eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › "Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Czechowo, Kępiny Wielkie i Pilona" w podziale na częściOgłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Czechowo, Kępiny Wielkie i Pilona” w podziale na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Elbląg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Browarna 85

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 552341884

1.5.8.) Numer faksu: 552340871

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaelbląg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminaelblag.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Czechowo, Kępiny Wielkie i Pilona” w podziale na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6084f102-5b8f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00411801

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051778/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101038N w m. Czechowo

1.1.23 Remont nawierzchni drogi gminnej dz. Nr 221 w m. Pilona - II etap

1.1.33 Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej dz. 83 w m. Kępiny Wielkie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/822460

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/822460

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_elblag. Korzystanie z platformy zakupowej przez wykonawcę jest bezpłatne. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zgodnie z 67 ustawy Pzp oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub
jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej RODO), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Elbląg z siedzibą przy ul. Browarnej 85, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Wójta Gminy Elbląg.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 234 18 84, e-mail: e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego ZP.271.14.2023 pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Czechowo, Kępiny Wielkie i Pilona” w podziale na części prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9) Zamawiający dodatkowo informuje, że:
- Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust.4).
- Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Część 1 – Remont nawierzchni drogi gminnej dz. nr 58 - II etap w m. Czechowo”. 2. Przedmiotem zamówienia części 1 jest remont nawierzchni drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 58 w miejscowości Czechowo polegający na utwardzeniu nawierzchni na długości ok. 500 m poprzez wymianę istniejącej drogi z kruszywa na płyty drogowe pełne typu ciężkiego obustronnie zbrojonych prętami stalowymi 150x300x15cm. Zakres robót obejmuje m.in.:
1) wykonanie robót ziemnych w postaci profilowania i zagęszczenia podłoża do 10 cm
2) ścięcie poboczy
3) wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego 0-4 grubości 10 cm
4) wykonanie nowej nawierzchni z płyt drogowych (szerokość 3,00 m)
5) wykonanie poboczy szerokości 0,75m i grub. 15 cm.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) kryterium CENA: Waga kryterium - 80% (max 80 pkt) Cena oferty jest ceną brutto.
2) kryterium OKRES GWARANCJI JAKOŚCI: Waga kryterium - 20% (max 20 pkt).
Zamawiający zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp. zastosował kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%, ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia określone zostały wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, to znaczy przedmiot zamówienia został opisany za pomocą Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które stanowi opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Ponadto przedmiar stanowi zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Ponieważ przepis art. 246 ust. 2 Pzp. odnosi się do opisu wymagań jakościowych odnoszących się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo sporządzony opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane spełnia ten wymóg i możliwe jest zastosowanie kryterium ceny o wadze 80%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej dz. 83 w m. Kępiny Wielkie”. 3. Przedmiotem zamówienia części 2 jest remont nawierzchni odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 83 w miejscowości Kępiny Wielkie polegający na utwardzeniu nawierzchni na długości ok. 260 m poprzez wymianę istniejącej drogi z kruszywa na płyty drogowe pełne typu ciężkiego obustronnie zbrojone 150x300x15 cm. Zakres robót obejmuje m.in.:
1) wykonanie robót ziemnych w postaci profilowania i zagęszczenia podłoża
2) ścięcie poboczy
3) usunięciu humusu grub 40 cm
4) wykonacie warstwy geotkaniny separującej
5) uzupełnienie kruszywem naturalnym odcinka po usunięciu humusu
6) wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego 0-2 grubości 10 cm
7) wykonanie nowej nawierzchni z płyt drogowych (szerokość 3,00 m)
8) wykonanie poboczy szerokości 0,75m i grub. 15 cm.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) kryterium CENA: Waga kryterium - 80% (max 80 pkt) Cena oferty jest ceną brutto.
2) kryterium OKRES GWARANCJI JAKOŚCI: Waga kryterium - 20% (max 20 pkt).
Zamawiający zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp. zastosował kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%, ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia określone zostały wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, to znaczy przedmiot zamówienia został opisany za pomocą Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które stanowi opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Ponadto przedmiar stanowi zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Ponieważ przepis art. 246 ust. 2 Pzp. odnosi się do opisu wymagań jakościowych odnoszących się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo sporządzony opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane spełnia ten wymóg i możliwe jest zastosowanie kryterium ceny o wadze 80%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Część 3 – Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej dz. 221, 216 – II etap w m. Pilona”. 4. Przedmiotem zamówienia części 3 jest remont nawierzchni odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 221 i 216 w miejscowości Pilona polegający na utwardzeniu nawierzchni na długości ok. 200 m poprzez wymianę istniejącej drogi z kruszywa na płyty drogowe pełne typu ciężkiego obustronnie zbrojone 150x300x15 cm. Zakres robót obejmuje m.in.:
1) wykonanie robót ziemnych w postaci profilowania i zagęszczenia podłoża
2) ścięcie poboczy
3) wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego 0-4 grubości 10 cm
4) wykonanie nowej nawierzchni z płyt drogowych (szerokość 3,00 m)
5) wykonanie poboczy szerokości 0,5m i grub. 15 cm.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) kryterium CENA: Waga kryterium - 80% (max 80 pkt) Cena oferty jest ceną brutto.
2) kryterium OKRES GWARANCJI JAKOŚCI: Waga kryterium - 20% (max 20 pkt).
Zamawiający zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp. zastosował kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%, ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia określone zostały wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, to znaczy przedmiot zamówienia został opisany za pomocą Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które stanowi opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Ponadto przedmiar stanowi zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Ponieważ przepis art. 246 ust. 2 Pzp. odnosi się do opisu wymagań jakościowych odnoszących się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo sporządzony opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane spełnia ten wymóg i możliwe jest zastosowanie kryterium ceny o wadze 80%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zdolność zawodowa (doświadczenie) - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Zamawiający żąda potwierdzenia wykonania, co najmniej: dwóch robót budowlanych branży drogowej polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie dróg w podobnym zakresie o wartości nie mniejszej niż
- dla Części nr 1 (Czechowo) – 300 000,00 zł brutto każda
- dla Części nr 2 (Kępiny Wielkie) – 200 000,00 zł brutto każda
- dla Części nr 3 (Pilona) - 100 000,00 zł brutto każda.
Uwaga: Przy złożeniu oferty na więcej niż jedno zadanie warunek nie ulega zsumowaniu, tzn. że Wykonawca musi wykazać,
iż należycie wykonał minimum dwie roboty branży drogowej o wartości nie mniejszej niż określona dla zadania o wyższej wartości.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez wykonawcę – wykaz robót budowlanych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca dołącza do oferty
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg załącznika nr 2 do SWZ. W przypadku oferty wspólnej lub powołania się na zasoby innego podmiotu lub w przypadku powierzenia części zadania podwykonawcy - oświadczenie to musi złożyć każdy z podmiotów składających wspólną ofertę, podwykonawca;
2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – wg załącznika nr 4.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania nw. podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z art. 274 ustawy Pzp oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia – załącznik nr 10 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oświadczenia wskazane w rozdz. XXII SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołącza do oferty (formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ):
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 2 do SWZ. W przypadku oferty wspólnej lub powołania się na zasoby innego podmiotu lub w przypadku powierzenia części zadania podwykonawcy - oświadczenie to musi złożyć każdy z podmiotów składających wspólną ofertę, podwykonawca;
2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – wg załącznika nr 4;
3) kosztorysy ofertowe;
4) dowód wniesienia wadium;
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów wg załącznika nr 3 – jeżeli dotyczy;
6) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania nw. podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z art. 274 ustawy Pzp:
1) wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5 do SWZ wraz z poświadczeniami;
2) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia – załącznik nr 10 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Ponadto Wykonawca składa wraz z ofertą kosztorys ofertowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości:
1) na Część 1 (Czechowo): 9 000,00 złotych (słownie: dziewięć tysięcy złotych)
2) na Część 2 (Kępiny Wielkie): 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych)
3) na Część 3 (Pilona): 2 500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach (art. 97 ust. 7 ustawy Pzp):
1) pieniądzu (nie należy wpłacać w kasie Urzędu),
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg, w Banku PEKAO S.A. nr 31 1440 1101 0000 0000 1458 0123 przed terminem składania ofert, z oznaczeniem
1) „Wadium – remont drogi Czechowo”
2) „Wadium – remont drogi Kępiny Wielkie”
3) „Wadium – remont drogi Pilona”
4. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, |w postaci elektronicznej. Wadium takie powinno być wystawione na Gminę Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg.
6. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien:
a) przewidywać bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 7 i 8 niniejszej SWZ;
b) zawierać sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty wystawione przez Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 7 i 8 SWZ.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
8. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą,.
10. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna Gwarant / Poręczyciel zobowiązany jest wskazać w treści gwarancji / poręczenia adres e-mail, na który Zamawiający zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych prześle oświadczenie o zwolnieniu wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Warunki, zasady uczestnictwa i odpowiedzialności podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający określa szczególny sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
a) spełnią warunki udziału w postępowaniu - warunek określony w ust.1 pkt. 4 nie podlega sumowaniu, tj. jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem powyżej (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem, żaden z nich nie wykonał samodzielnie wszystkich wymaganych robót);
b) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.108 - W przypadku oferty wspólnej oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zał. nr 2) musi złożyć każdy z podmiotów składających wspólną ofertę;
c) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą podstawy wykluczenia na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o realizacje zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
4) Jeśli wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców;
5) Zdolność zawodowa – doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum. Jeżeli Wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym w ramach konsorcjum, Zamawiający wymaga, aby doświadczenie miało charakter realny (nie jedynie formalny), adekwatny do wymaganego doświadczenia w wykonywaniu konkretnych robót zdefiniowanych przy warunku udziału w postępowaniu w ramach zdolności technicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo badania rzeczywistego udziału wykonawcy w realizacji wykazywanego zamówienia. Za realny charakter doświadczenia uznaje się np. wykonywanie osobiście przez Wykonawcę w ramach konsorcjum tych branżowych robót, które swym zakresem odpowiadają robotom wskazanym w warunku zdolności technicznej niniejszego postępowania. Podobnie, za doświadczenie o realnym charakterem uznane zostanie przez Zamawiającego doświadczenie, jeżeli wykonawca był liderem (pełnomocnikiem) konsorcjum i odpowiadał za koordynację całości zadania. Odwrotnie - w sytuacji, gdy Wykonawca w ramach konsorcjum wykonał poboczne, jedynie towarzyszące głównemu przedmiotowi zamówienia roboty – Zamawiający nie będzie mógł uznać, że Wykonawca, jako członek konsorcjum, posiada wymagane doświadczenie w realizacji głównego przedmiotu zamówienia. Wszelkie istotne, w opinii Wykonawcy, argumenty i okoliczności przemawiające za uznaniem jego doświadczenia nabytego w ramach konsorcjum Wykonawca przedstawia w przedkładanym wykazie wykonanych robót

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz danych zawartych w ofercie.
2. Postanowienia umowy zostały zawarte we wzorach umów stanowiących integralne części niniejszej specyfikacji /załącznik nr 6/, co ma zapobiec sytuacji, w której Zamawiający może zostać posądzonym, iż zataił istotne warunki umowy w celu nieuczciwego przeprowadzenia postępowania.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której będzie dokonany wybór Wykonawcy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp., a w szczególności w następującym zakresie:
1) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp;
2) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 2) – 4) ustawy Pzp;
3) na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp;
4) na podstawie art. 436 pkt. 4 lit. b).
6. Zmiana może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany w stosunku do treści oferty poprzez:
1) zmianę terminu realizacji zadania,
2) zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy (roboty zamienne),
3) zmianę zakresu przedmiotu Umowy (roboty dodatkowe),
4) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy,
5) zmianę w zakresie podwykonawstwa,
6) w sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury wyboru Wykonawcy i udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.
7. Zamawiający określa warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SWZ.
8. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/822460

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.