okres gwarancji jakości.
Podanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji jakości niż 60 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP) .

W przypadku braku podania w formularzu Oferty sporządzonym wg załącznika nr 1 do SWZ okresu gwarancji jakości, Zamawiający uzna, że Wykonawca zapewnia minimalną długość okresu wymaganą przez Zamawiającego (tj. 60 miesięcy) i taki weźmie do oceny w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości”.

W ramach kryterium „Okres gwarancji jakości” sposób przyznania punktów będzie dokonany przy zastosowaniu wzoru:

Go
G = ------------ x 100 pkt x 40 %
Gn
gdzie:
G – liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji jakości,
Go – okres gwarancji jakości oferty ocenianej.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G

Oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 punktów.

Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie urządzeń melioracji wodnych lub urządzeń wodnych o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli roboty były wykonywane na podstawie maksymalnie 2 umów. W takim przypadku każda umowa musi obejmować roboty budowlane o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto.
Przez „urządzenia melioracji wodnych” rozumie się urządzenia określone w art.197 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm. – dalej „Prawo wodne”):
„1. Urządzeniami melioracji wodnych są:
a) rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,
b) drenowania,
c) rurociągi,
d) stacje pomp służące wyłącznie do celów rolniczych,
e) ziemne stawy rybne,
f) groble na obszarach nawadnianych,
g) systemy nawodnień grawitacyjnych,
h) systemy nawodnień ciśnieniowych
- jeżeli służą celom, o których mowa w art. 195.”

Przez „urządzenia wodne” rozumie się urządzenia określone w art. 16 pkt. 65 Prawa wodnego: „urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym:
a) urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,
b) sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami,
c) stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji,
d) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych,
e) obiekty energetyki wodnej,
f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych,
g) stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,
h) urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych,
i) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie,
j) stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych”.

Przez „budowę” należy rozumieć, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm. – dalej: „Prawo budowlane”), wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Przez „przebudowę” należy rozumieć, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 7a Prawa budowlanego, wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji;
Przez „remont” należy rozumieć, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego, wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

- co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm. – „Prawo budowlane”) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 334).

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 8 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 8 do SWZ),

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,
(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
(c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) PZP,
(d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
(e) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzona karę aresztu

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 70),
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzone karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c) PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
- art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 PZP,

(wzór oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 4 do SWZ).
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej na zasadach określonych w art. 118 PZP w zw. z art. 266 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 8.3 lit. b)-d) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składnia ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SWZ).

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa wyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

b) dowodów określających czy roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 8.2. lit a) SWZ zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej w pkt 8.2. lit. c) SWZ, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej;
d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (numer oraz zakres uprawnień, zapewniających prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, z podaniem daty i pełnej podstawy prawnej ich wydania), niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ).
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:

1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby) sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3a do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych, za wyjątkiem przypadków wskazanych w pkt 3.23.-3.24. SWZ.
W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że spełniają one w równoważnym stopniu wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających, że zaoferowane rozwiązania równoważne spełnienia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz ofertą szczegółowy opis materiałów i urządzeń równoważnych odnoszący się do wskazanych kryteriów równoważności.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dokumenty, uwiarygodniające, że zaoferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - szczegółowy opis materiałów i urządzeń równoważnych odnoszący się do wskazanych kryteriów równoważności.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert określonym w pkt 13.1. SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
b) kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej, z ujęciem wszystkich pozycji przedmiaru robót zawartego w załączniku nr 10 do SWZ pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
c) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 w zw. z art. 266 PZP, jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
d) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 w zw. z art. 266 PZP, jeżeli w imieniu Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru), sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie opisanej w pkt 8.15 -8.17 SWZ,
e) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie opisanej w pkt 8.15 – 8.17 SWZ,
f) podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP (Zamawiający rekomenduje wykorzystać oświadczenie znajdujące się w formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ),
g) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
2. Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BOŚ BANK nr rachunku: 58 1540 1027 2102 0000 4376 0005 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Odtwarzanie siedlisk lasów wilgotnych – retencja wodna – przeciwdziałanie skutkom suszy w Leśnictwie Belny”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 10.2. ppkt 2)-4) SWZ należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP.
.6. Treść wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 10.2. ppkt 2)-4) SWZ musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby w treści wadium wnoszonego w formach, o których mowa w pkt 10.2. ppkt 2)-4) SWZ zostali wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo powinno z niej wynikać, że Wykonawca, na którego gwarancja/poręczenie zostały wystawione działa w imieniu innych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, bądź w ich treści powinien zostać ujęty szerszy zakres odpowiedzialności gwaranta/poręczyciela niż tylko dotyczący działań/zaniechań odnoszących się do Wykonawcy, na którego gwarancja/poręczenie to zostało wystawione

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) oraz o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3. obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;
Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym stosowanie do postanowień zawartych w art. 117 ust. 4 PZP Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w formularzu Oferty (stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym formularzu.
W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP odnosi się również do Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Termin: -o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, gdy będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy (PU) lub jego części,-o czas działania Siły Wyższej i czas usunięcia jej skutków i następstw,-w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, regul. zasady wykonywania PU o czas niezbędny do dostosowania wykonania PU/ jego części do zmienionego stanu prawnego,-o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewn.czynności koniecznych do wykonania PU, gdy przyczyną opóźnienia nie są dział.lub zaniechania Wykonawcy, -o czas, kiedy realizacja PU była niemożliwa oraz następstw,w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, -o czas niezbędny do wykonania czynności wynikających z zaleceń właściwych organów jeżeli wykonywanie PU zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, -o czas wynikający z konieczności ewentualnej zmiany zakresu PU,-wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych war. atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie prac (pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej). -o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, gdy zajdzie konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu Umowy,-o czas opóźnienia wynikającego z zastania odmiennych od przyjętych zgodnie z wykonanymi badaniami, uzyskanymi decyzjami warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych warunków geolog., terenowych, archeol., wodnych itp., -o czas opóźnienia wynikający z wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, - o czas opóźnienia wynikający z następstw działania organów administracji, np: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji opinii, uzgodnień, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,-w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia zam. publ.,-niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji,
Materiały - w przypadku niedostępności lub utrudnionej dostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania PU,
Sposób wykonania PU - konieczność zrealizowania PU przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych– gdy wystąpi co najmniej jedna z niżej wym. okoliczności:-wystąpi zmiana prawa mająca wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, -w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem PU, -w przypadku, gdy na rynku pojawią się nowsze zamienniki zaoferowanych elementów PU a uzyskanie elementów zaoferowanych przez Wykonawcę będzie bardzo utrudnione,-wystąpienia innych war. geolog., geotech., hydrolog. niż wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej - konieczność zmiany sposobu wykonania PU,
-wystąpienia na Terenie Budowy niewybuchów, niewypałów, znalezisk archeolog. lub innych niezinwentaryzowanych obiektów, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie,
-oraz w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa przy terminie,
Wysokość Wynagrodzenia gdy:
-konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej, a których wykonanie jest konieczne albo w przypadku ograniczenia zakresu robót przewidzianych w Umowie,
-zmiana technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji,
-spełnienie się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy.
Pozostałe dopuszczalne zmiany Umowy(rodzaj,zakres i warunki ich wprowadzenia) zawiera wzór Umowy (zał.9 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-08-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dopstępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl (zakładka „Oferty/wnioski”, widoczna w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-08-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego w SWZ czynności w zakresie realizacji zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP).
Wartość zamówienia wskazana w pkt. 4.1.5.) ogłoszenia o zamówieniu nie zawiera wartości zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP. Wartość przedmiotowego zamówienia wraz z zamówieniami, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP wynosi 535688,52 PLN.
Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy spełnienia przez Wykonawcę określonych w SWZ formalności.
Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcom na zasadach określonych w SWZ.
Zgodnie z art. 310 pkt 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Zamówienie realizowane ze środków własnych i zewnętrznych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Budżetu Państwa projekt pn.:

”Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększanie retencyjności wodnej oraz spowalnianie odpływu wód”

Nr identyfikacyjny projektu: MFEOG.07.02.01-15-0035/21-00
Celem inwestycji jest renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększanie retencyjności wodnej oraz spowalnianie odpływu wód.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.