eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Węgrów › Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-10-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711586739

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 23

1.5.2.) Miejscowość: Węgrów

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 257923876

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdp.wegrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdpwegrow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zdpwegrow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ad7a835-3d66-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00412402

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006416/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363115/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DT.2610.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.
1.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje usługi sprzętowo – transportowe w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych od dnia podpisania umowy do zakończenia sezonu zimowego 2022/2023 - do realizacji sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie w ilości 216 godziny.
a) Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych dla potrzeb ZDP w 2022 r
Przewidywana ilość godzin – 92
b) Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych dla potrzeb ZDP w 2023 r
Przewidywana ilość godzin – 124
1.2. Zamówienie obejmuje teren obwodu drogowego nr I i nr II tj. obszar gmin: Liw, Miedzna, Grębków, Wierzbno, Łochów, Korytnica, Sadowne, Stoczek, miasta Łochów i miasta Węgrów oraz następujące asortymenty usług:
1) praca dwóch samochodów z piaskarkami o pojemności min. 5 m3 i pługami o szerokości roboczej min. 3 m w zestawie z koparko-ładowarką do załadunku mieszanki piaskowo-solnej na piaskarki: odśnieżanie pługami Wykonawcy, zwalczanie śliskości przez posypywanie dróg z piaskarek Wykonawcy, załadunek koparko-ładowarką mieszanki piaskowo-solnej na samochody (koparko-ładowarka powinna znajdować się na placu Obwodu Drogowego w Łochowie w gotowości, przez cały okres realizacji usług).

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 76049,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 256608,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 76049,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRANS-KOP Rafał Szewczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8241651884

7.3.3) Ulica: Ogrodowa 6

7.3.4) Miejscowość: Łochów

7.3.5) Kod pocztowy: 07-130

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7604928 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.