eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Przedłużenie 74 licencji ADOBE CC (w tym 23 licencji imiennych i 51 licencji stanowiskowych) dla konta VIP NUMBER: 70297F6FA38FFDA1E0AAOgłoszenie z dnia 2022-10-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Przedłużenie 74 licencji ADOBE CC (w tym 23 licencji imiennych i 51 licencji stanowiskowych) dla konta VIP NUMBER: 70297F6FA38FFDA1E0AA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjnai Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275850

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Targowa 61/63

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-323

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 422755841

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@filmschool.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.filmschool.lodz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://filmschool.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przedłużenie 74 licencji ADOBE CC (w tym 23 licencji imiennych i 51 licencji stanowiskowych) dla konta VIP NUMBER: 70297F6FA38FFDA1E0AA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5f8aa88-4099-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00410773

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00252807/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup licencji i oprogramowania

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372286/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP1/15/2022/LAB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie 74 licencji ADOBE CC (w tym 23 licencji imiennych i 51 licencji stanowiskowych) dla konta VIP NUMBER: 70297F6FA38FFDA1E0AA - w tym 66 licencji dla PWSFTviT i 8 licencji dla vnLAB. Część zamówienia (8 licencji dla vnLAB) realizowana jest w ramach projektu pn. „Nowe formy i technologie narracji: finansowanego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (M.P. 120). Umowa o dofinansowanie nr 023/RID/2018/19. Pozostała liczba licencji (66 sztuk) finansowana jest z subwencji.
Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca wystawi dwie faktury – jedną za dostawę licencji dla PWSFTviT i drugą za dostawę licencji dla vnLAB.
Zamawiający wymaga support w okresie trwania umowy. Obecne licencje są ważne do dn. 23 października 2022 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 87051,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 128900,31 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 87051,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): IT MEDIA S.C. JACEK CHOJNOWSKI, ANDRZEJ PERZANOWSKI

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Jacek Chojnowski, Andrzej Perzanowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242365558

7.3.3) Ulica: Feliksa Pancera 6 lok. 36

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-187

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 87051,21 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.