eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa 2 ambulansów z podstawowym wyposażeniemOgłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa 2 ambulansów z podstawowym wyposażeniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAKOWSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351564854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Łazarza 14

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-530

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: (012) 42-44-200 wew. 272

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kpr.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpr.med.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa 2 ambulansów z podstawowym wyposażeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-756ac3b3-5b70-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00411301

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044016/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Dostawa 2 ambulansów sanitarnych z podstawowym wyposażeniem ...

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/pn/kpr_med

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim przy wykorzystaniu Platformy zakupowej, (z dostępem bezpośrednim pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/kpr_med lub za pośrednictwem strony
www.kpr.med.pl poprzez zakładkę: „Przetargi, konkursy i praca/Przetargi i konkursy na platformie zakupowej” adres:
https://platformazakupowa.pl/pn/kpr_med/proceedings) oraz, w wyjątkowych przypadkach, za pośrednictwem poczty elektronicznej
pod adresem: przetargi@kpr.med.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W rozdziale XIV SWZ zawarte są wszelkie - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektroniczne

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, 31-530 Kraków, ul. Łazarza 14;
2) inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Krakowskie Pogotowie Ratunkowe ul. św. Łazarza 14 31-530
Kraków, e-mail: e-mail: iod@kpr.med.pl
3) dane osobowe, o których mowa w pkt 1), przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nr postępowania w nagłówku;
4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) - dalej „ustawa Pzp”;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób wymienionych w umowie, ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych ww. osób decyzje nie będą podejmowane w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w
tym profilowanie (stosownie do art. 22 RODO);
8) każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty (procedowanego/zakończonego) postępowania;
b) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania jej danych osobowych; przy czym skorzystanie przez osobę, której dane
dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, a także nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy ta osoba uzna, że przetwarzanie jej
dotyczących danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie negocjacyjnej lub innych dokumentach składanych
przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawę prawną przetwarzania jej danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Ilekroć w niniejszej SWZ mowa jest o RODO należy przez to rozumieć rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1).
2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m. in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą od
których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, w zakresie w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pozyskał pośrednio, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, zgodnie z
treścią Załącznika nr 6 do SWZ.
3. Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją niniejszego zamówienia, Szczegółowa klauzula
informacyjna stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zamawiający zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy Pzp zastrzega, że będzie udostępniał dane osobowe, o których mowa w art. 10
RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w pkt XIX SWZ do upływu terminu na ich wniesienie

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 27/AMB/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 923283,86 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa do wskazanej siedziby Zamawiającego
2 szt. fabrycznie nowych, nie używanych i nie będących pojazdami demonstracyjnymi, ambulansów sanitarnych typu B , wyprodukowanych: pojazdy bazowe nie wcześniej niż w 2022 r, ambulanse kompletne nie wcześniej jak w 2023 roku, zgodnych z aktualnymi wersjami normy PN-EN 1789 (lub równoważnej) dla ambulansu i PN-EN 1865 (lub równoważnej) dla urządzeń do transportu pacjenta (nosze), posiadających podstawowe wyposażenie specjalistyczne opisane w niniejszej SWZ.
2. Szczegółowe wymagania techniczne opisane zostały w załączniku nr 1d do SWZ (tabele: 5, 5a, 6).

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114100-0 - Pojazdy pogotowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry użytkowo-funkcjonalne ambulansu

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji dla zabudowy specjalistyczne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określił warunków w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zamówienia na sumę ubezpieczenia wynoszącą co najmniej 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych);
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ich działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 (dwie) dostawy ambulansów sanitarnych typu B lub C z podstawowym wyposażeniem medycznym, o wartości co najmniej 500 000 zł brutto, każda.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Dodatkowe warunki: Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, nie udzieli lub odstąpi od dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zobowiązany jest on zgodnie art. 125 ust 1 i 5 ustawy Pzp do złożenia wraz z ofertą aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w/g wzorów
określonych w załącznikach :
1) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; załączniki nr 3A, 3B;
2) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; załączniki nr 3C, 3D;
dotyczące odpowiednio :
a) samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; załączniki 3A, 3C;
b) podmiotu / podmiotów, na którego/których zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy; załączniki 3B, 3D..
3) na potwierdzenie niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie Rozporządzenia (UE) i ustawy sankcyjnej dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie; załącznik nr 7;
2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1. powyżej stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i składane są razem z ofertą

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach o których mowa w pkt.1. jeżeli były wymagane.
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. (§ 2 ust.1 pkt. 6) Rozporządzenia)
3) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. (§ 2 ust.1 pkt. 2) Rozporządzenia) 4) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000 zł. (§ 8 ust.1 pkt. 4) Rozporządzenia)
5) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert(co najmniej 2 (dwie) dostawy
ambulansów sanitarnych typu B lub C z podstawowym wyposażeniem medycznym, o wartości co najmniej 500 000 zł brutto, każda),
a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane), sporządzone według poniższego (wzoru): oraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym tymi dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, na potwierdzenie
spełniania warunków posiadania doświadczenia, o którym mowa w pkt VI.2.4 SWZ. (§ 9 ust.1 pkt. 2) Rozporządzenia).
6) dokumenty wymienione w pkt. 1-3 powyżej dotyczące podmiotów udostępniających zasoby Wykonawcy. (§ 5 ust.1 ) Rozporządzenia.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) w pkt 4.2) powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione (nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem) w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
2) w pkt. 4.3) powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1, 2 i 4 ustawy Pzp wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe: /składane przez wszystkich Wykonawców wraz z ofertą/:
1. Na potwierdzenie, że oferowane ambulanse spełniają określone w SWZ wymagania, Zamawiający żąda złożenia
następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) dokument potwierdzający dane techniczne pojazdu (np. dane zawarte w folderze pojazdu bazowego lub z instrukcji
obsługi, książki pojazdu lub folderu producenta) – zawierający w szczególności dane dotyczące:
- pojemności silnika;
- mocy max. silnika;
- maksymalnego momentu obrotowego i przy jakich obrotach silnika jest osiągany; (w zakresie mocy max. i momentu
obrotowego może być załączony wykres z charakterystyką tych parametrów);
2) dokument potwierdzający dane techniczne ambulansu (z instrukcji obsługi, książki pojazdu folderu fabrycznego lub zmierzone przez Wykonawcę) dotyczące w szczególności:
- długości, szerokości, wysokości przedziału pacjenta;
oraz opis i fotografie, lub folder zabudowy ambulansu jaka będzie zastosowana przez Wykonawcę;
3) opis, dane techniczne noszy, transportera noszy oraz mocowania (lawety)
w szczególności:
- fotografia lub folder noszy, transportera oraz systemu mocowania noszy (lawety) - jakie będą zastosowane w oferowanym ambulansie;
- typ, model, waga, średnica kółek, podstawowe funkcjonalności, jeżeli nie ma ich w folderze;
4) kopia z aktualnego świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE, albo innego równoważnego dokumentu (bez załączników) dla oferowanego skompletowanego ambulansu sanitarnego (Świadectwo homologacji typu WE o którym mowa w art. 2 pkt. 74 lub Świadectwo zgodności WE, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.);
5) certyfikat lub deklaracja zgodności potwierdzająca zgodność oferowanego ambulansu z aktualną wersją normy: PN-EN
1789 lub równoważną, dla skompletowanego ambulansu;
6) certyfikat lub deklaracja zgodności potwierdzająca zgodność oferowanego kompletu noszy wraz z mocowaniem z aktualną wersją normy: PN-EN 1865 lub równoważną;
7) deklarację zgodności lub certyfikat CE potwierdzający zgodność oferowanego sprzętu medycznego opisanego w załączniku nr 1d do niniejszej SWZ (tabela nr 5a – Lp. 8.1 i 11) z Rozporządzeniem UE 17/745 dotyczącym wyrobów medycznych.
Dla wszystkich parametrów podlegających kryterium oceny ofert w tabelach 5 i 5a załącznika nr 1d – (zacienionych na niebiesko) – Wykonawca musi, dla potwierdzenia spełnienia warunku kryterium oceny ofert, przesłać razem z ofertą dokumenty potwierdzające te parametry. W przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą, Wykonawca nie będzie wezwany do uzupełnienia tych dokumentów, oferta podlega odrzuceniu, art. 107.ust.3. ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) dokument potwierdzający dane techniczne pojazdu (np. dane zawarte w folderze pojazdu
bazowego lub z instrukcji obsługi, książki pojazdu lub folderu producenta) – zawierający
w szczególności dane dotyczące:
- pojemności silnika;
- mocy max. silnika;
- maksymalnego momentu obrotowego i przy jakich obrotach silnika jest osiągany; (w zakresie mocy max. i momentu obrotowego może być załączony wykres z charakterystyką tych parametrów)
4) kopia z aktualnego świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE, albo
innego równoważnego dokumentu (bez załączników) dla oferowanego skompletowanego
ambulansu sanitarnego (Świadectwo homologacji typu WE o którym mowa w art. 2 pkt. 74 lub
Świadectwo zgodności WE, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 20.06.1997
r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.);
5) certyfikat lub deklaracja zgodności potwierdzająca zgodność oferowanego ambulansu
z aktualną wersją normy: PN-EN 1789 lub równoważną, dla skompletowanego ambulansu;
27/AMB/2023 8
6) certyfikat lub deklaracja zgodności potwierdzająca zgodność oferowanego kompletu noszy wraz z mocowaniem z aktualną wersją normy: PN-EN 1865 lub równoważną;
7) deklarację zgodności lub certyfikat CE potwierdzający zgodność oferowanego sprzętu medycznego opisanego w załączniku nr 1d do niniejszej SWZ (tabela nr 5a – Lp. 8.1 i 11) z Rozporządzeniem UE 17/745 dotyczącym wyrobów medycznych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ) Warunki techniczne (załącznik nr 1d do SWZ) Dla wszystkich parametrów podlegających kryterium oceny ofert w tabelach 5 i 5a załącznika nr 1d – (zacienionych na niebiesko) – Wykonawca musi, dla potwierdzenia spełnienia warunku kryterium oceny ofert, przesłać razem z ofertą dokumenty potwierdzające te parametry. W przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą, Wykonawca nie będzie wezwany do uzupełnienia tych dokumentów, oferta podlega odrzuceniu, art. 107.ust.3. ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 12 000 PLN (max. 1,5% wartości szacunkowej).
2. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać numer i nazwę postępowania.
3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania określonym w pkt. XXIV.2 SWZ.
4. Wadium może być wnoszone :
1) w pieniądzu,
2) w formach niepieniężnych:
a) w gwarancjach bankowych;
b) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
c) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zmianami).
5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A., nr 13 1600 1013 1845 5013 2000 0001.
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu na składanie ofert.
7. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej (gwarancji lub poręczenia) przekazywane jest w oryginale w postaci elektronicznej.
8. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi określać kwotę wadium oraz termin ważności gwarancji (poręczenia) odpowiadający terminowi związania ofertą oraz winno z niej wynikać, że Gwarant (Poręczyciel) działając na zlecenie Wykonawcy gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę kwoty wadium w przypadkach określonych w pkt. 16 poniżej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zobowiązani są przedstawić stosowne dokumenty pełnomocnictwa w składanej ofercie.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, o którym mowa w pkt IX.2 SWZ. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli zostały określone) w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy zawarte są w załączniku nr 4 do SWZ - we Wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Sposób złożenia oferty został opisany w rozdziale XIV SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca winien zwrócić uwagę, że formularz ofertowy składa się z dwóch oddzielnych plików (odpowiednio Załącznik nr 1 i załącznik nr 1d), które Wykonawca musi kompletnie wypełnić i złożyć (podpisane) oba pliki w postępowaniu. W zakresie przedmiotowych środków dowodowych Dla wszystkich parametrów podlegających kryterium oceny ofert w tabelach 5 i 5a załącznika nr 1d do SWZ– (zacienionych na niebiesko) – Wykonawca musi, dla potwierdzenia spełnienia warunku kryterium oceny ofert, przesłać razem z ofertą dokumenty potwierdzające te parametry. W przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą, Wykonawca nie będzie wezwany do uzupełnienia tych dokumentów, oferta podlega odrzuceniu, art. 107.ust.3. ustawy Pzp

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.