eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Sukcesywne dostawy jaj na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Nr 58/23/POgłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy jaj na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Nr 58/23/P

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy jaj na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Nr 58/23/P

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b59e5f8-5b7d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00411559

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012131/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.38 Jaja

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 344) za
pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) - określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu
Elearning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców pod adresem
https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/elearning.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu
można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls,
.xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z
Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej (przykładowe formaty danych dla sporządzenia oferty: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt..) Przy czym zaleca się sporządzenie oferty w formacie danych: .pdf). Oferta musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowo informacje zawarte są w Rozdziale 11 i 14 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
3) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
4) W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności
samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
5) W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.
6) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
ul. Brygady Pościgowej 5
08 – 521 Dęblin,
NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920,
kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl
a) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego: tel. 261 518 821,
e-mail: 41blsz.iod@ron.mil.pl;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywne dostawy jaj na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie” Nr 58/23/P , prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp.
c) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy Pzp – w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku korzystania przez osobę, której dane
osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o
odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania
przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia.- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. Szczegółowy opis RODO w Rozdziale 23 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 58/23/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienie są sukcesywne dostawy jaj w na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w przewidywanej ilości szacunkowej:
Nazwa produktu -Szacowana ilość:
Jaja spożywcze klasa AL - 60 000 szt.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SWZ oraz:
• Załączniku Nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy,
• Załączniku Nr 1a do SWZ tj. Minimalne Wymagania Jakościowe,
• Załączniku Nr 5 do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w ilościach i rodzajach zgodnych z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz w jakości spełniającej wszystkie wymagania określone w „Minimalnych wymaganiach jakościowych”, zawierających szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiących załącznik nr 1a do SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 5 do SWZ).
5. Wykonawca oświadcza, że brak jest negatywnej decyzji Wojskowego Inspektora Sanitarnego/Weterynaryjnego, nakazującej dowódcom jednostek i instytucjom wojskowym zaprzestania zaopatrywania się u Wykonawcy.
6. Wytworzenie towaru, sposób przechowywania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów w zakresie prawa żywnościowego. Obowiązujące Wykonawcę szczegółowe wymagania jakościowe dla poszczególnych środków spożywczych, w tym wymagania w zakresie terminów przydatności do spożycia, znakowania i
opakowania towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami, określa załącznik nr 1a – Minimalne wymagania jakościowe. W szczególności zaś dostarczone towary muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, w żaden sposób nie ukryte, zasłonięte czy przysłonięte innymi nadrukami czy obrazkami. Opakowania powinny zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez obcych zapachów i uszkodzeń mechanicznych. Opakowania powinny być
wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. oraz Rozporządzeniem (WE) NR 1935/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z
żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG). Nie dopuszcza się stosowania opakowań zastępczych oraz umieszczania reklam na opakowaniach.
7. Wyszczególnione w formularzu ofertowym - załączniku nr 1 do SWZ ilości towaru podlegające dostawie są jedynie ilościami szacunkowymi i mogą one ulec stosownemu zmniejszeniu, ze względu na aktualne potrzeby Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ilości towarów podlegających dostawie w czasie trwania umowy (np. w
przypadku wyłączenia z użytkowania jakiegokolwiek kompleksu administrowanego przez Zamawiającego, bądź też poszczególnych obiektów wchodzących w ich skład lub zmiennej liczby uprawnionych do żywienia osób). W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia pieniężne. Również podane szacunkowe ilości towarów, wyszczególnione w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy nie są dla Zamawiającego wiążące, a dostawa towarów realizowana będzie według ceny jednostkowej przysługującej za dostawę – do wyczerpania całkowitej wartości zamówienia brutto.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, które mimo zachowania szczególnej staranności były niemożliwe do wcześniejszego przewidzenia (np. osiągania wyższych stanów gotowości bojowej, szkolenia poligonowego, szkolenia rezerw osobowych, kursów, szkoleń, służb przygotowawczych, zmiany stanu żywionych, restrukturyzacji sił zbrojnych, likwidacji klęsk żywiołowych, kryzysu, zagrożenia lub wojny, zmiany aktów prawnych
w zakresie uprawnień do wyżywienia osób uprawnionych lub innych obowiązków nałożonych przez organy władzy państwowej oraz innych sytuacjach niezależnych od Zamawiającego), Wykonawca zagwarantuje realizację dostaw w odmiennych terminach i częstotliwościach oraz do miejsc (na terenie RP) niż określono w umowie, według cen zawartych w
umowie. Zmiany, o których mowa powyżej mogą następować wyłącznie w ramach ustalonej wartości przedmiotu zamówienia i jego ilości zawartej
w umowie.
9. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego dostarczania towaru
specjalistycznym środkiem transportu z bezwzględnym zachowaniem łańcucha chłodniczego i monitorowaniem temperatury transportowanego towaru, pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy przez Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych towarów. W szczególności w przypadku wystąpienia zatrucia, spowodowanych nieodpowiednią jakością dostarczonych towarów (np. przeterminowanych, zepsutych), Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów leczenia osób poszkodowanych oraz do przeprowadzenia odpowiednich zabiegów sanitarnych (w tym m.in. dezynfekcji, dezaktywacji), a także do zaspokojenia wszelkich roszczeń odszkodowawczych, wynikających z zatruć dostarczonymi środkami spożywczymi. Wybrany Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego musi okazać się posiadaniem w całym okresie realizacji umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia obejmującego:
- odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody osobowe, rzeczowe wyrządzone przez wyprodukowane, dostarczone lub
sprzedane towary (środki spożywcze)
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
Ubezpieczenie OC musi opiewać na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 30 000,00 zł wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie składek w/w wartości.
12. Dokładna ilość dostarczanych towarów będzie każdorazowo określona w trakcie ich odbioru w wyniku liczenia.
Każdorazowy odbiór towarów musi odbywać się w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych towaru, przekroczenia przez Wykonawcę terminu dostawy, stwierdzenia niezgodności ilościowo-asortymentowych towaru, dostarczenia towaru środkiem transportu nieprzystosowanych do przewozu towarów, dostawy towaru nieodpowiednio oznakowanego lub opakowanego, Zamawiającemu przysługują uprawnienia naliczenia kar, o których mowa w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik Nr 5 do SWZ).
Wykonawca jest zobowiązany posiadać przez cały okres trwania umowy
obowiązującą decyzję administracyjną właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zatwierdzenia zakładu do produkcji lub obrotu, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 2023r., poz. 872 t.j.) lub
obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania zakładu do wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętego urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia zgodnie z art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023r. poz. 1448t.j.) oraz obowiązujący dokument potwierdzający stosowanie wdrożonego systemu HACCP („Hazard Analysis and Critical Control Points” – „System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli”) – ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2023r. poz. 1448 j.t.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
X - cena brutto oferty – waga 100%

X = (Cn : Cb) x 100 x 100% ( ilość punktów )

Gdzie

X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej .

Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ. Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168.). Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.

Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 100 punktów.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Jako najkorzystniejsza w danym zadaniu zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki na podstawie art. 112 ustawy Pzp dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli posiada zatwierdzenie zakładu do produkcji lub obrotu w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przez organ urzędowej kontroli żywności (Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej) – tzn. posiada:
- obowiązującą decyzję administracyjną Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zatwierdzenia zakładu do produkcji lub obrotu, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego - t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 872 z późn. zm.)
lub
- obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu zakładu do wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętego urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia - t. j. Dz. U. z 2023 poz.1448 z późn. zm.);
W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z Unii Europejskiej, spoza obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, musi posiadać aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ danego kraju o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia wraz z weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym
w przypadku dotyczącym żywności (grupy produktów) pochodzenia zwierzęcego.
W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z krajów trzecich – musi on posiadać aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ w danym kraju o dopuszczeniu zakładu do produkcji i na eksport na rynki innych krajów (w tym krajów Unii Europejskiej) w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia.
Zamawiający informuje, że podwykonawca, który będzie brał udział w realizacji zamówienia powinien posiadać stosowne uprawnienia i zezwolenia określone powyżej, jeżeli realizacja powierzonej mu części zamówienia wymaga zgodnie z przepisami prawa posiadania takich uprawnień.
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany posiadać dokumenty wskazane powyżej przez cały okres trwania umowy oraz okazywać je Zamawiającemu na każde jego wezwanie.
Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu potwierdzającego posiadanie właściwej obowiązującej decyzji stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznika nr 5 do SWZ) lub w zależności od decyzji Zamawiającego do wstrzymania realizacji umowy do czasu uzupełnienia braków w terminie określonym przez
Zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w projektowanych postanowieniach umowy - załącznika nr 5 do SWZ.
Podwykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia i zezwolenia niezbędne do realizacji powierzonej mu części przedmiotu zamówienia. W przypadku wskazania Podwykonawcy w ofercie – Wykonawca ma przedstawić osobie odpowiedzialnej za jej realizację określone wyżej dokumenty dotyczące podwykonawcy w ciągu 2 dni od dnia podpisania
umowy pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i naliczenia Wykonawcy kary umownej określonej w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznika nr 5 do SWZ).
W przypadku wskazania podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia – Wykonawca ma przedstawić osobie odpowiedzialnej za realizację umowy określone wyżej dokumenty dotyczące podwykonawcy w ciągu 2 dni od dnia
podpisania umowy z podwykonawcą - pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i naliczenia Wykonawcy kary umownej określonej w projektowanych postanowieniach umowy - załącznika nr 5 do SWZ.
Zgodnie z art. 117. ust. 2 ustawy Pzp - warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: warunek dotyczący uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, musi być spełniony przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, który będzie faktycznie realizował przedmiotowe zamówienie, jeżeli przepisy prawa wymagają posiadania takich uprawnień.
W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku polegania przez członków konsorcjum na uprawieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub wykształceniu członka takiego konsorcjum łączenie zdolności członków konsorcjum nie może następować w sposób dowolny. Liczy się rola, jaką członek grupy odegra przy realizacji zamówienia. Wymagane zdolności powinien posiadać co najmniej ten z konsorcjantów, który w ramach przyjętego wewnętrznie podziału zadań wyznaczony zostanie do realizowania danej części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania konkretnych uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji lub wykształcenia.
W celu potwierdzenia spełnienia tych warunków wykonawca ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni współwykonawcy. Oświadczenie nie stanowi dodatkowego zobowiązania do realizacji określonej części zamówienia, ponieważ zamawiający i tak może żądać wykonania całości lub określonej części zamówienia przez dowolnie wskazanego przez siebie wykonawcę ze względu na solidarną odpowiedzialność współwykonawców za wykonanie umowy w sprawie zamówienia (art. 445 ust. 1 Pzp w zw. z art. 366 § 1 Kc). Celem art. 117 ust. 4 Pzp jest umożliwienie weryfikacji, czy planowany podział zadań pomiędzy członków konsorcjum zapewnia realne
wykorzystanie deklarowanych przez nich zasobów.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
2.2.1. oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
2.2.2. Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2.2.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
- art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy;
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – dokumenty
wymienione w pkt. 2.2. ppkt. 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(partner konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej).
4. W przypadku innego podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega, dokumenty wymienione w pkt. 2.2. ppkt. 2.2.1.,
2.2.2., 2.2.3., Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z podmiotów.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.
2.2. ppkt. 2.2.2., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4)
ustawy Pzp zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych.
7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 usta 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
2.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 112 ust. 2 pkt. 2) ustawy
Pzp dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów; Zamawiający zażąda przedstawienia:
• posiada zatwierdzenie zakładu do produkcji lub obrotu w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
przez organ urzędowej kontroli żywności (Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej) – tzn. posiada:
- obowiązującą decyzję administracyjną Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zatwierdzenia zakładu do produkcji lub obrotu,
określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r.
o produktach pochodzenia zwierzęcego - t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 872 z późn. zm.)
lub
- obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu zakładu do
wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętego urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, określającą rodzaj i zakres prowadzonej działalności (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1448 z późn. zm.);
W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z Unii Europejskiej, spoza obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, musi posiadać aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ danego kraju o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia wraz z weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym w przypadku dotyczącym żywności (grupy produktów) pochodzenia zwierzęcego.
W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z krajów trzecich – musi on posiadać aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ w danym kraju o dopuszczeniu zakładu do produkcji i na eksport na rynki innych krajów (w tym krajów Unii Europejskiej) w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia.
Zamawiający informuje, że podwykonawca, który będzie brał udział w realizacji zamówienia powinien posiadać stosowne uprawnienia i zezwolenia określone powyżej, jeżeli realizacja powierzonej mu części zamówienia wymaga zgodnie z przepisami prawa posiadania takich uprawnień.
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany posiadać wyżej wymienione dokumenty przez cały okres trwania umowy oraz okazywać je
Zamawiającemu na każde jego wezwanie.
Zgodnie z art. 117. ust. 2 ustawy Pzp - warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: warunek dotyczący uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, musi być spełniony przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, który będzie faktycznie realizował przedmiotowe zamówienie, jeżeli przepisy prawa wymagają posiadania takich uprawnień.
W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe określone w Rozdziale 9 SWZ potwierdzające, że:
* Wykonawca posiada wdrożony i stosuje system HACCP (dokumenty składają wszyscy Wykonawcy). W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
Wykonawca wykaże, że posiada obowiązujący dokument potwierdzający wdrożenie systemu HACCP:
- certyfikat HACCP wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą
lub
- zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o sprawowaniu nadzoru nad wdrożeniem systemu HACCP, wydane na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Przedłożone na tej podstawie zaświadczenie winno potwierdzać, że wykonawca wdrożył zasady systemu HACCP.
lub
- protokół z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako organu urzędowej kontroli żywności, w skład którego wchodzi punkt zawierający pozytywną ocenę opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu HACCP na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
lub
- Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości i stosownie równoważnych środków zarządzania.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest posiadać w/w dokumenty przez cały okres obowiązywania umowy oraz okazywać je Zamawiającemu na każde jego wezwanie.

Szczegółowy Opis przedmiotowych środków dowodowych zawarto w rozdziale 9 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie.
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –zał. nr 2c do SWZ
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Zał. nr 2a do SWZ
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – składają tylko Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Z oświadczenia musi wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – zał. nr 3 do SWZ
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem własnym, o którym mowa w pkt 1 i 2, także:
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (zał. nr 2b do
SWZ) oraz
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (zał. Nr 2d do SWZ) oraz
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. - jeżeli dotyczy;
5. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 1-4 muszą być aktualne na dzień składania ofert.
6. Pełnomocnictwo, w przypadku podpisania dokumentów przez osoby(ę) niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo.
7. przedmiotowe środki dowodowe określone w Rozdziale 9 SWZ;
8. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, o ile dotyczy
9. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
10. Przed podpisaniem umowy - potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, umowa spółki, cywilnej, umowa konsorcjum - jeżeli dotyczy
11. Wybrany Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego musi okazać się posiadaniem w całym okresie realizacji umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia obejmującego:
- odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody osobowe, rzeczowe wyrządzone przez wyprodukowane, dostarczone lub
sprzedane towary (środki spożywcze)
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
Ubezpieczenie OC musi opiewać na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 30 000,00 zł wraz z dowodem potwierdzającym
opłacenie składek w/w wartości.
Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów został opisany w Rozdziale 10 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 6 SWZ.

3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zasadach określonych w SWZ.

4. Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.

5. W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.

6. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są złożyć wraz z ofertą:
7.1. stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego;
7.2. oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy PZP .

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w Rozdziale 10 w pkt. 1.5. - zobowiązani są złożyć oddzielnie dla każdej z firm.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową i jej realizacją są określone przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. Zamawiający wymaga, aby wybrany w danym zadaniu wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych umów
w przypadkach i na warunkach określonych w ogólnych warunków umowy (Załącznik 5 - § 12 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z dokumentami określonymi w ROZDZIALE 10 pkt.1 SWZ należy złożyć za pośrednictwem platformy SMART PZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia na
podstawie:
• art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
• art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp;
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00521841/01 z dnia 2022-12-29
2022-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Dodatkowe informacje:
1. Oferty wariantowe
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów
elektronicznych do oferty;
3.Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
4. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
5. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
6. Rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
7. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę;
9. Unieważnienie postępowania
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 256 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
10. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.