eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie programu badań konserwatorskich i architektonicznych, wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i wykonaniem badań pałacu w Iłowej oraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji konserwatorskiej.Ogłoszenie z dnia 2023-09-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie programu badań konserwatorskich i architektonicznych, wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i wykonaniem badań pałacu w Iłowej oraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji konserwatorskiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 521830480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Jerozolimskie 87

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-001

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@nikz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nikz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12f839fc-1828-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie programu badań konserwatorskich i architektonicznych, wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i wykonaniem badań pałacu w Iłowej oraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji konserwatorskiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12f839fc-1828-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410419

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00131113/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kompleksowych badan konserwatorskich i architektonicznych w Iłowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 02/NIKZ/2023/04

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 365853,66 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie programu badań konserwatorskich i architektonicznych, wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i wykonaniem badań na ich podstawie łącznie z opracowaniem programu kompleksowych prac konserwatorskich pałacu w Iłowej w województwie lubuskim, wraz z elementami wyposażenia wnętrz i otoczenia oraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji konserwatorskiej zezwalającej na realizację prac konserwatorskich, spełniającego wymagania, opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

92522200-8 - Usługi ochrony budynków historycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty wynosi 492 006,40 zł, natomiast kwota którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 450 000,00 zł i Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej do wartości ceny oferty najkorzystniejszej. W związku z tym Zamawiający podjął decyzję, że unieważnia postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 492006,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 492006,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.