eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji pod nazwą budowa magazynu do tymczasowego magazynowania odpadów biodegradowalnych (...) oraz zagospodarowaniem terenu w RZUOK w Machnaczu.Ogłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji pod nazwą budowa magazynu do tymczasowego magazynowania odpadów biodegradowalnych (...) oraz zagospodarowaniem terenu w RZUOK w Machnaczu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910041776

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Komunalna 4

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 54 412-18-00

1.5.8.) Numer faksu: 54 412-18-04

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: saniko@saniko.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.saniko.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka odpadami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji pod nazwą budowa magazynu do tymczasowego magazynowania odpadów biodegradowalnych (...) oraz zagospodarowaniem terenu w RZUOK w Machnaczu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d83f0eb5-5b70-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00411591

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d83f0eb5-5b70-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W prowadzonym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy eZamowienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ lub w uzasadnionych przypadkach i wskazanych w SWZ, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: saniko@saniko.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl., oraz
za pomocą poczty elektronicznej w przypadkach, o których mowa w SWZ, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie
przy użyciu Platformy e-Zamówienia.
2) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.
z 2020 r. poz. 2452), przy czym Zamawiający zaleca przesyłanie danych w formacie .pdf
3) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia - link:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu.
6) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
7) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8)Zamawiający nie posługuje się interaktywnym formularzem oferty przewidzianym przez Platformę e-Zamówienia.
9) Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
10) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu
się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie
dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
11) Szczegółowe informacje dotyczące korespondencji elektronicznej zostały określone w rozdziale XV ( oraz w przypadku składania
ofert - w rozdziale XVI ) Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz regulaminach i instrukcjach tam wskazanych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” sp. z o.o., ul. Komunalna
4, 87-800 Włocławek, tel. 54/412 38 91, e-mail: iod@saniko.com.pl;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy PZP;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
7) posiada Pani/Pan:
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZ.ZP.15/25/09/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy magazynu do tymczasowego magazynowania odpadów biodegradowalnych wraz z zadaszonym placem, niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdem z drogi dojazdowej DD-3/16, myjnią kół i podwozi, zbiorników bezodpływowych oraz zagospodarowaniem terenu w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski.
2. W zakresie realizacji przedmiotu postępowania Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji i opracowania na podstawie wytycznych budowlano-instalacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do SWZ oraz decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad („dalej” GDDKiA) z dn. 10.03.2023 r., stanowiącej załącznik nr 1b do SWZ:
a) koncepcji zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentami wskazanymi powyżej oraz uwzględnieniem rozmieszczenia urządzeń mobilnych, których parametry techniczne pomocniczo wykazano w załącznik nr 1c do SWZ,
b) dokumentacji projektowej,
c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) kosztorysu inwestorskiego,
e) innych opracowań wymaganych zakresem prac projektowych, których opracowanie okaże się konieczne do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji tj. rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia ponad określoną dokumentację w ramach czego zleci Wykonawcy wykonanie projektu połączenia komunikacyjnego ( drogi dojazdowej ) z magazynu tymczasowego do obiektów istniejącego Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, dostosowując ten projekt do wymagań opisu przedmiotu zamówienia oraz wszystkich załączników i wytycznych w nim wskazanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji tj. rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia ponad określoną dokumentację, w ramach czego zleci Wykonawcy wykonanie projektu połączenia komunikacyjnego ( drogi dojazdowej ) z magazynu tymczasowego do obiektów istniejącego Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, dostosowując ten projekt do wymagań opisu przedmiotu zamówienia oraz wszystkich załączników i wytycznych w nim wskazanych.
2. Decyzję o skorzystaniu z prawa opcji, o którym mowa w pkt. 1 Zamawiający podejmie w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia koncepcji zagospodarowania terenu na podstawie rozwiązań projektowych proponowanych przez Wykonawcę.
3. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania zamówienia w zakresie rozszerzonym w ramach prawa opcji w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, w przypadku złożenia przez Zamawiającego polecenia jego realizacji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji uruchomiony w trybie zakres rozszerzony ma być realizowany w sposób analogiczny jak zakres zadeklarowany (przy zastrzeżeniu wyraźnych postanowień umowy dla zakresu rozszerzonego).
5. Zakres rozszerzony zamówienia stanowi przedmiot umowy, przy czym konieczność jego realizacji wynika z polecenia Zamawiającego, złożonego Wykonawcy w formie oświadczenia woli.
6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie prawa opcji, określone przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
7. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z opcji nie skorzysta.
8. Wykonawca nie jest obowiązany do realizacji zakresu rozszerzonego, jeśli zastrzeżone prawo opcji nie zostało uruchomione przez Zamawiającego zgodnie z zapisami umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert określony został w rozdziale XXI Specyfikacji Warunków Zamówienia
przedmiotowego postepowania

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 75

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Całkowita cena brutto zamówienia rozszerzonego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub wspólnie z podmiotem udostępniającym wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną w wysokości min. 200 000,00 zł. Wymóg opłacenia dokumentu ubezpieczenia winien być wypełniony na dzień upływu terminu składania ofert (por. wyrok KIO z dn. 10.08.2011 r., sygn. akt KIO 1623/11, wyrok z dn. 6.12.2011 r., sygn. akt KIO 2537/11). W sytuacji gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy, Wykonawca powinien załączyć inny dokument potwierdzający odprowadzenie stosownych składek. Zgodnie z art. 809 § 1 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964r. – kodeks cywilny, ubezpieczyciel obowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia.
2. zdolności technicznej lub zawodowej:
w celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga potwierdzenia w zakresie:
a) wykonanych usług:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał min. 2 usługi polegające na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obejmującej zakresem branże: architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną i elektryczną - obiektu budowlanego kategorii XVIII lub XXII, o których mowa w załączniku do ustawy z dn. 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2023 r., poz. 682, 553, 967 ), dla których wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi te zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy,
b) osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia publicznego:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia, w szczególności osób odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje niżej wymienionymi osobami:
• projektantem w specjalności architektonicznej – posiadającym uprawnienia budowalne do
projektowania architektury obiektu bez ograniczeń. Projektant specjalności architektonicznej będzie pełnił funkcję Głównego Projektanta.
• projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowalnej – posiadającym uprawnienia
budowalne do projektowania konstrukcji obiektu bez ograniczeń,
• projektantem w specjalności elektrycznej – posiadającym uprawnienia budowalne do
projektowania obiektu budowalnego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
• projektantem w specjalności sanitarnej – posiadającym uprawnienia budowlane do
projektowania obiektu budowlanego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
• projektantem w specjalności drogowej – posiadającym uprawnienia budowlane do
projektowania dróg w rozumieniu przepisów o drogach publicznych bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda od Wykonawcy
następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ,

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

c) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPZP, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy,
• art. 108 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
• art. 109 ust. 1 pkt 1,5 i 7 ustawy,
• art. 7 ust. 1 ustawy ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1497).
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, w rozdziale X pkt. 2 ppkt. 3 SWZ,
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazu wykonanych usług ( według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ ), w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – w zakresie wskazanym w rozdziale X pkt. 2 ppkt. 4) lit. a) SWZ,

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia publicznego ( według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ ) wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych, stanowiących wykaz osób podlegających ocenie ofert, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ oraz załączy do niego dokumenty potwierdzające wykonane przez projektanta
projekty, zgodne z postanowieniami rozdz. XXI pkt. 2 SWZ.
2. Dokumentami potwierdzającymi wykonane przez projektanta projekty nowych obiektów budowlanych kategorii XVIII lub XXII są w szczególności: referencje, opinie, zaświadczenia złożone w oryginale lub kopii poświadczonej z oryginałem).
3. W przypadku niezłożenia przedmiotowego środka dowodowego wraz z ofertą, Zamawiający nie wezwie do jego złożenia lub uzupełnienia ze względu określonego w art. 107 ust. 3 uPZP.
4.. Projektanta, którego Wykonawca wskaże w przedmiotowym środku dowodowym, celem uzyskania punktów w kryterium oceny ofert, o którym mowa w rozdz. XXI pkt. 2 l.p. 2 SWZ,
należy również wykazać ze względu na zbieżność oraz funkcjonalność zakresów w załączniku nr 8 do SWZ, jako potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. X pkt. 2 ppkt. 4 lit. b) ( projektant w specjalności architektonicznej ).
6. Zamawiający zastrzega, że brak któregokolwiek z niżej wymienionych działań:
a) wpisania danych osobowych projektanta oraz numeru uprawnień budowlanych,
b) podania informacji na temat wykonanych przez wskazanego projektanta projektów obiektów budowlanych kategorii XVIII lub XXII, zgodnie z wymogami SWZ i załącznika nr 3 do SWZ,
c) załączenia dokumentów potwierdzających wykonywanie przez projektanta projektów obiektów budowlanych w wymaganym zakresie ( referencje, opinie, zaświadczenia złożone w oryginale lub kopii poświadczonej z oryginałem); -
skutkować będzie przyznaniem 0 punktów w kryterium pt. „doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej”.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).
2. Wadium, o którym mowa w pkt. 1, utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Bieg terminu ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, BOŚ S.A. nr 40 1540 1069 2106 8700 2743 0005, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę magazynu w RZUOK w Machnaczu”.
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 5, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
7. Jeżeli wadium wnoszone jest w poręczeniach lub gwarancjach, o których mowa w pkt. 4 lit. b-d, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie
ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 uPZP.
9. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, o których mowa w pkt. 4 lit. b-d, w treści dokumentu muszą być wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, a jeżeli wymieniony jest jeden z tych Wykonawców, to powinno być zaznaczone, że składa on ofertę wspólną wraz z innymi Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (argumentacja na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej wyroku z dnia 23 grudnia 2019 r., KIO 2503/19), z zastrzeżeniem, że gwarancja wadialna wystawiona po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego stanowi skuteczne zabezpieczenie oferty wspólnej (argumentacja na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r. sygn.. akt: IV CSK 86/17).
10. W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.
11. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 uPZP.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 uPZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
3. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XII pkt. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa
w rozdziale XI SWZ dot. podstaw wykluczenia,
b) warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale X SWZ winien spełniać co
najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie biorący udział w
postepowaniu, przy czym:
- doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale X pkt. 2 ppkt. 4 lit. a) SWZ – w zakresie
wykonanych usług, winien wykazać się w całości jeden z konsorcjantów ( warunek nie
podlega sumowaniu ),
- pozostałe warunki udziału w postepowaniu, określone w rozdziale X podlegają
sumowaniu.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W tym przypadku wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ.
8. W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający uregulował rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia w § 16 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 10 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-19 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-19 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wszczął postępowanie pod nazwą: "opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji pod nazwą budowa magazynu do tymczasowego magazynowania odpadów biodegradowalnych wraz z zadaszonym placem, niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdem z drogi dojazdowej DD-3/16, myjnią kół i podwozi, zbiorników bezodpływowych oraz zagospodarowaniem terenu w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski". Ze względu na liczbowe ograniczenie możliwości wpisania całkowitej nazwy postępowania, Zamawiający skrócił nazwę w postępowaniu i ogłoszeniu.
2.Zamawiający nie posługuje się interaktywnym formularzem oferty przewidzianym przez Platformę e-Zamówienia.
3. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
4. Nazwa kryterium nr 1 oceny ofert to " cena brutto zamówienia zadeklarowanego". Błąd systemu automatycznie zmienia nazwę wspomnianego kryterium na "cena".

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.