eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach PFRONOgłoszenie z dnia 2023-09-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach PFRON

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1.3.) Oddział zamawiającego: PFRON

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012059538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II 13

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-828

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@pfron.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pfron.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowy fundusz celowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach PFRON

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c58e7c23-5863-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410328

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00121002/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w PFRON

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pfron

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pfron

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w szczególności składanie Ofert oraz wszelkich oświadczeń i dokumentów między Zamawiającym a
Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
tj.:
1.1. platformy zakupowej zwanej dalej „Platformą lub Platformą zakupową” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pfron
(Ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia w tym SWZ i informacje dla Wykonawców, składanie Ofert, wycofanie Oferty lub
Wniosku, informacje o postępowaniu, korespondencja, zawiadomienia, informacje);
1.2. lub poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@pfron.org.pl (korespondencja, zawiadomienia, informacje, wnioski oprócz
Ofert i załączników do Oferty);
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie przesyłania odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia Ofert, itp., odbywa się za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Informacje zwrotne Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”.
3. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów, lub oświadczeń oprócz Ofert i załączników do Oferty za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail:
zamowienia_publiczne@pfron.org.pl.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów, lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie
zakupowej przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do
folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
6.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
6.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
6.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
6.4. włączona obsługa JavaScript,
6.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6.6. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
6.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Za datę przekazania Oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie Platformy poprzez kliknięcie przycisku ,,Złóż ofertę” w
drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że Oferta została złożona.
8. Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków dowodowych, lub
cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci
papierowej, przyjmuje się datę kliknięcia przycisku Wyślij wiadomość, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana do Zamawiającego.
9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy
określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, korzystając z Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu.
Ciąg dalszy w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią rozdziału XXIV specyfikacji warunków zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z treścią rozdziału XXIV specyfikacji warunków zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/26/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach PFRON:
1. przy ul. Wojska Polskiego 20 w Macierzyszu,
2. przy al. Jana Pawła II 13 w Warszawie,
3. przy ul. Siennej 63 w Warszawie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przyjazdu załogi interwencyjnej w godzinach 07:00 – 20:00

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość świadczonych usług

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie spełnienia ww. warunku Wykonawcy wykażą, że spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
(Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie);
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że prowadzi działalność w zakresie będącym przedmiotem zamówienia na podstawie ważnej koncesji wydanej przez MSWiA;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
(Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie),
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
1. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej 3 usługi w zakresie ochrony obiektu użyteczności publicznej (przy czym przez obiekt użyteczności publicznej rozumie się obiekt wskazany w paragraf 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2002 r., nr 75 poz. 690 ze zm.) o wartości minimum 500 000,00 zł brutto każda. Każda z tych usług została wykonana w sposób należyty i każda z tych usług była, bądź jest wykonywana nieprzerwanie przez okres co najmniej 18 miesięcy;
2. dysponuje lub będzie dysponował:
2.1. co najmniej 8 osobami legitymującymi się uprawnieniami niezbędnymi do wykonywania zamówienia, tzn. wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzonej przez odpowiedniego Komendanta Policji;
2.2. załogą interwencyjną stanowiącą odrębne i niezależne ogniwo dodatkowej ochrony, która na wezwanie podejmie interwencję w ciągu maksymalnie 10 minut w godzinach 20:01 – 6:59 i w ciągu maksymalnie 15 minut w godzinach 7:00 -20:00, wyposażoną w środek transportu Wykonawcy (oznakowany pojazd osobowy lub osobowo-terenowy) składającą się z co najmniej 2 pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzonej przez odpowiedniego Komendanta Policji, wyposażonych w broń palną i ustawowe środki przymusu bezpośredniego, środki ochrony osobistej oraz własne środki łączności.
UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości kilku umów w celu spełnienia powyższego warunku.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden kontrakt/umowę.
W przypadku zamówienia będącego w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie: zakresu i wartości wykonywania danej usługi, dotyczą części usługi już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (zakres, wartość) Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie usług.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z treścią SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z treścią SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z treścią SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z treścią SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w rozdziale XV specyfikacji warunków zamówienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie o którym mowa w art. 117 ustawy PZP.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w treści projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pfron

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.