eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Osieczna › "ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ w 2023 r."Ogłoszenie z dnia 2022-10-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
"ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ w 2023 r."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 410386551

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Osieczna

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-113

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rehabilitacja@osieczna.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.osieczna.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cb01e989-3b17-11ed-9171-f6b7c7d59353

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ w 2023 r."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb01e989-3b17-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00410600

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014286/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Utrzymanie czystości

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 01/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 372000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług utrzymania czystości w obiektach należących do Zamawiającego

4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:
1. Lespin Sp. z o. o. Ul. Okrężna 19B 64-100 Leszno NIP 697 16 48 592 na kwotę 488 316,00 zł netto /600 628,68 zł brutto. Suma pkt. 83,62
2. Impel System Sp. z o. o. – lider konsorcjum/ Impel Facility Services Sp. z o. o. ul. A. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław NIP IS 8971613637, IFS 9542250979na kwotę 371 317,56 zł netto 456 720,60 zł brutto. Suma pkt. 95

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 372 000 zł netto, tj. 457 560,00 zł brutto. Oferta z najniższą ceną wynosi 371 317,56 zł netto 456 720,60 zł brutto została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit c u. p. z. p. Ofert kolejnego Wykonawcy wynosi 488 316,00 zł netto /600 628,68 zł brutto. Kwota ta przewyższa w/w kwotę, a Zamawiający nie może jej zwiększyć.

Podstawa prawna:
Art. 255 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 600628 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 600628 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.