eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Konserwacja instalacji trigeneracyjnej szpitala - RZP-50/KS/2023Ogłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Konserwacja instalacji trigeneracyjnej szpitala - RZP-50/KS/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ

1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital Dziecięcy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297359

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niekłańska 4/24

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-924

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@nieklanska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieklanska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja instalacji trigeneracyjnej szpitala - RZP-50/KS/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18bd8e58-585e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410969

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074954/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Konserwacja instalacji trigeneracyjnej Szpitala.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nieklanska.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nieklanska.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne platformy MarketPlanet1) Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a. dokumenty w formacie pdf należy podpisywać tylko formatem PAdES; b. Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf",wtedy należy użyć formatu XadES.2) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo –aplikacyjne umożliwiające pracę w Systemie: a. stały dostęp do sieci Internet; b. zainstalowana przeglądarka internetowa: • Chrome w wersji 45 lub późniejsze – zalecana; • Firefox w wersji 46 lub późniejsze;• Opera w wersji 37 lub późniejsze; c. włączona obsługa JavaScript; d. oprogramowanie Szafir Host zainstalowane w systemie peracyjnym; e. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów pdf; f. dopuszczalny format przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB – pdf, doc, docx, xls, xlsx; g. zainstalowany dodatek Szafir SDK Web do przeglądarek; h. zainstalowane środowisko Java w wersji minimum 1.8 (jre).Pozostałe informacje odnośnie środków komunikacji elektronicznej znajdują się w SWZ, Rozdział XIII "Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także odbierania korespondencji." na stronie https://nieklanska.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dostępne są w SWZ pod adresem https://nieklanska.ezamawiajacy.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dostępne są w SWZ pod adresem https://nieklanska.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP-50/KS/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest „Konserwacja instalacji trigeneracyjnej szpitala” zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (i załączy dowód opłacenia składki a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający wpłatę), w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 złotych (trzy miliony złotych 00/100);

d) zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:

1. Posiada doświadczenie w realizacji prac serwisowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia i że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał lub jest w trakcie wykonania co najmniej jednej usługi o wartości rocznej 90 000,00 zł brutto,(usługa winna być wykonywana w ramach jednej umowy i trwać przez okres co najmniej 2 lat – 24 kolejnych miesięcy), polegających na: utrzymaniu w ruchu i wykonywaniu przeglądów okresowych instalacji. Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań Wykonawca powinien załączyć dokument potwierdzający wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

2. Wykonawca przedstawia oświadczenie o zapewnieniu sobie personelu lub podwykonawców posiadających autoryzację producentów głównych urządzeń wchodzących w skład instalacji kogeneracji a więc: kogeneratora, absorbera i stacji uzdatniania wody.

3. Dysponuje n/w osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe w poniższych zakresach:

a) 2 osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru posiadające jednocześnie świadectwa kwalifikacji w zakresie uprawnień:
W zakresie instalacji elektrycznych:
- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
- zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej
W zakresie instalacji cieplnych:
- sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW
- urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 50 kW
- aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych powyżej
W zakresie instalacji gazowych:
- przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;
- aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych powyżej

b) 3 osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji posiadające jednocześnie świadectwa kwalifikacji w zakresie uprawnień:
W zakresie instalacji elektrycznych:
- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
- zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej
W zakresie instalacji cieplnych:
- sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW
- urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 50 kW
- aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych powyżej
W zakresie instalacji gazowych:
- przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;
- aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych powyżej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz wykonanych usług zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SWZ
b) polisa potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 złotych (trzy miliony złotych 00/100);
c) oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu sobie personelu lub podwykonawców posiadających autoryzację producentów głównych urządzeń wchodzących w skład instalacji kogeneracji a więc: kogeneratora, absorbera i stacji uzdatniania wody zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Wykaz osób, którymi Wykonawca będzie dysponował w celu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z podaniem informacji dotyczących doświadczenia zawodowego w określonych zakresach zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3) Oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ (o ile dotyczy);
4) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w Oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
5) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym - Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w jego imieniu, a także o ile dotyczy, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415), w celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, samodzielnie pobierze dokumenty dotyczące Wykonawcy i/lub Podwykonawców znajdujące się w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych, pod warunkiem że Wykonawca w ofercie wskaże dane (właściwy rejestr) umożliwiające dostęp do powyższych informacji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w kwocie:

KWOTA WADIUM W PLN

3 100,00 zł

2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert
Szczegółowe informacje dostępne są w SWZ pod adresem https://nieklanska.ezamawiajacy.pl

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, składa każdy z tych Wykonawców, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3) Oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ (o ile dotyczy);

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe informacje dostępne są we Wzorze umowy Załącznik nr 5 do SWZ pod adresem https://nieklanska.ezamawiajacy.pl

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nieklanska.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.