eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa surowców dla Łukasiewicz - ICIMB: 1. Glina palona o zawartości Al2O3 min. 41% w ilości do 139 ton 2. Glina palona o zawartości Al2O3 min. 35% w ilości do 5 tonOgłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa surowców dla Łukasiewicz - ICIMB:
1. Glina palona o zawartości Al2O3 min. 41% w ilości do 139 ton
2. Glina palona o zawartości Al2O3 min. 35% w ilości do 5 ton

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000056377

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Cementowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-983

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@icimb.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.icimb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa surowców dla Łukasiewicz - ICIMB:
1. Glina palona o zawartości Al2O3 min. 41% w ilości do 139 ton
2. Glina palona o zawartości Al2O3 min. 35% w ilości do 5 ton

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3bfe741b-593e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410852

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005544/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 Dostawa glin palonych o zawartości Al2O3 min. 41% dla Łukasiewicz - ICIMB Oddziału Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://icimb.bip-e.pl/icm/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/11,Przetargiponizejprogow- unijnych.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://icimb.bip-e.pl/icm/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/11,Przetargiponizejprogow- unijnych.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod
adresem: https://icimb.bipe.pl/icm/zamowieniapubliczne/
aktualnepostepowania/11,Przetargiponizejprogowunijnych.html
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://icimb.bipe.
pl/icm/zamowienia-publiczne/instrukcje-dla-wykonawc/13950,Instrukcjadla-
Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
5. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf,.xls.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Platformy jako załączniki.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

angielski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków;
e-mail: iod@icimb.lukasiewicz.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
Dane osobowe przetwarzamy w celu:
• realizacji umowy (w tym w celach kontaktowych, realizacji rozliczeń i płatności niezbędnych do jej realizacji) lub podjęcia działań na Państwa żądanie w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeśli kontaktuje się z nami pracownik kontrahenta). Podanie danych jest wymogiem umownym i/lub warunkiem zawarcia umowy, podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy,
• archiwizacji danych po realizacji umowy (na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa oraz na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla danych przechowywanych w archiwach i kopiach bezpieczeństwa – prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie roszczeń lub ochrona przed takimi roszczeniami oraz zapewnienie integralności danych),
• realizacji zobowiązań prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego, cywilnego czy transportowego, np. w zakresie rachunkowości i podatków, transportu, handlu zagranicznego i cła (art. 6 ust. 1 lit. c),
• w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – w celach każdorazowo określonych w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a),
Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO jeśli przetwarzanie jest niezbędne do następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:
• rozpatrywanie i realizacja roszczeń, prowadzenie procesu windykacji (prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami),
• wewnętrzna administracja i organizacja pracy, w tym prowadzenie wewnętrznego nadzoru i sprawozdawczości (prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie optymalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa),
• zapewnienie bezpieczeństwa sieci i procesów IT (prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona osób i mienia),
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w ramach podpisanych z Instytutem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne oraz prawne, firmie zajmującej się ochroną osób i mienia, firmom kurierskim i pocztowym, a także innym podmiotom jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych– jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
f) przenoszenia swoich danych osobowych,
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
6. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub przez okres określony prawem. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej wycofania. W przypadku przetwarzania w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie – przez 1 rok od zakończenia korespondencji. W pozostałych przypadkach będzie to okres przedawnienia roszczeń lub inne okresy przewidziane prawem.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FL.271.34.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowców dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych:
1. Glina palona o zawartości Al2O3 min. 41% w ilości do 139 ton
2. Glina palona o zawartości Al2O3 min. 35% w ilości do 5 ton o własnościach fizyko-chemicznych podanych w Opisie przedmiotu zamówienia będącym częścią SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14221000-6 - Glinki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przyznanie ilości punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert
4.3.2.)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca
powinien załączyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
5.1. Specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, sporządzoną zgodnie z treścią Załącznika nr 2b do SWZ –
„Gwarantowane parametry oferowanego surowca”, potwierdzone dołączeniem:
a. specyfikacji technicznej potwierdzającej parametry techniczno-jakościowe gwarantowane przez producenta surowca tj.
dokument potwierdzający wymagane opisem przedmiotu zamówienia parametry,
b. karty charakterystyki /wg wymagań REACH, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Nr
1907/2008 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji oceny udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów, Dziennik Urzędowy UE L 136 z dn. 29 maja 2007 r. wraz z późn. zm./.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

j.w.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 i 455 Prawa zamówień publicznych. tj. zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w trakcie jej realizacji w zakresie:
a) wydłużenia terminu określonego w §2 ust. 1 w sytuacjach nie zrealizowania pełnego zakresu dostaw określonych w §1 ust. 1 /ilości/.
b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
W przypadku zmiany przepisów regulujących wysokość podatku od towarów i usług VAT wysokość wynagrodzenia brutto wynikającego z oferty Wykonawcy zostanie odpowiednio powiększona lub pomniejszona stosownie do wzrostu lub spadku wysokości stawki VAT. Powyższa zmiana obowiązywać będzie wraz z wejściem w życie zmienionych przepisów i nie będzie wymagać zawarcia aneksu do niniejszej umowy,
c) zmiany osoby lub osób odpowiedzialnych za realizację umowy lub wymienionych w załącznikach umowy.
d) zmiany terminu dostawy, w przypadkach usprawiedliwionych okolicznościami, których Wykonawca nie mógł przewidzieć, w tym ograniczeniami w dostępności surowców.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://icimb.bip-e.pl/icm/zamowienia-publiczne/aktualnepostepowania/ 11,Przetargi-ponizej-progow-unijnych.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.