eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jerzmanowa › Usługa transportowa w zakresie przewozu dzieci 6-letnich i uczniów z terenu Gminy Jerzmanowa na zajęcia nauki pływania z podziałem na części.Ogłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa transportowa w zakresie przewozu dzieci 6-letnich i uczniów z terenu Gminy Jerzmanowa na zajęcia nauki pływania z podziałem na części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JERZMANOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lipowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Jerzmanowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-222

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76/ 831 21 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jerzmanowa.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa transportowa w zakresie przewozu dzieci 6-letnich i uczniów z terenu Gminy Jerzmanowa na zajęcia nauki pływania z podziałem na części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b94a220-5b73-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00411153

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00067215/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Dowóz uczniów z terenu Gminy Jerzmanowa na pływalnię.

1.3.4 Dowóz dzieci z przedszkoli z terenu Gminy Jerzmanowa na pływalnię.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jerzmanowa.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego, która jest dostępna pod adresem: https://jerzmanowa.ezamawiajacy.pl
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.
3. Instrukcja korzystania z platformy jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://jerzmanowa.ezamawiajacy.pl .
5. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową Zamawiającego.
6. Złożenie oferty oraz pozostałych dokumentów zostało opisane w Instrukcji dla Wykonawców, która jest udostępniana na platformie zakupowej Zamawiającego.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://jerzmanowa.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością:
1) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty
w postaci elektronicznej.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany
do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania i/lub do założenia bezpłatnego konta.
3) Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty i innych dokumentów w postępowaniu oraz w przypadku Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, także dokumentów na wezwanie Zamawiającego.
8. W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem się do systemu https://oneplace.marketplanet.pl Zamawiający prosi kontaktować się z infolinią dla Wykonawców pod numerem telefonu: +48 (22) 25 72 223.
9. W przypadku składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wystarczy zalogowanie Wykonawcy na Platformie zakupowej, bez konieczności rejestracji.
10. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://jerzmanowa.ezamawiajacy.pl:
1) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
2) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
3) podłączenie do Internetu: min. 512 kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).
11. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składa się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
12. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:
Diana Zabraniak;
2) w zakresie merytorycznym:
Część 1 : Monika Krawczyk – Szews, Część 2 : Anna Kozakowska – Nagi.
13. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
15. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zamieszczono w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zamieszczono w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPR-II.271.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca, zobowiązany będzie do:
Wykonania usługi transportowej w zakresie przewozu uczniów szkół podstawowych Gminy Jerzmanowa na basen kryty do Głogowa. Usługa obejmować będzie przewóz uczniów z miejsca zamieszkania na basen kryty do Głogowa oraz powrót. Na usługę składać się będą: 10 wyjazdów po 3 autobusy, łącznie 30 kursów (tam i z powrotem) w okresie od 07.10.2023 r. do 16.12.2023 r.
Usługa powinna być świadczona sprawnymi technicznie pojazdami o ilości miejsc nie mniejszej niż dla 32 osób dla jednego pojazdu.
Dokładny harmonogram dni świadczenia usługi stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca, zobowiązany będzie do:
Wykonania usługi transportowej w zakresie przewozu dzieci z przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jerzmanowa na pływalnię w Ruszowicach. Usługa obejmować będzie przewóz dzieci z przedszkoli: Przedszkola Gminnego „Ocean Marzeń”
w Jaczowie, ul. Smardzowska 1, 67-210 Jaczów oraz z Przedszkola Gminnego „Kraina Marzeń”
w Jerzmanowej, ul. Obiszowska 25, 67-222 Jerzmanowa na pływalnię w Ruszowicach: Aquaspace – art. of swimming, ul. Turkusowa 10, 67-210 Ruszowice oraz powrót. Na usługę składać się będzie łącznie 20 wyjazdów (tam i z powrotem) w okresie od 09.10.2023 r. do 21.12.2023 r.
Usługa powinna być świadczona sprawnym technicznie pojazdem o ilości miejsc nie mniejszej niż dla 27 osób.
Dokładny harmonogram dni świadczenia usługi stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego poniższe warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Dla Części 1: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Dla Części 2: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Dla Części 1:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym- kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
Dla Części 2:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym- kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Dla Części 1: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Dla Części 2: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Dla Części 1:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli: Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi zasobami technicznymi w celu realizacji zamówienia: tj. dysponuje co najmniej 3 sprawnymi pojazdami dopuszczonymi do ruchu. Jeden pojazd o ilości miejsc nie mniejszej niż dla 32 osób.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje min. trzema osobami, które posiadają wymagane prawem uprawnienia do kierowania pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu osób, oraz legitymują się co najmniej 2 – letnim stażem pracy w charakterze kierowcy pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób.
Dla Części 2:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi zasobami technicznymi w celu realizacji zamówienia: tj. dysponuje co najmniej 1 sprawnym pojazdem dopuszczonym do ruchu. Jeden pojazd o ilości miejsc nie mniejszej niż dla 27 osób.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która posiada wymagane prawem uprawnienia do kierowania pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu osób, oraz legitymuje się co najmniej 2 – letnim stażem pracy w charakterze kierowcy pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy, z wyłączeniem zmian wskazanych w § 1 ust.3, 4 i 7, wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zmiana może obejmować:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy.
2) Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach:
a. dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego,
b. zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę,
c. zmiany umowy, o których mowa w pkt 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów art. 455 ustawy Pzp.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
a. opis propozycji zmiany,
b. uzasadnienie zmiany,
c. obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://jerzmanowa.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.